web analytics

MEMMIE

 

Us dochter Nynke wie hiel bliid mei de goeie ûntwikkeling fan har earste bearntsje.                 Onze dochter Nynke was heel blij met de goede ontwikkeling van haar eerste kindje.

Se wie foaral grutsk doe’t har famke foar it earst de earmkes nei har útstuts en MEMMIE sei. 
Vooral was ze er trots op dat haar dochtertje voor de eerste keer de armpjes naar haar uitstak en MEMMIE zei.

Fuort letter kaam har borderkolly Murphy de wenkeamer ynkeutele.
Vlak daarna kwam haar bordercollie Murphy de woonkamer binnengedrenteld.

Saakje waggele op har kwoarte poatsjes nei de hûn ta, stuts har earmkes út en sei wer: MEMMIE.
Saakje waggelde op haar korte beentjes op de hond af, stak haar armpjes uit, en zei weer: MEMMIE.


Met dank aan Gerhard Griesel: SKOONGRAPPIES, vertaling Hiltsje Blumers. Alle grapkes (taalhulp)

Obrigado pela sua visita.
Gracias por su visita.
Thanks for your visit.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/memmie/