web analytics

Tag: hûs fan stilte

jun 03

Gedicht voor de Zondag (Tsjits Peanstra)

  Hûs fan stilte   Lit ús in hûs fan stilte bouwe, mei muorren fan leafde en in dak fan frede, mei keamers fol blydskip en in tún.   In tún mei wat ljocht en wat skaad, mei wat sjongende fûgels en in slûgjende kat op it paad. Lit ús in hûs fan leafde bouwe, …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/

dec 17

SesameSelect: een DERDE openbaar gedicht in Drachten?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/een-derde-openbaar-gedicht-in-drachten/

mrt 04

In memoriam Tsjits Peanstra (1924-2014)

In fûgel  ….. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=pean002

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/03/in-memoriam-tsjits-peanstra-1924-2014/