web analytics

oktober 2006 archief

Weekblog 2006-43. De TIEN van TIEN uur TIEN: over EIGENBELANG, 4 haiku.

  De TIEN van TIEN uur TIEN over EIGENBELANG   109.As jo it berntsje striele, sil de mem it fiele, sei de wethâlder. Als je het kindje streelt zal de moeder het voelen, zei de wethouder. 108. Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels wer yn’ e moade. Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-43-de-tien-van-tien-uur-tien-over-eigenbelang-4-haiku/

FRYSKE SPREKWURDEN: weekblog 2006/42….MOOIPRATERIJ + VERMOEIDE STILTE (6 haiku)

104. Doch sa’t ik preekje mar net sa’t ik libje, sei de pastoar         doe’t se him yn ‘e kroade thúsbrochten. 103. Men stekt hiel wat op op sa’n jûn, sei de man, en hy krige         de safolste sigaret út it doaske.102. Men moat jins wiif foar eagen hâlde, sei de skipper, en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryske-sprekwurden-weekblog-200642-mooipraterij-vermoeide-stilte-6-haiku/

Weekblog 2006-41. de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN over JONG en OUD.

99. It falt net ta, sei de jonge, ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd98. Alle lytse bern binne leaf, mar wer komme dy grutte rotsekken wei ? 97. In âlder kin better seis bern ûnderhâlde, as seis bern ien âlder 96. Jins eigen fleis en bloed is mear …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-41-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-over-jong-en-oud/

10/10 10:10 Haikoe-spesjaal VERSTILDE MOEITE

  De straat een dansschool alle blaadjes krijgen les in sierlijk vallen.                  Ingezonden J. Hoedemakers, Haikukring nederland       Avondschemering nog zingt van de hoogste tak een laatste vogel                                  Frans54@ Goin’ for broke        Intense stilte: de zang van de nachtegaal verzonk in het zand                           n.n.   De witte chrysanth zelfs bij de ogen gebracht blijft …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/1010-1010-haikoe-spesjaal-verstilde-moeite/

FRYSLÂN – HEITELÂN – HJERSTLÂN – HAIKOELÂN.

ONE-LINERS, SEI-SISWIZEN en de HAIKOE Spreekwoorden vind je bij alle volkeren en ze gaan over vrijwel elk onderwerp. Spreekwoorden zijn van alle tijden. Ze worden doorgegeven van de ene generatie aan de volgende. Het spreekwoord bevat vaak een belangrijke boodschap en heeft daarom eeuwigheidswaarde. Altijd is een spreekwoord kort, krachtig en gemakkelijk te onthouden. Maar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryslan-heitelan-hjerstlan-haikoelan/

Weekblog 2006-40. GRATIS SPREEKWOORDEN: Over bijna ALLES, bijna NIETS en iets daartussen.

93. Mar hy byt like goed as tweintich oare, sei it âld wyfke en se  hie noch mar ien tosk. 92. Dy’t alle potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge. 91. In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is. Babbelegoegje  90. In lyts fjurke, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-40-gratis-spreekwoorden-over-bijna-alles-bijna-niets-en-iets-daartussen/