web analytics

Weekblog 2007-51: IN LOKKICH NIJJIER …..een lollig en loggig 2008.

Nu, in 2014 ben je verzeild op een bijdrage uit 2007.
Veel meer heb je misschien aan deze bijdrage >  Nieuwjaarswensen in het Frysk.
Elke strip daarvan kun je op eenvoudige wijze met een e-mail meesturen.

foto

foto
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanút FRYSLAN

winskje wy eltsenien alle goeds en ’n sûn

mar foaral in leafdefol 2008 ta.

foto

 

 Grytsje rint allinnich troch de bosk en treft in kikkert, dy ’t oan ‘e kant fan ‘e wei op in stobbe sit.
 
 At se him foarby rint heart se de kikkert sizzen: “Asto my in tútsje joust dan feroarje ik yn in prins en dan bring ik dy in hiele protte lok”.  


Grytsje pakt de kikkert en stekt him yn har taske.”Hee”, ropt de kikkert, “wêr bliuwt myn tútsje?” “Nee hear”, seit it famke, “ foar no bin ik wiis mei in kikkert dy ’t prate kin”.
 Grietje loopt alleen door het bos en ontmoet een kikker, die aan de kant van de weg op een boomstronk zit.
Terwijl ze hem voorbij loopt hoort ze de kikker zeggen: “Als je mij een kusje geeft dan verander ik in een prins en dan breng ik je heel veel geluk”. 

 
Grietje pakt de kikker op en steekt hem in haar tasje. “Hé”, roept de kikker, “waar blijft mijn  kusje?”  “Nee hoor”, zei het meisje, “voorlopig ben ik tevreden met een kikker die kan praten.   
 


Jofel dat je deze week weer even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt volgende VRIJDAG nog VEEL meer an.
Bedankt en..OANT SJEN.                                                               
 Op naar nieuwste editie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/12/weekblog-2007-51-in-lokkich-nijjier-een-lollig-en-loggig-2008/