web analytics

Onliners weekblog 2007-05. OUD-FRIES RECHT, de tsien over RECHT en ONRECHT, column.

 RECHT OP VRIJHEID IN FRISIA

 

Frya ( ook Frya, Frigg, Frea of Freyja genaamd) is de mooie Germaanse godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Zij zou de oermoeder zijn van het gehele menselijke ras. Freya zou haar naam hebben gegeven aan het Friese volk en het Friese land. Bovendien is de VRIJDAG vernoemd naar deze strijdbare godin.

De Eala Frya Fresena (de edele vrije Friezen) hebben altijd strijd moeten voeren tegen het water en tegen andere volken, vreemde legers en moordenaarsbenden. Ze hechten erg aan hun vrijheid en onafhankelijkheid.

In de vroege Middeleeuwen omvatte Frisia veel meer dan alleen de huidige provincie Friesland: namelijk de gehele kuststrook van Vlaanderen, via Holland, tot Noord Duitsland.
De Lex Frisionum, een wetboek van strafrecht, had betrekking op dat hele gebied. Het vertelt welke straffen er stonden op moord, verwonding, diefstal en inbreuk op de huwelijkswetten.Voor dergelijke vergrijpen moest een boete worden betaald, aan het slachtoffer (of diens nabestaanden), of aan de koning, of allebei. Het gedetailleerde boete-systeem behelsde dat voor elk vergrijp vooraf was bepaald hoeveel de dader moest vergoeden aan het slachtoffer. Op bepaalde vergrijpen stond onverbiddelijk de doodstraf, maar in de andere gevallen voorkwam dit systeem de vetes die anders meerdere generaties zouden kunnen voortwoekeren. Het zodanig afkopen van bloedwraak had waarschijnlijk de bedoeling om het aantal doodvonnissen te beperken. Of dit doel ook werkelijk is bereikt is niet zeker. Het Friese rechtssysteem en de Friese vrijheid waren heel lang de belangrijkste wapens tot het behoud van de Friese identiteit.

 

Rond 790 na Christus, na het neerslaan van de opstand onder Widukind, was het volk onderworpen aan de Frankische keizer Karel de Grote. Hij liet de rechtsregels optekenen in een wetboek van strafrecht, de LEX FRISIONUM*. Het daarin vastgelegde boete-systeem hanteerden de Friezen echter al lang daarvoor in hun gewoonterecht en dát was volgens hen zelfs van goddelijke oorsprong. Later, als dank voor de Friese hulp bij het veroveren van de Engelenburcht in Rome schonk Karel het recht op vrijheid voor eeuwig aan alle Friezen.

 


Uiteraard gaan óók de spreekwoorden van deze week (de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN) over RECHT en ONRECHT.

154. De iene mei in ko stelle en de oare mei net oer de hikke sjen.
De een kan een koe stelen en een ander mag niet over het hek kijken.

153. Rjocht prate wat krom is, it rjocht yn eigen hân nimme en dan moat it rjocht syn berin hawwe……
Recht praten wat krom is, het recht in eigen hand nemen en dan moet het recht zijn loop hebben…….. waar doet me dat toch aan denken?

152. De skiednis hat skiere kontoeren, mar bloedreade slachfjilden.
Vrij vertaald: De geschiedenis heeft grijze contouren, maar kent bloedrode slagvelden.

151. De wrâld is goed mar de minsken koene better.
De wereld is goed maar de mensen konden beter zijn.

150. De wierheid hat in skel lûd.
De waarheid heeft een schel geluid.

————————-

Eerlijkheid duurt het langst, vandaar dat sommige mensen zo gauw klaar zijn.

Het recht is te belangrijk om aan bekenden of juristen over te laten.

Onrecht wordt recht doordat het zo vaak voorkomt.

Van de stijfkop en de zot vult de advocaat zijn pot.

Wie procedeert om een koe, geeft er een op toe.


