web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 2.

KLIK HIER

 

13. In jûn hynder moat men net yn ‘e bek sjen. 
Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken.

14. De hynders dy’t de hjouwer fertsjinje, krije se net altyd.   De paarden die de haver verdienen, krijgen dat niet altijd.

15. Wite hynders hawwe in bulte strie nedich. Witte paarden hebben veel stro nodig. Pronkzieke vrouwen kosten veel geld.

16. Immen bline hynders foar de doar liede.  Bij iemand blinde paarden voor de deur zetten. Iemand door leugens misleiden.

17. ‘It falt net ta’, sei de jonge, ‘ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd.’   ‘Het valt niet mee’, zei de jongen, ‘ mijn vader is met moeder getrouwd, maar ik moet met een vreemde.’

18. Maitydsbuien en frouljustriennen droegje gau wer op. Voorjaarsbuien en vrouwentranen drogen snel weer op.

19. Jonge froulju en âlde skippen binne djoer yn ûnderhâld. Jonge vrouwen en oude schepen zijn duur in onderhoud.

20.  It bêste stik hûsried is in goed wiif. Het beste meubel is een flinke vrouw.

21. ‘It is my allegearre likefolle’, sei de man, ‘as myn wiif mar gjin widdo wurdt ‘.
‘Het maakt me allemaal niets uit’, zei de man, ‘als mijn vrouw maar geen weduwe wordt ‘..

22. Sâlt en soer, dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet, dat let my net.
Zout en zuur, daar kan mijn maag niet tegen, maar zoet en vet, dat deert me niet.

23. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute er in keal op it bil.
‘Het is echte liefde’, zei de boer en toen kuste hij een kalf op de bil.

24. It moat al in goede sprekker wêze dy’t it in swijer ferbetteret.
Het moet wel een goede spreker zijn die een zwijger verbetert.

 

Volgende LLL-sprekwurden, dozyn 03: http://www.fanvanfryslan.nl/2008/05/22/fryske-sprekwurden-dozyn-3/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-2/