web analytics

september 2006 archief

Weekblog 2006-39: DIERENDAG in oNLiners uit Friesland, WAT EEN BEESTENBENDE. Weeuwsnitje.

TWEE REEBRUINE OGEN……DIE KEKEN DE BLOGGER AAN (dierendag voor volwassenen) —————————————————————————— WAT EEN BEESTEN-BENDE   88. In hûn mei in bonke kin gjin freonen. (Een hond met een bot kent geen vrienden). 87. Gruzige bargen groeie bêst. (Smerige varkens groeien het best). 86. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute ‘r in keal op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-39-dierendag-in-onliners-uit-friesland-wat-een-beestenbende-weeuwsnitje/

Weekblog 2006-38: KOLDER UIT DE POLDER (Fryske sei-siswizen).

       Weekblog 2006-38:      ONZINLINERS 83. ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die  hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier. 82. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne. 81.  Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-38-kolder-uit-de-polder-koldercolumn-geef-ons-heden-ons-dagelijks-broodje/

oNLiners weekblog 2006-37: de TIEN over EEN HONDENLEVEN.

Ingezonden door Ruurtsje de Haan ( Miranda Mei), Boerum 150906.                                Sjen oer flak lânskip                        blauwe ier op ljochte klaai                                  siket om ‘e see                           WAT EEN HONDENLEVEN 78. It is net om my, sei de hûn, mar it keal moat nedich dea.       (Het hoeft voor mij niet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-37-touche-column-een-rondje-om-de-kerk-de-tien-over-een-hondenleven/

oNLiners WEEKBLOG 2006-36 over-Drachtelijke POLITIEK, SPAARPUNTEN, recept BRAAMBONBONS.

       OVER DRACHTELIJKE POLITIEK. 73. De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze derom net de grutste aaien. (Vrij vertaald: De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren. 72. Wa’t út de pas rint , trapet op saken dy’t oaren noch net sjen kinne. Wie uit de pas loopt, trapt op zaken …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-36-over-drachtelijke-politiek-spaarpunten-recept-braambonbons/

Weekblog 2006-35: de 10 van 10 uur 10- OVER WERK

       EEN FRIES ZOU  ZEGGEN  ……………………   69. Moarns let, de hiele dei let.    Ofwel: Een goed begin is het halve werk. 68. Wat sjonge en omdideldeintsje en net folle wurk dwaan: ‘t Is in  wyldsang mei dy. 67. It wurk in slinger oan ‘e earen jaan. 66. ‘t Is mei sizzen net ta dwaan. 65. Gjin …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-35-de-10-van-10-uur-10-over-werk-column-afdraaien-in-de-tuin/