Terug naar (ver)taalhulpen-LOOC frysk.

Wrâld Fan Talen

 Lân fan Taal

Yn dizze side fan it Wrâld Wiid Reach is plak foar in Wrâld fan Talen en sels foar de Wrâld fan talent en in MOANNE fan talen.

poëzy

sprekwurden

sei-siswizen

    quotes, one-liners

 

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen >   http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/contact/

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/taalhulp/wrald-fan-talen/