web analytics

Tag: sprekwurd

nov 01

REGENBUI (Frysk sprekwurd)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/regenbui-frysk-sprekwurd/

sep 22

SesameSelect TAALHULP ( ried wat dêr stiet ) 01

   Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.              Velen moeten dood zijn om levend voor ons te worden.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/sesameselect-taalhulp-ried-wat-der-stiet/

apr 09

FRYSKE SPREKWURDEN ( DNA van de Friezen )

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  ON-geduldig? Klik dan met links voor het volgende Fryske sprekwurd. Wil je een muziekje erbij? Klik hier >  KLIK HIER :

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/30966/

nov 15

Luchtkasteel

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/11/luchtkasteel/

aug 21

LUCHTKASTELEN

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/08/luchtkastelen/

aug 24

NIETSZEGGEND (mailhit)

  Als je niets te zeggen hebt, zeg dan niets, maar denk. 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/nietszeggend-mailhit/

jun 11

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 21

  Klik of tik hier   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Take a little glass before eating, a nap after eating . Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sljipske. Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.     …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22404/

jun 06

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 20

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   The more you pet a cat, the more rises the tail. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt. Hoe vaker je een kat aait, des te meer komt de staart omhoog.   Wherever we are …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-12/

mei 26

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 19

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   One should not say everything one knows, but all know what to say. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. Men moet niet alles zeggen wat men weet, maar wel alles weten …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-11/

mei 12

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 17

        Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-     It is better to bite the sour apple than to suffer thirst. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van de zure appel te bijten …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-tegelspreuken/

mrt 11

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 09/30

        Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Zie ook >  Alle tegelspreuken 2015. ———————————————————————————————————————————————————–       This …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-3/

mrt 03

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 08/30

  LOOC-Frysk Listen to Femke: Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Zie ook >  Alle tegelspreuken 2015   ——————————————————————————————————————————————- No news …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-2/

Load more