web analytics

20 oktober 2006 archief

FRYSKE SPREKWURDEN: weekblog 2006/42….MOOIPRATERIJ + VERMOEIDE STILTE (6 haiku)

104. Doch sa’t ik preekje mar net sa’t ik libje, sei de pastoar         doe’t se him yn ‘e kroade thúsbrochten. 103. Men stekt hiel wat op op sa’n jûn, sei de man, en hy krige         de safolste sigaret út it doaske.102. Men moat jins wiif foar eagen hâlde, sei de skipper, en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryske-sprekwurden-weekblog-200642-mooipraterij-vermoeide-stilte-6-haiku/