web analytics

GEBED ZONDER EINDE

Gebed (Zuid-Afrikaans)

 

Laat my nooit U grond verlaat nie
Laat my in U skadu bly
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
eintlik nietig word vir my.
 
Elke afdraaipaadjie ken ek
elke keer het ek gedwaal
elke keer het U my iewers kom haal
Maak dit Heer die laaste maal.
 
Elke dag is ’n gedagte
Elke kamer net gehuur
Elke aardse droom van rykdom en roem
net ’n skadu teen die muur.
 
Wat ek het is net genade
Wat ek het is net geleen.
Eindelik smag ek na u waters van rus,
lei my Heer vanaand daarheen.
                                         
 

Hier de omzetting van dit prachtlied naar het FRYSK.
Jûnbea

 

Lit my noait Jo grûn ferlitte.
Lit my yn Jo lijte stean.
Jou dat al myn ierdske bliidskip en eangst
troch Jo hân de wrâld yn gean.

Ik ken eltse sydwei wol

mar ‘k ferdwaalde ider kear.
hieltyd hellen Jo my wer op wei.
Lit foar ’t lêst dat wêze, Hear.

 

Dagen flechtsje  as myn tinzen
as de keamers dy ’t ik hier,
Elke ierdske dream fan rykdom en rom
is as skaad op muorren skier.

Wat ik ha is troch genede,
neat as lien is wat ik ha.
‘k Longerje Hear nei Jo wetter fan rest,
lied my Hear, dêr nei ta.

 


En nu nog iemand die goed kan spelen en zingen………..WIE ?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/gebed-zonder-einde/