web analytics

Grapke DE JURK

DE JURK.

 

Gauke en Sjoerdsjke rinne oer de Lei yn Antwerpen.

Gauke en Sjoerdsje lopen over de Lei in Antwerpen.

Samar ynienen bliuwt Sjoerdtsje foar in etalaazje stilstean.
Opeens blijft Sjoerdtsje stilstaan voor een etalage.

Freget Gauke oan Sjoerdtsje: ‘Wat is der?’
Vraagt Gauke aan Sjoerdtsje:  ‘Wat is er?

 

‘Dy jurk fyn ik sa moai’  seit Sjoerdsje.

‘Die jurk vind ik zó mooi’    zei sjoerdsje.

Fynst him echt hiel erch moai?’ freget Gauke.
‘Vind je hem echt heel erg mooi?’, vraagt Gauke.

‘Ja ja ja, ik fyn him echt hiel erch moai’, seit Sjoerdtsje.
‘Ja ja ja, ik vind hem echt heel erg mooi’, zegt Sjoerdtsje.

‘Goed’, seit Gauke, ‘dan gean wy moarn wer hinne te sjen.’
‘Goed’, zegt Gauke, ‘dan gaan we morgen weer kijken’.

 Met dank aan Gerhard Griesel: SKOONGRAPPIES, vertaling Hiltsje Blumers. Alle grapkes (taalhulp)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/grapke-de-jurk/