Tag: gezegden

Jan 04

Tegeltableau Fryske sprekwurden & sei-siswizen.

               Dit tableau is bedoeld voor verticale projectie op een effen, lichtgetint vloer-oppervlak. Je kunt er dan omheen lopen om alle tegelteksten gemakkelijk te kunnen lezen: een beetje activiteit dus en spreiding van de belangstellenden rondom het tableau. Maar dit ontwerp is uiteraard ook best geschikt voor een bedrukking …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/tegeltableau-fryske-sprekwurden-sesiswizen/

Aug 26

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 30

Tja, aan alles komt een eind. Ook dus aan deze serie dubbele SPREKWURDEN & SEI-SISWIZEN.       Everything must have an end, said Okke, and he bit a pretzel in two. Alles moat in ein ha, sei Okke, en hy biet in kreakeling midstwa. Alles moet een einde hebben, zei Okke, en hij beet …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-30/

Aug 19

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 29

    It also includes a joke, said the farmer, and he tickled his wife with a pitchfork. Der heart in grapke by, sei de boer. en kidele syn wiif mei in heafoarke. Er hoort ook een grapje bij, zei de boer, en hij kietelde zijn vrouw met een hooivork.   Everything you buy is …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-28/

Aug 13

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 28

  KLIK HIER:                 KLIK HIER: Elke afbeelding, dus ook elke spreuktegel op deze site, kan worden gedeeld. Even selecteren, kopiëren en plakken in een e-mail.   Love is heavenly, but it can hurt like hell. Leafde is himelsk, mar kin sear dwaan as de hel.      Liefde is hemels, maar kan pijn doen als …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-27/

Jul 24

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 27

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.   Someone can steal a cow but another one may not look over the fence. De iene mei in ko stelle mar de oare mei net oer de hikke sjen. De een mag een koe stelen maar een ander mag niet over het hek kijken. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-26/

Jul 06

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 25

KLIK HIER: KLIK HIER:   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Salty and sour, my stomach can not stand that, but sweet and fat that does not bother me. Sâlt en soer, dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet, dat let my net. Zout en zuur, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-24/

Jun 27

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 24

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Bûter, brea and griene tsiis, who can‘t say that is not a real Frisian. Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries. Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries.. Storks …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-23/

Jun 22

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 23

KLIK HIER     KLIK HIER   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Skating is thirsty work, said the old woman, and she stood with one foot on the ice. Riden is toarstich wurk, sei ‘t âldwiif, en se stie mei ien foet op ‘t iis. Schaatsen is dorstig …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-22/

Jun 17

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -22

      Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ————————————————————————————————————————————— Those who hires oneself out as a dog also must eat bones. Wa’t him as hûn ferhiert, moat ek bonken frette. Wie zich als hond verhuurt, moet ook botten vreten.   Those who dares himself on slippery ice, should not complain …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/tegels/

Jun 11

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 21

  Klik of tik hier   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Take a little glass before eating, a nap after eating . Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sljipske. Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.     …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22404/

Jun 06

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 20

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   The more you pet a cat, the more rises the tail. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt. Hoe vaker je een kat aait, des te meer komt de staart omhoog.   Wherever we are …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-12/

May 12

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 17

        Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-     It is better to bite the sour apple than to suffer thirst. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van de zure appel te bijten …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-tegelspreuken/

Load more