web analytics

juni 2006 archief

Week 2006-26: Verliefd-Verloofd-Verloren?

                                  Uitgelicht Een GEZONDHEIDS-recept Toegelicht  De tsien fan tsien oere tsien:  VERLIEFD-VERLOOFD-VERLOREN ?   25. Maitydsbuien en frouljustriennen binne fan ien makkelei: se droegje gau wer op. Voorjaarsbuien en vrouwentranen drogen snel weer op. 24. ‘It falt net ta’, sei de jonge, ‘ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd.’ Het valt niet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/week-2006-26-verliefd-verloofd-verloren/

VK-weekblog 2006-25 : De 10: Zadelpijn. Column Ann@Liese: FRIEZEN, toekomstig tuig van de richel ?

Lees verder: column FRIEZEN, TUIG VAN DE RICHEL. recept SIPELSOP. Uitgelicht.       21. Mei besleine hynders op it iis komme. Met beslagen paarden op het ijs komen. Goed voorbereid zijn voor de taak. 20. Immen bline hynders foar de doar liede. Bij iemand blinde paarden voor de deur zetten. Iemand door leugens misleiden, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/vk-weekblog-2006-25-de-10-zadelpijn-column-annliese-friezen-toekomstig-tuig-van-de-richel/

Week 24: column APPELTAARTJE, de ZONLINERS van 10 uur 10 –Recept boffert voor boffers–Uitgelicht.

15. Us heit is sa fluch as in skytbij, sei de jonge, as in oar falt hat hy allang lein. 14. De meagerste miggen hawwe it measte gegûns. 13. Men moat net alle bûter op ien stik brea smarre. 12. In âld bok mei noch wol in grien bledsje. 11. Elts hâldt syn protter foar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/week-24-column-appeltaartje-de-zonliners-van-10-uur-10-recept-boffert-voor-boffers-uitgelicht/

VK-ienliners wike 2006-23. Recept. De 10 van 10 uur 10.

    —————————————————————————————————————————–   SÛPENGROATTENBRIJ (nagerecht).     Ingrediënten: 1 liter karnemelk 125 gram gort 20 gram bloem 1 mespuntje zout stroop of basterdsuiker   In Friesland kent men deze karnemelksepap in vele varianten. Zo is er karnemelksepap met appel en anijs. In plaats van bloem wordt ook wel tarwemeel gebruikt. Voor ‘sûpenbrij foar de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/vk-ienliners-wike-2006-23-touche-column-bridge-omas-bridge-opas-de-10-van-10-uur-10/

VK-weekblog 2006- 22. 10:10:10. SPREKWURDEN

  5. Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.   4. De wrâld is goed, de minsken koene better.   3. Earebarren en froulju meie graach heech nestelje.   2. De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjin. 1. Friezen: het laagste plekkie op aarde is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/vk-weekblog-2006-22-101010-column-oppaspoes-poespas/