web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 4.

dozyn 4, sprekwurden37-48  KLIK HIER

 1. ‘Ik  preekje hjoed allinnich foar de sliepers’, sei dûmny. ‘De oaren kinne har wol deljaan’. Ik preek vandaag alleen voor de slapers’, zei de dominee. ‘De anderen kunnen wel gaan slapen.
 2. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er de skuorre yn ‘e brân. ‘Een goed middel tegen de muizen’, zei de boer  en toen stak hij zijn schuur in de brand.
 3. ‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e  kop. ‘De waarheid is hard’, zei de man en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.
 4. ‘ It komt fansels werom,’ sei de boer, doe liet er syn baarch in stik spek frette. Het komt vanzelf terug’, zei de boer en toen liet hij zijn varken een stuk spek opvreten.
 5. Ik sjoch op gjin hûndertsje, sei de man en hy seach yn it lege jildkistke. Ik kijk niet op een honderdje, zei de man en hij keek in het lege geldkistje.
 6. In lyts fjurke dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. Een klein vuurtje dat je verwarmt is beter dan een groot vuur dat je verteert.
 7. Men seit folle dat men net leauwt en men leauwt folle dat men net seit. Men zegt veel wat men niet gelooft en men gelooft veel dat men niet zegt.
 8. De iene mei in ko stelle en de oare mei net ienst oer de hikke sjen. De een mag een koe stelen en de andere mag niet eens over het hek kijken.
 9. ‘Smoke jo skiep? Nee? O, dan stiet jo hok yn ‘e brân’.  ‘Roken Uw schapen? Nee? O, dan staat Uw hok in de brand”.
 10. ‘Alle bytsjes helpe’, sei de man en hy pisse yn ‘e see.  ‘Alle beetjes helpen’, zei de man en hij piste in de zee.
 11. Men kin net neakene minsken yn ‘e bûse taaste. Men kan naakte mensen niet in de broekzak tasten.
 12. Leafde wit ezels oan it dûnsjen te krijen.  Liefde weet ezels aan het dansen te krijgen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-4/