web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 3.

 Dozijn 3 – sprekwurden25-36  KLIK HIER

25.‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop.
 ‘De waarheid is hard”‘ zei de man en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.

 

26.‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man en hy seach yn it lege jildkistke.

‘Ik kijk niet op een honderdje”, zei de man en hij keek in het lege geldkistje.

 

 

27. Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden.

Er is nog nooit een brandkast achter een lijkwagen aangereden.

 

 

28. ‘Oant sjen’, sei de bline. ‘Fan ’t selde’, sei de dôve.

‘Tot ziens’, zei de blinde. ‘Van het zelfde’, zei de dove.

 

29 Alle ynkommelingen binne gjin oerkommelingen.

Alle binnenkomers zijn nog geen slechterikken.

30. As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

31. De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei nijjier.

De haas en de slak hebben nieuwjaar op dezelfde dag.

 

 

 

32. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed.

Je eigen vlees en bloed telt meer dan geld en goed.

 

33. It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren.

Het is een gek die arm leeft om rijk te sterven.

 

34.Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze.

Men moet niet alle eieren onder één kip leggen.

 

 

35. Ik sil, sei de slûge en hy wie earder dea.

Ik zal, zei de slome, en hij was eerder dood.

 

 

36. In holle fol gêst ferdraait op ’t lêst.

Een hoofd vol gist verdraait op het laatst.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-3/