web analytics

Weekblog 47 over TEGENGESTELDE STELLINGEN, twa Sinteklaas ferskes.

129. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. Babbelegoegje.
(Vrij vertaald: Een klein vuurtje, dat u verwarmt is beter dan een groot vuur dat u verteert)

128. Deade fisk driuwt mei de stream fuort, mar libbene fisk swimt tsjin de stream yn.
(dode vissen drijven met de stroom mee, maar levende vissen zwemmen er tegen op)

127. Asto neat mear seist, seit it my genôch. Babbelegoegje.

126. Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.
( vrij vertaald: Velen moet eerst dood zijn om voor ons te gaan leven)

125. As dwaan net doocht, is litten better.
                                                ———————–

Verpleegster: “Mijnheer Jansen, word eens wakker! U moet Uw slaaptabletten innemen”.

Een miljonair heeft teveel van wat anderen tekort komen.

Het mooiste van een zware beklimming is de afdaling.

Hoe dichterbij je bent, hoe onduidelijker je iets ziet.

Als ik ergens vóór ben, sta ik er achter. 


[L]  Sjoch de moanne troch de beammen

Sjoch de moanne troch de beammen, berntsjes, wês dochs efkes stil,
’t Is de jûn fan Sinteklaes nou, hwat er ús ris bringe sil?
O, hwat slacht ús ’t hert nou rêd, wy moatt’ net to let op bêd!
O, hwat slacht ús ’t hert nou rêd, wy moatt’ net to let op bêd!
O, hwat sille wy moai boartsje mei dy poppe en dy wein,
Earlik sill’ wy alles partsje, sûkerguod en marsepein;
Mar o wé, hwat great fortriet, as der neat yn ’t kuorke siet.
Mar o wé, hwat great fortriet, as der neat yn ’t kuorke siet.
Súntsjes gean de hynstepoatsjes

Súntsjes gean de hynstepoatsjes, trippel-trappel, trippel-trap;
’t Is de hynst fan Sinteklaeske, stippel-stappel, stippel-stap,
’t Hapke draecht op syn gemak, Sinteklaeske oer it dak!
’t Hapke kin it paed wol fine, trippel-trappel, trippel-trap;
By it held’re moanne-slydtsje, stippel-stappel, stippel-stap,
’t Hapke is noch lang net warch, mar ik moat op
[L] bêd, ha ‘k soarch.Jofel dat je weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
 Bedankt en….OANT SJEN.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/weekblog-47-over-tegengestelde-stellingen-twa-sinteklaas-ferskes/