web analytics

Grapke: NON IN NOOD.

-In nontsje wie op in jûn oan it kuierjen yn ‘e buert fan it kleaster doe’t se noadich nei it húske moast.
Een non was ’s avonds aan het wandelen in de omgeving van het klooster toen ze dringend naar het toilet moest.

De ienichste oplossing wie om by in yn de buert steande kroech nei binnen ta te gean.
De enigste oplossing was om een nabijgelegen kroeg binnen te gaan.

Doe ’t se by de doar wie hearde se alderheislikst lûde muzyk en sa no en dan gie ûnder lûd jûchhei-gerop it ljocht binnendoar út. Bij de deur aangekomen hoorde zij oorverdovende muziek en af en toe doofden onder groot gejuig de lichten binnen.

Wylstit nontsje skruten nei de toanbank rûn woar it ynienen deastil.
Terwijl de non verlegen naar de toonbank liep werd het plotseling doodstil.

Elkenien hearde hoe’t se dimmen frege at se wol nei it froulju’s húske mocht, dat de kastlein, Sierk, ja sei en har warskôge dat yn it gongpaad in stânbyld stie fan in neakene man mei in figeblêd foar in bepaald lichemsdiel.
Iederen hoorde hoe ze zachtjes vroeg of zij van het dames-toilet gebruik mocht maken, dat de kastelein, Sierk, ja zei en haar waarschuwde dat in het gangpad een standbeeld stond van een naakte man met een vijgeblad voor een bepaald lichaamsdeel..

Se sei, dat se dan wol in oare kant op sjen soe en rûn hurd fuort. Ze zei, dat ze dan wel een andere kant zou opkijken en liep snel weg.

Doe ’t se in pear minuten letter weromkaam, krige se in daverjend applaus en Sierk de kroechbaas bea har in drankje oan.
Toen ze een paar minuten later terugkwam, kreeg ze een daverend applaus en Sierk de kroegbaas bood haar een drankje aan.

Alhiel út it fjild slein frege se him wat der bard wie.
Helemaal uit het veld geslagen vroeg ze hem wat er gebeurd was.

Sierk sei: “No, wit’ je, elke kear at dat figeblêd optild wurdt gean hjir de ljochten eefkes út. Hoe fûnst it?”
Sierk antwoordde: “Nou, weet je, elke keer als dat vijgeblad wordt opgetild gaan hier de lichten even uit. Hoe vond je het?”

 


Met dank aan Gerhard Griesel: SKOONGRAPPIES, vertaling Hiltsje Blumers.  Alle grapkes (taalhulp)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/grapke-non-in-nood/