web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 5 (over de LIEFDE)

VOOR DE UITSPRAAK VAN HET FRYSK:  KLIK HIER

 

60. De leafde is blyn.
Liefde is blind.


59. Alde leafde rustket net.

Oude liefde roest niet.


58. Leafde yn ‘e hûs is as sinneskyn.

Liefde in huis is als zonneschijn.


57. Leafde is de swiete lêst fan it libben.

Liefde is de zoete last van het leven.

 

56.  Leafde foar dyn neiste begjint by dysels.
Liefde voor je naaste begint bij jezelf.

55. Leafde is himelsk, mar kin sear dwaan as de hel. *)
Liefde is hemels, maar kan hels pijn doen.

54. Yn de leafde ryk wêze is better as yn de beurs.

Rijk zijn in de liefde is beter dan in de beurs.

53. Leafde sûnder ferstân hat nea folle goeds dien.

Liefde zonder verstand heeft nooit veel goeds gebracht.

 

52.  Leafde makket de lêst fan it libben in bytsje lichter.  Liefde maakt de last van het leven een beetje lichter.

51.  Leafde makket in smel bêd breed en in breed bêd smel.
Liefde maakt een smal bed breed en een breed bed smal.


50.  As de leafde yn it spul is, binne der gjin sleatten te breed en gjin hikken te heech.

Als de liefde in het spel is, zijn er geen sloten te breed en geen hekken te hoog.

49.  De leafde is krekt in kryptogram, jou my de oplossing en ik begryp der noch neat fan.

De liefde is net een cryptogram, geef me de oplossing en ik snap er nóg niets van.

 


https://mailhitsblog.wordpress.com/fryske-falentine-liners/

De Friestalige Valentijn-mailhits hierboven kun je stuk voor stuk met een e-mail versturen. Gewoon selecteren, kopiëren en plakken maar. Op het mailhitsblog.wordpress.com tref je ook een Nederlandstalige verzameling voor je Valentijn.

SJOCH EK > http://bit.ly/1LRyBYf

Voor het geval dat je iets anders zoekt kun je ruimschoots terecht op  http://123gedichtengedachten.wordpress.com 

Terug naar de > VOORPAGINA van deze website

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/fryske-sprekwurden-dozyn-5-over-de-liefde/