web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 1

https://translate.google.nl/

 
Voor het beluisteren van dit eerste dozijn Friese spreekwoorden (LLL-methode)
KLIK HIER >

 BOERDERIJLEVEN

1.  Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.
      Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries.


2.  De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjen.
      De meerwaarde van het leven ligt in het genieten ervan.

3.  Earrebarren en froulju meie graach heech nestelje.
      Ooievaars en vrouwen mogen graag hoog nestelen.

4.  De wrâld is goed, de minsken koene better.
      De wereld is goed, maar de mensen konden beter.

5.  De meagerste miggen hawwe it measte gegûns.
De magerste vliegen hebben het meeste gegons. .

6. Men moat net alle bûter op ien stik brea smarre.
      Men moet niet alle boter op één snee roggebrood smeren

7.  By âlds wie it in grut wûnder as in ezel prate koe; no is it in grut wûnder as in  ezel him stilhâldt.
Vroeger was het een groot wonder als een ezel kon praten; nu is het een groot wonder als een ezel zwijgt.

8.   Wa’t in bolle keapje wol,  moat earst de mem melke.

   Wie een stier wil kopen, moet eerst de moeder melken.

9.  In frouljusrôk lûkt mear as in span hynders.
   Een vrouwenrok trekt meer dan een span paarden.

10. As in oaljefant net grut en rûn en griis mar fjouwerkant en lyts en wyt wie, soe er  in sûkerklontsje wêze.
Als een olifant niet groot en rond en grijs was maar vierkant en klein en wit was, dan zou hij een suikerklontje zijn. 

11.   Elts hâldt syn protter foar in lyster.
Ieder houdt zijn spreeuw voor een lijster.

12.   In âld bok mei noch wol in grien bledsje.
Een oude bok lust nog wel een groen blaadje..

 ————————————————————————————————————————-

Aardig dat u even kwam kijken op FANvanFRIESLAND. Deze website heeft veel meer te bieden dan alleen 30 dozijn ingesproken spreekwoorden&gezegden. Klikt u maar eens op HOME.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/fryske-sprekwurden-dozyn-1/