web analytics

Tag: grapje

FERSIN

FERSIN (VERGISSING) Yn Amsterdam waard in polysjeman nei in nochal lûd feest stjoerd fan Fryske frouwen om harren del te bêdzjen. In Amsterdam werd een agent gestuurd om een lawaaiig partijtje van Friese vrouwen tot bedaren te brengen. Doe’t er it sealtsje yn rûn, lutsen inkele dames him syn boppeklean út en in stel naaide …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/05/fersin/

COSMETISCH (grapke)

KOSMETYSK COSMETISCH – In frou kocht it alder-aldernijste kosmetyske produkt, oanpriizge om ek har jierren jonger lykje te litten. Een vrouw kocht het aller-allernieuwste cosmetische product, aangeprezen om ook haar jaren jonger te laten lijken. – Hja brûkte de krêm in skoftsje, gong foar de spegel sitten en beseach har gesicht. Ze gebruikte de crême …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/03/cosmetisch-grapke/

Hûnen dy’t blaffe…

Honden die blaffen… De lêste tiid hat ús hûn de gewoante dat er moarns al om in oere as 4 hinne begjint te blaffen. De laatste tijd heeft onze hond de gewoonte om al rond 4 uur in de ochtend te gaan blaffen. Ferskate buorlju kamen al oan om te kleien oer it lawaai op …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/hunen-dyt-blaffe/

EEN VECHTPARTIJ (grapke)

Foar in kroech binne twa mannen fertize yn in alderheislikste houwerij. In lyts jonkje stiet gûlend ta te sjen en ropt: ‘Heity, heity’! Voor een kroeg zijn twee mannen verwikkeld in een enorme vechtpartij. Een klein jongetje staat huilend toe te kijken en roept: ‘Pappie, Pappie’! In agint fan polysje draaft der hinne en freget …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/02/een-vechtpartij-grapke/

In trijke grapkes (2)

– Der fljocht in earrebarre troch de loft mei in grut ruft yn ‘e snaffel. Er vliegt een ooievaar door de lucht met een grote luier in z’n snavel. – Yn dat ruft hinget in âld mantsje fan yn de 80. In die luier hangt een oud mannetje van in de 80. – It mantsje …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/in-trijke-grapkes-2/

Geen vis vandaag (grapke)

– Twa ljochthierrigen fisken oan ‘e kant fan de riviermûning sûnder wat te fangen. Twee blondines hengelden aan de riviermonding zonder iets te vangen. – In âldere man kaam mei in grutte sek fol fisk de stream ôf rinnen. Een oudere man kwam met een grote zak vol vis de stroom af gelopen. -Hy sei …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/geen-vis-vandaag-grapke/

GLADDE PAAL

– GLÊDE PEAL Een man ontmoette een vriend uit z’n schooljaren en hij vroeg: „Wat voor werk doe je vandaag de dag?“ – In man moete in freon út syn skoaljierren en hy frege: „Hokker wurk dochsto hjoed-de-dei?“   „Ik ben brandweerman“, antwoordde zijn oude vriend. – „Ik bin brânspuitman“, antwurde syn âlde freon.  „Ook …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/gladde-paal/

*Een gulle makelaar.*

  In golle makelder Op een middag reed een makelaar in zijn limousine langs een pad en zag twee mannen in de berm bezig om gras te eten. – Op in middei ried in makelder yn syn limûsine oer de dyk en seach twa manlju yn ’e berm oan it gers iten.  Ontsteld liet hij zijn …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/12/een-gulle-makelaar/

AAN DE BAR (grapke)

– OAN DE BAR   Gosse en Keimpe zitten samen aan een bar. Gosse zegt: – Gosse en Keimpe sitte tegearre oan in bar. Gosse seit:   “Wat ben jij verdomd ongezellig, Keimpe. Je zit al een uur naar die kapstok te kijken”. – “Wat bisto ferhipte ûngesellich, Keimpe. Do sitst al in oere nei …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/aan-de-bar-grapke/

Inpakperikelen.

    Ik ben niet goed in het inpakken van geschenken,  in vergelijking met mijn collega’s in onze winkel. – Ik bin net goed yn it ynpakken fan presintsjes, as ik dat mei myn kollega’s yn ús winkel ferlykje.   Maar eens moest ik een cadeautje voor een klant inpakken toen er niemand anders beschikbaar …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/inpakperikelen/

OPENHEID (grapke)

  OPEN OP ZONDAG – IEPEN OP SNEIN Een meisje uit een Fries dorpje ging op een mooie zondag een eindje wandelen. – In famke út in Frysk doarpke gong op in moaie snein in eintsje te kuierjen.      Verbaasd zag ze in het bos een parachutespringer aan een boom hangen. – Ferheard seach …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/openheid-grapke/

VLOEKGAAI

 Papegaai te koop – Pappegaai te keap         Een dominee wil een papegaai kopen. – In dominy wol in pappegaai keapje     Weet je zeker, dat dit beest niet vloekt of beledigt?, vraagt de predikant. – Bist der wis fan dat dat bist net flokt of ien ferrifelt?, freget de predikant.   …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/11/vloekgaai/

Load more