web analytics

Trije lytse grapkes. MEMMEDEI.

Alle grapkes (taalhulp)

Op memmedei wolle de bêrn wat foar harren mem dwaan. En se docht krekt as jout se der neat om, dat der tige barge wurdt yn de keuken.
Moederdag is de dag waarop de kinderen iets voor moeder willen doen. En zij doet alsof ze er niets om geeft dat er vreselijk wordt gemorst in de keuken.

President Bush: De temperatuer fan de ierde is drastysk omleech te bringen troch oer te skeakeljen fan Fahrenheit op Celsius.
President Bush: De temperatuur van de aarde is drastisch omlaag te brengen door om te schakelen van Fahrenheit naar Celsius.

Sjoukje makket har man midden yn de nacht wekker. “Klaas”, flústeret se, ïk hear in mûs piepjen”. “No, wat wolst dat ik doch?” freget hy. “Moat ik him mei oalje ynsmarre?”
Sjoukje maakt haar man midden in de nacht wakker. “Klaes”, fluistert ze,”Ik hoor een muis piepen”. “Nou, wat wil je dat ik doe? ” vraagt hij. “Moet ik hem soms oliën?”
foto

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/trije-lytse-grapkes-memmedei/