web analytics

Trefwoord archief: frisian

Harinkje happen

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/harinkje-happen/

Greetings from Friesland.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/greetings-from-friesland/

De stoarm ( liet fan Weima & vd Werf )

I am a thinker, I am a master in my job Ik bin in tinker, ik bin in master yn myn fak  Ik ben een denker, ik ben een meester in mijn vak   –Look out the window, sit on the window-sill Sjoch út it finster, ik sit op ‘t  finsterbank Ik kijk uit het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/de-stoarm/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 30

Tja, aan alles komt een eind. Ook dus aan deze serie dubbele SPREKWURDEN & SEI-SISWIZEN.       Everything must have an end, said Okke, and he bit a pretzel in two. Alles moat in ein ha, sei Okke, en hy biet in kreakeling midstwa. Alles moet een einde hebben, zei Okke, en hij beet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-30/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 29

    It also includes a joke, said the farmer, and he tickled his wife with a pitchfork. Der heart in grapke by, sei de boer. en kidele syn wiif mei in heafoarke. Er hoort ook een grapje bij, zei de boer, en hij kietelde zijn vrouw met een hooivork.   Everything you buy is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-28/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 28

  KLIK HIER:                 KLIK HIER: Elke afbeelding, dus ook elke spreuktegel op deze site, kan worden gedeeld. Even selecteren, kopiëren en plakken in een e-mail.     Love is heavenly, but it can hurt like hell. Leafde is himelsk, mar kin sear dwaan as de hel.      Liefde is hemels, maar kan pijn doen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-27/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 27

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.   Someone can steal a cow but another one may not look over the fence. De iene mei in ko stelle mar de oare mei net oer de hikke sjen. De een mag een koe stelen maar een ander mag niet over het hek kijken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-26/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 25

KLIK HIER: KLIK HIER:   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Salty and sour, my stomach can not stand that, but sweet and fat that does not bother me. Sâlt en soer, dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet, dat let my net. Zout en zuur, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-24/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 24

                    Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. —————————————————————————————————————————————     Bûter, brea and griene tsiis, who can’t say that is not a real Frisian. Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries. Boter, roggebrood en groene …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-23/

LOOC hear for more: day/month – dei/moanne

LOOC for MORE > TRANSLATE-TO-FRYSK  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/looc-hear-for-more-daymonth-deimoanne/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 23

KLIK HIER     KLIK HIER   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Skating is thirsty work, said the old woman, and she stood with one foot on the ice. Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op ’t iis. Schaatsen is dorstig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-22/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -22

          Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. —————————————————————————————————————————————   Those who hires oneself out as a dog also must eat bones. Wa’t him as hûn ferhiert, moat ek bonken frette. Wie zich als hond verhuurt, moet ook botten vreten.     Those who dares himself on slippery …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/tegels/

Laad meer