Tag Archive: gedicht

Dec 12

kassabongedicht2017

                                         Uit de website www.fanvanfryslan.nl                                                        

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassabongedicht2017/

Nov 19

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

Sep 03

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (14/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).           Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1430/

Jul 22

Ierde-ljocht (gedicht)

Hieronder een gedeelte van IERDE-LJOCHT  LIGHT OF THE EARTH  ( Fedde Schurer- Utflecht 1930) Ik kin ‘t net keare dat de floed fan sinnepracht myn heart berint en dat myn jong en bûnzjend bloed de moaie ierde fûl bemint, dat hiel de rike, wûndre wrâld myn finzen hâldt.     – De waarme weelde fan …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/ierdeljocht-gedicht/

Jul 18

Fryslân …. kleare poëzy, een serie drietaligheid uit en over Friesland (12/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.    

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/fryslan-kleare-poezy-1130/

Jun 08

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 8/30.

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-friesland-830/

Jun 02

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 7/30.

  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.    

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-friesland-730/

May 30

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 6/30.

  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/05/31982/

Apr 14

FLINTER FAN IT LOK (haiga-trivar)

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/flinter-fan-it-lok-haiga-trivar/

Mar 26

* * * talenTuin * * *

Een belangrijk onderdeel van het jaar-evenement LF2018 (Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa) is het project Lân fan Taal. Daarvoor wordt in het centrum van de Friese hoofdstad een TAAL-EXPO gebouwd. En diverse paviljoens in de Prinsentuin. Aangezien, zo’n 450 werkuren vóór 2018, er nog geen TAAL-EXPO-gebouw gebouwd is en de site http://lanfantaal.nl/ inhoudelijk nog niets zinnigs …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/tuin-van-talen/

Mar 08

EIND VAN DE DAG (klankbeeldgedicht)

http://picasion.com/ Oan it ein fan ‘e dei as de sinn’ de hoarizon rekket, komt alles oan rêst. KLIK HIER (Piano-Tweet van Joost Brands).

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/eind-van-de-dag-klankbeeldgedicht/

Oct 27

1-2-3 gedichten ABN>FRYSK

  Drie haiku van Johanna Kruit                  Vertaald als haikû door Jurjen van der Meer. ——————————————————————————————————————————–   Een leeuwerik zingt                                 Sjongende ljurkjes. door het allerdiepste blauw                   troch it alderdjipste blau dwalen mijn ogen.                                   dwale myn eagen.   Op het oude plein             …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/10/28437/

Older posts «