web analytics

Wissel-collectie Friese Spreekwoorden (Voor Ver-anders-ing Vatbaar)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/wissel-collectie-friese-spreekwoorden-voor-verandering-vatbaar/

Twivel (liet fan Minke & Lucia)

TWIVEL-TWIJFEL: Teksten Minke Soolsma, uitvoering Lucia Hebers & Minke Soolsma.

Yn it sicht fan de haven komt de twivel wer oan lân

In het zicht van de haven komt de twijfel weer aan land

It is dreech om te kiezen tusken hert en it ferstân

Het is moeilijk te kiezen tussen hart en het verstand

Dyn kompas is konfús, en de wyn is fertiisd

Je kompas is confuus en de wind in de war

Mar do moast wer foarút, ek al wist net, ek al wist net werom dat is Maar je moet weer vooruit ook al weet je niet waarom.

Yn’e loft is in fûgel, op ‘e siik nei syn âlde nest

In de lucht is een vogel op zoek naar zijn oude nest

De wyn hat him stjoert, en it ljocht hat him brocht

De wind heeft hem gestuurd en het licht heeft hem gebracht

Op it plak sil er wol komme, op it plak sil er stean

Op zijn bestemming zal hij wel komen, daar zal hij staan

Mar de twivel is der ek, is it hjoed net, dan komt it wis wol moarn.

Maar de twijfel is er ook, is het niet vandaag dan komt hij zeker morgen.

De tiid is ûneinig, dat is altyd al sa west.

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

De tiid is ûneinig, it is net oars, it is altyd al sa west

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

Oan it ein fan de dei is de knoop wer út ‘e tiis

Aan het eind van de dag is de knoop weer ontward

It skip set de koers en de haven is wer leech, dat is it bewiis

Het schip zet de koers en de haven is weer leeg, dat is het bewijs

It eachein is dyn thús, dat te witten jout dy rest

De einder is jouw thuis; dat te weten geeft je rust

Do bist in grutte fûgel op ‘e flecht, op ‘e siik nei syn âlde nêst

Je bent een grote vogel op de vlucht, op zoek naar je oude nest

De tiid is ûneinig, dat is altyd al sa west.

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

De tiid is ûneinig, it is net oars, it is altyd al sa west

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

TWIVEL-TWIJFEL: Teksten Minke Soolsma, uitvoering Lucia Hebers & Minke Soolsma.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/twivel-liet/

MEERDAAGSE MEERTALIGE QR-WISSEL-LINERS.

Deze korte link: bit.ly/38hyOFP en de QR-link kun je delen, zelf afdrukken en ergens plakken om af en toe eens de kijken wat er weer voor moois komt opdagen.Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/meerdaagse-meertalige-qr-wissel-liners/

JE LACH ( gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/06/je-lach-gedicht/

Poëzie……van jou…..

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/06/poezie-van-jou/

Na zovele jaren….de MH17

Van onderstaand ontwerp kun je een PERSOONLIJKE POSTZEGEL bestellen. Verkrijgbaar als vel van 10 geldige postzegels of 100 aan de rol: .Iets duurder dan voor de doorsnee postzegel ( die van W.A. bij voorbeeld). Voor een zelf-test heb je een QR-reader op je foontje nodig.

KLIK HIER

(Piano-Tweet van Joost Brands).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/06/na-zovele-jaren-de-mh17/

HET ELFDE GEBOD: LACH

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/06/het-elfde-gebod-lach/

LETTE LEVERING – LATE BEZORGING

In pear jier ferlyn lieten wy ús dreamhûs yn Fryslân sette.
    Enkele jaren geleden lieten we ons droomhuis in Friesland bouwen.

Wy túgden de kwaliteitsmeubels net earder oan as doe’t we dêr jild foar garre hiene.
    We schaften pas kwaliteitsmeubelen aan zodra we daar geld voor hadden gespaard.

En juster waard de lêste oankeap (de sliepkeamerynrjochting) ôflevere.
   En gister werd de laatste aankoop  slaapkamer-meubilair) bij ons afgeleverd. 

Oerémis rûn ik nei bûten ta en sei tsjin de frachtweinsjauffeur:
‘Dochs noch! Tolve jier ha we op dizze meubels wachte.’
    Opgewonden liep ik naar buiten en zei tegen de vrachtwagenchauffeur: “Eindelijk ! Twaalf jaar hebben we op deze meubels gewacht”.

‘Dat muoit my slim, mefrou’, antwurde er ûntskuldigjend,
‘mar dizze bestellng ha ik fan ‘e moarn krekt ynkrige.              “Dat spijt me heel erg, mevrouw”, antwoordde hij verontschuldigend, maar deze bestelling heb ik pas vanochtend binnen gekregen”.  

Supervisie: A.Mulder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/05/36708/

Fryslân hjoed….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/05/fryslan-hjoed/

DAG van de HAIKU

Op deze dag brengt deze site fanvanfryslan.nl een kleine sectie:

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/QR-KBG.jpg
https://yhoo.it/3aepSjX

HAIK QR- info

Bij elk past het eenvoudige schema 5-7-5 lettergrepen, hier verwoord in een vers:

vijf, zeven en vijf,

zeventien lettergrepen

gevat in een vers

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/04/dag-van-de-haiku/

Pas over twee jaar nieuw- normaal ?

Tusken himel en ierd’, doe en aanst, goed en kwea: de minsk in stofke.                       In fearnsjier ferrûn. Troch neakene twigen skynt in skiere sinne.          Ik slút de eagen. Ik dream fan dy, myn leafste, foarmje de dei ta nacht.                     De wolken brekke foar in nije reinbôge. Aanst skynt de sinne.                 Ik rin op it túnpaad, ien en al ear. Ik wachtsje by de poarte oft ik har fuotstap al hear.                     

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/04/pas-over-twee-jaar-weer-normaal/

Covid-19Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/04/covid-19/

Laad meer