web analytics

Grapke: HOGE NOOD.

 
– Reitse út Burgum is op in koarte fakânsje nei Londen ta, en ferkent de stêd allinne.   Reitse uit Burgum, op een korte vakantie in Londen, verkent de stad in z’n eentje. 
– Sa no en dan rint er in âlderwetske pub yn.
  Af en toe schiet hij een ouderwetse pub in.

 
– Nei in skoftsje komt er yn in begoedige buert.
  Na een tijdje bevindt hij zich in een gegoede buurt.
 

– Mar, oeps, dêr is nergens in iepenbier toilet te bekennen.
  Maar, oeps, daar is nergens een openbaar toilet te bekennen.

 
– En krekt no ’t er safolle bier dronken hat.
  En net nu hij zoveel bier heeft gedronken.

– Gelokkich sjocht er in plysjeman en freget him mei klam om in iepenbier toilet.
  Gelukkig ziet hij een politie-agent en vraagt hem klemmend om een openbaar toilet.

 
– “O, yes”, seit de Bobby, “Folgje my mar”. 
  “O, yes”, zegt de Bobby, “Follow me”.

– Hy nimt Reitse mei in steech yn, by in hege muorre del en iepent in stek yn de    muorre.
  Hij neemt Reitse mee in een steeg, langs een hoge muur en opent daarin een hek.

 
– “Hjir yn”, winkt de Bobby, “It ienichste plak”.
  “In there”, wenkt de Bobby, “Only place”.

– Reitse giet der yn en komt yn de moaste tún, dy ’t er ea sjoen hat. Fersoarge   gersperken, prachtich snoeide hagen, kleurige blombêden en spuitsjende fonteinen…
  Reitse gaat naar binnen en komt in de mooiste tuin die hij ooit heeft gezien. Verzorgde grasperken, prachtig gesnoeide hagen, kleurrijke bloembedden, spuitende fonteinen…

 
– Hy docht wat er dwaan moat en is tige opluchte.
  Hij doet wat hij moet doen en is erg opgelucht.

 
– As hy it stek wer útkomt, seit er tsjin de Bobby: “Dat wie tige by tige. Neame jimme  dit no de Britske gastfrijheid?”
 Toen hij het hek weer uitkwam, zegt hij tegen de Bobby: “Dat was gaaf van je. Noemen jullie dit nu Britse gastvrijheid?”
 

– “Nee menear”, antwurdet de plysje, “Wy neame dit de Franske Ambassade”.
  “No sir”, antwoordt de agent, “We call it the French Ambassy”.

 Met dank aan Gerhard Griesel:

SKOONGRAPPIES, vertaling Hiltsje Blumers. Alle grapkes (taalhulp) 

  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/grapke-hoge-nood/