web analytics

Twa lytse grapkes.


Der sitte trije manlju yn in kafé, Geale, Timen en Sjouke.
Er zitten drie mannen in een café, Geale, Timen en Sjouke.

Seit Geale: ‘Myn wyfke is krekt  in Jaguar sa moai en streamlinich.’
Zegt Geale: ‘Mijn vrouwtje is net een Jaguar, zo mooi en gestroomlijnd.’

Dêrop seit Timen: ‘Myn frou is krekt  in Folkswein Golf, sa sunich en betrouber.’

Waarop Timen zegt: ‘Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf, zo zuinig en betrouwbaar.’

Sjouke seit dan: ‘Myn frou is krekt in brânspuitauto: doch-dit-doch-dat-doch-dit-doch-dat-doch-dit-doch-dat…’
Zegt Sjouke: ‘Mijn vrouw is net een brandweerwagen: doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe- dat..’ 

——————————————————————————————————–    Alle grapkes (taalhulp)

Gaatske fertelt har oan har freondinne Teatske: “Myn eks-man wol wer mei my trouwe”.

Gaatske vertelt aan haar vriendin Teatske: “Mijn ex-man wil weer met me trouwen”.
 
O, seit Teatske. “Dat is in komplimintsje foar dy”.
O, zegt Teatske. “Dat is een compliment voor jou”.

Gaatske antwurdet: “Nee, alhielendal net. Ik tink dat er achter it jild oansit, wêrom at ik mei him troud wie”.
Gaatske antwoordt: “Nee, helemaal niet. Ik denk dat hij achter het geld aanzit waarom ik met hem getrouwd was”.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/twa-lytse-grapkes/