web analytics

Tag: grapje

SPEELGOED-BOARTERSGUOD (grapke)

   – Sels tusken tûzen spultsjes, boustiennen, plestik meunsters yn ‘e boartersguodwinkel koe myn freondinne foar har beppesizzer Joris neat geskikts fine.  Zelfs tussen duizend spelletjes, bouwstenen, plastic monsters in de speelgoedwinkel kon mijn vriendin voor haar kleinzoon Joris niets geschikts vinden. – “Miskien in fideo of wat opfiedkundichs?” betocht hja. “Nee, dit net, dat …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/speelgoed-boartersguod-grapke/

Babygewicht (grapke)

– In ljochthierrige komt mei in lytse poppe op ‘e earm it konsultaasjeburo yn en freget oft it berntsje weage wurde kin.  Een blondine komt met een baby op haar arm het consultatiebureau binnen en  vraagt of het kindje gewogen kan worden.  – De ferpleechkundige andert: “Sorry mefrou, de berneskealje is kapot. De verpleegkundige antwoordt: …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/09/babygewicht-grapke/

Huwelijksverwachting (grapke)

  Alders hawwe faken in ûnrealistysk takomstbyld fan harren bern. Ouders hebben vaak een onrealistisch toekomstbeeld van hun kinderen.       Op de dei dêr’t ús dochter op berne waard, belle in freon op, dy’t ien dei dêrfoar in soantsje krigen hie. Op de dag waarop onze dochter geboren was, belde een vriend die een …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/huwelijksverwachting-grapke/

Hamburgersie

Hamburgerzaad.   Ik nim ús fiifjierrige pakesizzer op ”ús manljusdei” mei nei de Mc. Donald’s hjir yn ‘e stêd. Ik nam mijn vijfjarige kleinzoon op “onze mannendag” mee naar de Mc. Donald’s hier ter stede.   Wylst we in hamburger ieten frege hy wat it lytse spul op de râne fan de burger wie. Terwijl we …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/08/hamburgersie/

LILK FUORTRUN

KWAAD WEGGELOPEN – In man kaam mei in tige tryst gesicht in kroech yn. Een man kwam met een erg somber gezicht een kroeg binnen. – De kroechbaas frege him wêrom’t er sa tryst seach. De kroegbaas vroeg hem waarom hij zo ongelukkig keek. – De frou is lilk fuortrûn”, andere de man, “en se …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/lilk-fuortrun/

IN DEI FRIJ

Foarhinne wie it lestich om in dei frij te nimmen. Vroeger was het lastig om een dag vrij te nemen.   – Twa meiwurkers fan in bedriuw sitte te krimmenearjen op it wurk.   Twee medewerkers van een bedrijf zitten te zuchten en kreunen op het werk.   – Hja soenen sa graach ris in …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/in-dei-frij/

De deaden opwekke.

      – Wy brochten lêstendeis ús heit nei it sikehûs.   Wij brachten laatst onze vader naar het ziekenhuis.   – Op ’e seal lei ek in âlde dame dy’t dúdlik op stjerren nei dea wie.   Op de zaal lag ook een oude dame die duidelijk op sterven na dood was.   …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/de-deaden-opwekke/

Testvlucht (grapke)

 Koart lyn wienen we foar in testflecht mei in nij type fleantúch de loft yn gien. Kort geleden waren we voor een testvlucht met een nieuw type vliegtuig opgestegen .   Ik wie dwaande om de hydraulyske piipstower fêst te draaien doe’t ik seach dat ien fan de motors begûn te rikjen. Ik was bezig …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/testvlucht-grapke/

PARKING-grapke

– In stomdronken man ferlit in bar en op it parkearplak kommen stoppet er by de earste auto. Een stomdronken man verlaat een bar en op de parking aangekomen stopt hij bij de eerste auto.   – Hy betaast it dak en seit: ‘Dat is minen net.’ Hij betast het dak  en zegt: ‘D’as de mijne niet.’ …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/06/parking-grapke/

Operatie rolstoel (grapke)

  – Us sikehûsreglemint bepaalt dat pasjinten by ûntslach gebrûk meitsje moatte fan in rolstoel.  Ons ziekenhuisreglement bepaalt dat patiënten bij ontslag gebruik moeten maken van een rolstoel.   – In learlingferpleechster kaam op seal en seach dat in âlde man op ‘e râne fan it bêd siet mei in tas oan de fuotten. Een leerling-verpleegster …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/05/operatie-rolstoel-grapke/

Crisis in café Marktzicht.

Vier mei 2009 in café Marktzicht aan de Oude Weg te Drachten, Friesland. Touché:  Hé, kennen jullie deze? Vier Russen staan op het Rode Plein. Zegt eentje: Nou, dat Mexico-virus is ook een goed middel om de kapitalisten er onder te krijgen.   Sjaak Useme: Maar dit is immers al gedoen deur die bank-mannetjies?Anna Liese: Die …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/05/crisis-in-cafe-marktzicht/

Op de reünie (grapke).

 Ik ha de frou oerhelje om mei my nei in reúny te gean. Ik heb mijn vrouw overgehaald om met mij naar een reünie te gaan.   Sy fielt har yn it foar al net maklik, want sy ken hast gjinien fan myn âlde wurk. Ze voelde zich bij voorbaat opgelaten, want ze kent bijna niemand van mijn …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/04/op-de-reunie-grapke/

Load more