web analytics

Amerika (taalhulp)

  Amearika:

In blondine wurdt sommearre om as tsûge foar de rjochtbank te ferskinen.
Een blondine wordt gedagvaard om als getuige voor de rechtbank te verschijnen

De oanklager begjint it ûnderfreegjen mei:” Wer wienen jo op de jûn fan 24 augustus?”
De aanklager begint de ondervraging met: “Waar was u op de avond van 24 augustus?”

“Beswier”, seit de advokaat fan de fertochte, “Dat is net relevant”.
“Bezwaar”, zegt de advocaat van de verdachte, “Dat is niet relevant”.

“Och, it is wol goed”, seit de blondine út de tsjûgebank wei. “Ik fyn it net slim om dizze fraach te beantwurdzjen”.
“O, het is wel goed”, zegt de blondine vanuit de getuigenbank. “Ik vind het niet erg om deze vraag te beantwoorden”.

“Ik meitsje beswier”, seit de ferdigener wer.
“Ik maak bezwaar”, zegt de verdediger weer.

 
“Nee, wier”, seit de blondine. “Ik jou wol antwurd”.
“Nee echt”, zegt de blondine. “Ik geef wel antwoord”.

 
De rjochter beslút: “As de tsjûge perfoarst tsjûgje wol, dan is der gjin reden foar de ferdigening om beswier oantekenje te litten”.
De rechter besluit: “Als de getuige erop aandringt om te getuigen, dan is er geen reden voor de verdediging om bezwaar aan te tekenen”.

 
Dêrnei werhellet de oanklager de fraach: “Wêr wienen jo de jûns fan de 24e augustus?”
Vervolgens herhaalde de aanklager de vraag: “Waar was u op de avond van de 24e augustus?”

De blondine antwurdet lûd en klear: “Dat wit ik net !”

De blondine antwoordt helder en duidelijk: “Dat weet ik niet”

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/amerika-taalhulp/