web analytics

In oar grapke: KOEKJES VAN EIGEN DEEG.

 
Myn kameraadske Brechtsje hat der mei ynstimme om foar de resepsje nei in begraffenis sûkelarjekoekjes te bakken.

Mijn vriendin Brechtsje had ermee ingestemd om voor de receptie na een begrafenis chocoladekoekjes te bakken.

 
Mar om wat te bakken dat is har sterkste punt net.

Maar om iets te bakken is haar sterkste punt niet.

 
Doe ’t se de koekjes út de ûne helle,  frege se har ôf at se der wol goed oan dien hie om yn te stimmen.

Toen ze de koekjes uit de oven haalde vroeg ze zich af of ze er wel goed aan had gedaan om in te stemmen.

 
Se frege har man Goatsen om der ien fan te priuwen en te sizzen wat hy der fan fûn. Zij vroeg haar man Goatsen om er een van te proeven en te zeggen wat hij ervan vond.

Neidat hy goed op it koekje kôge hie wie syn kommentaar: “At de begraffenisgongers net yn ‘e rou wiene foardat se dizze koekjes preaunen, binne se dat  dêrnei beslist wol.

Nadat hij goed op het koekje gekauwd had was zijn commentaar: “Als de begrafenisgangers niet in de rouw waren vóór dat ze deze koekjes proeven, zijn ze het daarna beslist wel.
 
Met dank aan Gerhard Griesel:  SKOONGRAPPIES        Alle grapkes (taalhulp)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/in-oar-grapke-koekjes-van-eigen-deeg/