web analytics

Tag: tweetalig

Klokkijken (grapke)

Us Watze kin al in bytsje lêze en no ûntkomt him neat mear. Onze Watze kan al een beetje lezen en nu ontkomt hem niets meer.   Hy is sljocht op boeken. Hij is verzot op boeken.   Mar lêsten sei er tsjin my: “mem, ik kin al kloklêze!”. Maar laatst zei hij tegen mij: …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/klokkijken-grapke/

Golf-les (grapke)

– Nei’t in ljochthierrich famke twa moanne golflessen hân hie, frege se de kluptrainer oft er tocht dat se trochsette moast. Nadat een blondje twee maanden golflessen had genomen, vroeg ze de club-trainer of hij denkt dat ze moet doorgaan.   – “Mei de lessen trochsette?” freget er. ‘Lessen blijven nemen?’ vroeg hij. – “Fansels …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/golf-les-grapke/

Gjin fijannen (grapke)

  As de tsjerketsjinst dien is freget de dûmny: “Hoefolle fan jimme hawwe jimme fijannen ferjûn ?”  80% stekt de hannen omheech. Aan het eind van de dienst vraagt de dominee: ‘Hoeveel van jullie hebben hun vijanden vergiffenis geschonken?’ 80 % steekt zijn hand op. De dûmny wjerhellet de fraach mei klam: ” Hoefolle fan …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/gjin-fijannen-grapke/

OP DYN BLAUWE EAGEN/ OP JE BLAUWE OGEN (grapke)

– Sietse en Lolke binne tegearre oan it stappen yn London. Sietse en Lolke hebben samen een uitstapje in Londen. – Sietse beslút de lêste jûn yn harren hotelkeamer TV te sjen, wylst Lolke nei in kroech giet. Sietse besluit de laatste avond in hun hotelkamer TV te kijken, terwijl Lolke naar een kroeg gaat. …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/op-dyn-blauwe-eagen-op-je-blauwe-ogen-grapke/

Duizendpotig (grapke)

  Tûzenpoatich grapke. Een oude man was eenzaam en besloot een huisdier aan te schaffen. In âlde man wie iensum en besleat in húsdier oan te skaffen. In de dierenwinkel werd hem een duizendpoot aangepraat. Yn ‘e dierewinkel waard him in tûzenpoat oanpraat. Want volgens de eigenaar was het een pratende duizendpoot. Want neffens de …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/duizendpotig-grapke-2/

VUURTJE ? (grapke)

Op in kear wol in kening trije jonges tsien jier lang opslute, mar omdat se sa moai pleitsje, mocht elk noch sizze mei wa of wat se opsletten wurde soene. Er was eens een koning die drie jongens tien jaar gevangen wilde zetten, maar omdat de zo goed pleitten, mocht ieder nog zeggen met wie …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/vuurtje-grapke/

Grapke IN UNGELOK (EEN ONGEVAL)

  In man bellet syn frou: “Leave, ik bin by it kantoar troch in auto oanriden. Een man belt z’n vrouw: “Schat, ik ben bij het kantoor door een auto aangereden. Paula hat my nei it sikehûs brocht. Se sille testen dwaan en foto’s meitsje. Paula heeft me naar het ziekenhuis gebracht. Ze gaan testen …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/grapke-in-ungelok-een-ongeval/

STARTCOLLECTIE klank-beeld-gedichten.

    Wil je een klankbeeldgedicht bekijken, beluisteren en verzenden? Na het openen van deze (blauwe) superlink  + KLANKbeeldgedichten-Friesland. kun je een dan zichtbaar klankbeeldgedicht lezen en beluisteren…. en/of het beeldgedicht DELEN door er op te klikken en de optie Per e-mail verzenden te benutten. Wil je iemand laten delen in deze verzameling, kopieer en …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/startcollectie-klank-beeld-gedichten/

De weg naar De Ham (grapke)

Jan Hepkes Wouda *) siet ris op ‘e Feartswal yn ’t Surhústerfean to angelfiskjen. Jan Hepkes Wouda *) zat eens te hengelen op de Feartswal in Surhuisterveen. Doe seach er, dat it wetter yn ‘e fierte begûn to buorrelje. Toen zag hij, dat in de verte het water begon te borrelen. Doe´t it buorrelje oan …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/de-weg-naar-de-ham-grapke/

Di-Fers. BLAD-STIL (KLANKbeeldgedicht út Fryslân)

KLIK HIER >

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/02/di-fers-blad-stil/

Di-fers (haiga)

 Boomkruinen diepzwart tegen ‘het duister van de nacht, lege, stille straten.  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/10/difers-haiga/

De bushalte (grapke, taalhulp).

Der stiet in frommeske mei ljocht hier te wachtsjen by in bushalte wylst in polysje foarby komt en freget: ‘Mefrou, kin ik jo earne mei helpe?’ Er staat een blondje te wachten bij een bushalte terwijl een agent komt voorbij en vraagt: ‘Mevrouw, kan ik u ergens mee helpen?   ‘Jawol,’seit de blondine: ‘hokfoar bus moat ik nimme …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-bushalte-grapke-taalhulp/

Load more