web analytics

Weekblog 2006-38: KOLDER UIT DE POLDER (Fryske sei-siswizen).

       Weekblog 2006-38:      ONZINLINERS

83. ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die  hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier.

82. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne.

81.  Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels wer yn’ e moade.

80.  Alle bytsjes helpe, sei ’t wiif en hja treau it skip mei de stopnuddel.

79. Wat lit ik it stowe, sei de mich dy’t op ‘e koets siet.
——————————————————————————————————————————————

Wij bidden om ons dagelijks brood en niet om ons maandelijks omdat het anders zou beschimmelen.

Tennis-ster tegen tegenstandster: Je kunt aardig tennissen voor iemand die niet tennissen kan.

Dat raakt kant noch wal, zei de zangeres zonder naam, en ze piste midden in de praam.

Mijn vrouw werkt deeltijds. Ze past op de kinderen van onze poetsvrouw.

Wie zijn kind benzine voert, moet niet roken als het boert.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-38-kolder-uit-de-polder-koldercolumn-geef-ons-heden-ons-dagelijks-broodje/