web analytics

FRYSKE SPREKWURDEN: weekblog 2006/42….MOOIPRATERIJ + VERMOEIDE STILTE (6 haiku)

104. Doch sa’t ik preekje mar net sa’t ik libje, sei de pastoar
        doe’t se him yn ‘e kroade thúsbrochten.

103. Men stekt hiel wat op op sa’n jûn, sei de man, en hy krige
        de safolste sigaret út it doaske.
102. Men moat jins wiif foar eagen hâlde, sei de skipper, en hy
        liet har yn ‘e line rinne.

101. Mei God jo sûnens jaan, salang as ik libje, sei de bidler 
        tsjin de âlde dame.

100. Wat lit ik it stowe, sei de mich dy’t op ‘e koets siet.
 
                                                     —————
Ze beginnen het journaal altijd met goeden avond en leggen daarna uit waarom het niet zo is.

Wereldverbeteraars gezocht. Loop maar eerst eens driemaal om je eigen huis.

Ik ben nu zo ontspannen dat ik een krokodil borstvoeding zou kunnen geven.

Vroeger was ik jong en mooi. Nu ben ik alleen nog maar mooi.

Ware woorden zijn zelden mooi, mooie woorden zelden waar.
foto

Hou vast man, er komt volgende VRIJDAG nog meer an.     Bedankt voor je bezoek en…..OANT SJEN.

*) de haiku in spinneweb…. is geschreven door Tsjits Peanstra-Drachten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryske-sprekwurden-weekblog-200642-mooipraterij-vermoeide-stilte-6-haiku/