web analytics

ALWER IN GRAPKE

foto

 

 

Jouke komt nei in operaasje by út ‘e narkoase.
Jouke komt na een operatie bij uit de narcose.

Syn frou Antsje sit by him by ‘t bêd.
Zijn vrouw Antsje zit naast hem bij z’n bed.

De eagen geane in bytsje iepen en hy seit: “Do bist prachtich!”.
Zijn ogen gaan een beetje open en hij zegt; “Je bent prachtig”.

En hy falt daliks wer yn ‘e sliep.
Daarna viel hij meteen weer in slaap.

Antsje hat him dat noch noait earder sizzen heart en bliuwt dus by him sitten.
Antsje had hem dat nog nooit eerder horen zeggen en ze bleef dus bij hem zitten.

In pear tellen letter geane de eagen wer iepen en dan seit er: “Do bist wat âldsk.”
Een paar tellen later gingen z’n ogen weer open en hij zegt: “Jij bent wat ouwelijk”.

Antsje is tige teloorsteld, want ynstee fan prachtich is se no âldsk.
Antsje is erg teleurgesteld, want in plaats van prachtig is ze nu ouwelijk.

Se freget: “Wat is der fan prachtich wurden?”
Ze vraagt: “Wat is er van prachtig geworden?”.

Jouke seit: “It effekt fan it weimeitsjen is oan it ôfnimmen”.
Jouke antwoordt: “Het effect van de narcose is aan het afnemen”.

 

 

Vertaling Hiltsje Blumers.     Met dank aan SKOONGRAPPIES       Alle grapkes (taalhulp)

Op naar nieuwste editie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/alwer-in-grapke/