web analytics

8 januari 2008 archief

Meer GODSDIENSTIGHEDEN.

          271. Tankberens is it ûnthâld fan it hert. Dankbaarheid is het geheugen van het hart. J.B.Massieu. 270. Men leart de haadwei net te finen sûnder de sydweien yn te gean. Men leert de hoofdweg niet kennen zonder de zijwegen te bewandelen. Albert Camus. 269. Ik leau allinnich wat ik net …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/meer-godsdienstigheden/

Seur gaat solliciteren

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-gaat-solliciteren/

Glazenwassersgrapke

Glazenwassersgrapke Twa grutte olferts, Wybe en Gjalt, út Bûtenpost ha in gat yn ‘e merke fûn. Twee sukkelaars, Wiebe en Gjalt, uit Buitenpost hebben een gat in de markt gevonden.  Se waskje folle goedkeaper as in oar de glêzen fan de hege kantoargebouwen yn it sintrum fan Ljouwert. Ze wassen veel goedkoper dan anderen de ramen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/glazenwassersgrapke/