web analytics

Foarname Fryske Foarnammen, deel 5.

 

Leffert     m  liaf+hard   = lief+sterk                                              
Liafbern  m  liaf+bern   =  lief+ moedige strijder
Libbrich  f  liaf+burg    = lief+bescherming
Liewer    m liud+ward   = volk+beschermer

 

Litman        m  liud+man    =  volk+man
Litrik          m  liud+rik       =  volk+machtig
Lochman    m  loga+man   =  vlam+man
Loof           m  liud+olf       =  volk+wolf

 

Lubbelt  m  liud+bald  =  volk+moedig
Ludewei f  liud+wih     =  volk+heilig
Ludger   m  liud+ger   =  volk+speer
Ludmar  m  liud+mar  =  volk+beroemd

 

Ludolf       m  liud+olf     =  volk+wolf
Luer          m  liud+her    =  volk+leger
Lumen      m  liud+man  =  volk+man
Lummert  m  liud+mar   =  volk+beroemd

 

Meilom   m magi+helm   = kan+helm
Meinder m megin+here  = kracht+leger
Meinou   f megin+wich   = krachtig+strijdster
Mennelt m megin+wald  = kracht+heersen

 

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/foarname-fryske-foarnammen-deel-5/