web analytics

Glazenwassersgrapke

Glazenwassersgrapke


Twa grutte olferts, Wybe en Gjalt, út Bûtenpost ha in gat yn ‘e merke fûn.
Twee sukkelaars, Wiebe en Gjalt, uit Buitenpost hebben een gat in de markt gevonden. 

Se waskje folle goedkeaper as in oar de glêzen fan de hege kantoargebouwen yn it sintrum fan Ljouwert.
Ze wassen veel goedkoper dan anderen de ramen van de hoge kantoorgebouwen in het centrum van Leeuwarden.

Harren manier fan wurkjen giet sa: Gjalt giet op it dak stean en lit Wybe oan syn galgen nei ûnderen sakje…. Hun werkwijze is als volgt: Gjalt gaat op het dak staan en laat Wiebe aan zijn bretels naar beneden zakken…

 Se ha in protte wurk en alles giet goed.
Ze hebben veel werk en alles gaat goed.

Oant op in dei as Gjalt op it dak stiet en Wybe oan syn galgen hinget te rúthimmeljen. Tot op een dag dat Klaas op het dak staat en Wiebe aan zijn bretels hangt om de ramen te lappen. 

As Gjalt nei ûnderen sjocht hoe at it mei syn maat giet, sjocht er dat Wybe triennen yn de eagen hat fan it laitsjen.
Als Klaas naar beneden kijkt hoe het met zijn maat gaat, ziet hij dat Wiebe de tranen in de ogen heeft van het lachen.

Gjalt lûkt syn kammeraad wer nei boppen en freget oan him, wat at er dêr sjoen hat, wêr at er sa bot om laitsje moat. Klaas trekt zijn kameraad weer naar boven en vraagt hem wat hij daar beneden heeft gezien, waar hij zo erg om moet lachen.

“No, neat,” seit Wybe, “ik siet der gewoan oan te tinken wat der barre soe at myn galgen ris los sjitte soene……..”
“Nou, niets”, zegt Wiebe, “ik zat er gewoon aan te denken wat er zou gebeuren als mijn bretels eens zou losschieten”…

“Ja, no en… wat dan?” freget Gjalt.
“Ja, nou en…wat dan?” vraagt Gjalt.

 “No, hahaha, dan krigest do se rjocht yn dyn gesicht”.
“Nou, hahaha, dan krijg jij die dan recht in je gezicht”.

 

Alle grapkes (taalhulp) 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/glazenwassersgrapke/