Tag: poëzie

jan 30

Friesland…..Pure Poëzie

Twintig beeldgedichten in het Frysk, Nederlands en Engels uit en over Friesland tref je met deze superlink >     Friesland….puur poëzie.    

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/friesland-pure-poezie/

jan 22

DROMEN VERVLIEGEN (senruy)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/dromen-vervliegen-senruy/

jan 18

GEDICHTEN AAN DE LOPENDE BAND

Zie maar naar www.gedeeldegedichten.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/gedichten-aan-de-lopende-band/

dec 17

SesameSelect: een DERDE openbaar gedicht in Drachten?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/een-derde-openbaar-gedicht-in-drachten/

dec 17

Geluk (HaikuHank)

                                                    Zie ook de website >> gedeeldegedichten.nl                                                 …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassagedicht-geluk/

nov 19

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

nov 13

Fryslân: driemaal taal is leerrecht ( herfst-haiku 06 )

It rûzereauntsjen fan de beammen yn myn tún: de hjerst komt der oan. Het ritselruisen van de bomen in mijn tuin: de herfst in aantocht. Restling of rune leaves of the trees in my garden: autumn ’s approaching.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-04/

nov 10

HJERST (herfst) is……….

No stjert de simmer….de deade blêden falle.  Aanst in keale beam — Mei it deade blêd flodderet in moskje mei, sjit fuort wer omheech —- Beam, keal en neaken. It lêste bledsje ôfskuord troch de winterwyn — It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn troch it toarre blêd — Witewolkejacht. Blêden dûnsje op ’t hôfke, …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/hjerst-herfst-is/

okt 26

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 04)

No stjert de simmer….de deade blêden falle, aanst in keale beam. Buiten sterft de zomer, de dode blaadjes vallen, straks een kale boom. The summer is dying…The dry dead leaves are falling, down the naked trees.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku-04/

okt 22

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 03)

  It grien is ferflein, ‘t blêd kleuret fan read ny giel, bûcht  brún nei d’ierde. Het groen vervlogen, ‘t blad kleurt nog van rood naar geel, buigt bruin naar d’aarde. The green hue is past, leaves fade from red to yellow, bow down brown to earth.   De regel(s) hierboven kun je selecteren, kopiëren en delen met iemand …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-03/

okt 22

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 02)

  It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn  troch it toarre blêd. Het avondlicht dooft. Wervelend ritselt de wind door het dorre blad. The ev’ning light fades, the whirling wind rustling swirls  through the cork dry leaves.   

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku/

okt 22

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 01)

  Beam, keal en neaken. It lêste bledsje ôfskuord troch de winterwyn. De boom, kaal en naakt. Het laatste blaadje afgerukt door de winterwind. Tree, bare and naked. The last leaf torn asunder by the winterwind.    De regel(s) hierboven kun je selecteren, kopiëren en delen met iemand door te plakken in een e-mail.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/driemaal-taal-is-leerrecht/

Load more