web analytics

ZEVEN ( 070707-07:07 ) ONLINERS-SPECIAL

     ZEVEN NIEUWE (en oudere) ONE-LINERS:

1. Sleep het verleden niet mee….laat je rugzak maar in het bagagerek.

2. Wie er niet mee zit…..zal er met de pet naar gooien

3. Hoofdpijn?….. Dat zit tussen de oren.

4. Je bent gestoord….als je laat merken dat je gestoord bent.

5. Jouw zijn is mijn zijn…speciaal als we samen zijn.

6. Somtyts faltet gheluck ghelyck eenen teghel stuck.

7. Verschoont, merckt ghy myn onverstant…
niet veel te kennen is geen schant.

 

 SÂN GRAPKES: 

1.  In
Belg stapt in winkel yn en freget om fjouwer stikkene lampen. Wat wolle jo dêr mei dwaan, freget de winkelman ferheard. Dêr sil ik in tsjustere keamer mei ynrjochtsje, antwurdet de Belg.

2.  In
Hollander hat twa lotten kocht foar Nationale Postcodeloterij . Op ien fan de lotten falt de haadpriis. At er hjirmei lokwinske wurdt, sjocht er soer. Bist net bliid mei de priis?,  wurdt him frege Jawol, is het antwurd, ik ha allinne de pest yn, dat ik dat oare lot ek noch kocht ha. 

3. It blondsje makket foar it earst in balletfoarstelling mei en freget:  Hoe komt it at se allegear op de teannen dûnsje, kinne se gjin langere dûnsers fine ?


4. Jan Willem: Myn skoanâlden raasden fannacht hiel lûd tsjin elkoar. Sjoerd: Wêrom sliepe se dan net yn twa aparte tinten, fier byelkoar wei. Jan-Willem: Dat dogge se no krekt !
 

5. Watze slacht de moarnskrante iepen en koe der net oer út dat hy syn eigen advertinsje fan ferstjerren lêst. Hy bellet gau mei syn âlde freon Jitze. Hast do de krante al sjoen ? freget hy. Se sizze dat ik ferstoarn bin.. Ja, seit Jitze, ik ha it lêzen. Wêr bellest no wei ?


6. Ik mei graach nei darten sjen op de tillevyzje, mar de dokter hat sein dat ik beweging mis. No sjoch ik mar nei tennis.


7. Jannie, jou tante Marie gau in tútsje. Se si sa fuort.
Nee mem, doe’t heit har juster tute hat se him sa’n klap jûn dat er ûnderste boppe gong.

 ZEVEN HAIKU:
 
 

 

 


DE ZON KLIMT OMHOOG
BOVEN LAGE NEVELS UIT
NAAR EEN STRALEND BLAUW
                                                                                               Johanna Kruit 
 
WATER NAAR ZEE GEBRACHT
GEDROOGD IN HET ZACHTE ZAND
ZOUT OP MIJN LIPPEN
HV
 

 

 
KINDEREN SPELEN
STEMMEN DRIJVEN MET DE WIND
OVER HET WATER
                                                                                             Johanna Kruit 

 

 
ONHOORBAAR VAREN
DE SCHADUWEN VAN  MEEUWEN
OVER HET EILAND
                                                                                              HV 

 

 
GEDACHTEN DENKEN
HOREN HOE DE TIJD VERGLIJDT
OGEN GESLOTEN
                                                                                             Johanna Kruit 

 

 
DOOR  DE BLAUWE LUCHT
STEEDS NIEUWE  DROOMKASTELEN
ZEILENDE MEEUWEN
                                                                                             HV 

 

 
EEN NACHTIGAAL ZINGT
ZACHT VALT HET LAGE ZONLICHT
OVER DE DUINEN
                                                                                            Johanna Kruit
 

 


 

Uit Wikipedia:

 

Er zijn 7 dagen in een week, 7 kleuren van de regenboog, 7 wereldwonderen.
Er zijn 7 hoofdzonden, na 7 vette jaren kwamen er 7 magere jaren.
Er zijn zeven zeeën.
Er zijn zeven schoonheden.
Er zijn 7 dwergen in het sprookje Sneeuwwitje en de zeven dwergen. 
En 7 geiten in het sprookje De wolf en de zeven geitjes.
Kleinduimpje had Zeven-Mijls laarzen aan in het bekende sprookje.
Een toonladder heeft 7 tonen.
De stippen op een dobbelsteen vormen langs weerszijden opgeteld steeds 7.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/07/zeven-070707-0707-onliners-special/