web analytics

~ Grapke: NAAKTZWEMSTERS

Boer Grypstra beslút om yn in marke op syn lân te swimmen te gean.
Boer Grypstra besluit te gaan zwemmen in een meertje op zijn land.

Hy nimt in amer mei, want dan kin er op ‘e weromreis wat fruit plukke.
Hij neemt een emmer mee, zodat hij op de terugweg wat fruit kan plukken.

As er by it marke komt, heart er hege stimmen en gegichel.
Als hij het meertje nadert, hoort hij hoge stemmen en gegiechel.

As er nòch tichterby komt sjocht er dat in hânfol jonge froulju neaken oan it swimmen is.
Als hij nóg dichterbij komt ziet hij dat een handvol jonge vrouwen naakt aan het zwemmen is.

De froulju krije him in ‘e gaten en roppe lilk: “Wy komme der net earder út as at jo fuort binne.
De vrouwen krijgen hem in het oog en roepen verontwaardigd: “Wij komen er pas uit als je weg bent.”

“Neat oan ‘e hân hear,” seit er, “Ik bin gjin gluerder, ik gean daliks wer fuort.”
“Niets aan de hand hoor,” zegt hij, “Ik ben geen gluurder, ik ben zo weer weg.

Hy hâldt de amer omheech en seit der achteroan: “Ik kom allinnich eefkes om de krokkedil iten te jaan…..”
Hij houdt de emmer omhoog en voegt er aan toe: “Ik kom alleen even de krokodil voeren…”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/grapke-naaktzwemsters/