 

De provincie Fryslân streeft ernaar dat het Frysk straks door tenminste 50 procent van de jongeren actief wordt gebruikt. Goede voornemens voor 2007. Maar: daarop aanhakend en onder het motto ‘T IS MEI SIZZEN NET TA DWAAN roep ik u op om alvast en tenminste één nieuwe, moderne spreuk te bedenken op het thema IEDER DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE, …………..

Hieronder een stel persoonlijke voorzetjes voor een co-productie van een aantal NIEUWE sei-siswizen. Kom op….toon je creativiteit en stuur je taalvernieuwende bijdrage ( enkel- of tweetalig ) als reactie op deze aflevering. Alvast heel hartelijk bedankt.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de boer en hij joeg de stier de wei in.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de heer des huizes en hij kroop bij het dienstmeisje in bed.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de koekoek en uit het nest wipte zij een duivenei.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de hond en liet de postbode dansen.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de wurm en vrat een gat in het boek.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de gek en hij aaide een krokodil.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de spreeuw, geef mij maar de keutel van een leeuw.
————————————————–
Ingezonden door Motek / 02-02-2007:
Ieder diertje zijn pleziertje, zei een wethouder, en bedekte zijn goede naam met een leugen.

                            

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/02/onliners-weekblog-2007-05-oud-fries-recht-de-tsien-over-recht-en-onrecht-column/

2007-04: SEI-SISWIZEN-SPESJAAL trije,

foto

In FRYSLÂN is er voor elke situatie wel een toepasselijk sprekwurd of een relevante sei-siswize (zei-zegwijze) te vinden. Ook al zeggen de Friezen het zelf….Sei-siswizen binne geweldich en TYPYSK FRYSK.
Enkele sei-siswizen zijn heel oud, al in het “oud-Fries ” bekend. Maar het FRYSK is een levende taal. Hier en nu in ONLINERS zijn sommige sei-siswizen vernieuwd en meer van deze tijd.

foto

Nieuw: Na het aanklikken van de link Bacon and Bones in de linklijst in de rechterkolom kun je luisteren naar een fragment van “It Allerheechste Guod” (Het Allerhoogste Goed), het winnende lied van Bacon and Bones op het Friese songfestival LIET in november 2003.
Het nummer gaat over het recht van iedereen om in vrijheid te leven en vertelt het verhaal van de Friese vrijheidsstrijd door de boer Pier Gerlofsz Donia ( GRUTTE PIER ). Meer over deze Friese volksheld lees je in ONLINERS weekblog 2006-28 (14 juli 2006).


30. Dit is in prom sûnder pit, sei de man en hy iet in slak op.
Dat is een zonder steen, zei de man, en hij at een slak op.

29. Men kin alle dagen gjin kniesoor wêze, sei de man en hy smiet in sint te grabbel.
Je kunt niet altijd een kniesoor zijn, zei de man en hij gooide een cent te grabbel.

28. It is klearebare leafde, sei de boer en doe tute ‘r in keal op it bil.
Het is echte liefde, zei de boer en toen kuste hij een kalf op de bil.

27. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne.
Dat heb je er van, waarom leg je geen eieren, zei Kaisa en ze slachtte de haan.

26. Ik leau net yn mearkes, sei se en se starte har biezem.
Ik geloof niet in sprookjes, zei ze en ze startte haar bezem.

25. Dat rekket igge noch seame, sei de man en hy pisse yn de pream.
Dat raakt kant noch wal, zei de man, en hij piste midden in de praam.

24. As hast der net wie, sei de boer, dan hie ‘k in hazze sketten.
Als bijna er niet was, zei de boer, dan had ik een haas geschoten.

23. In bêst middel tsjin de mûzen, sei de boer, en syn pleats stie yn ‘e brân.
Een puik middel tegen de muizen, zei de boer, en zijn boerderij stond in brand.

22. In bulte geraas en in bytsje wol, sei de duvel en hy skearde de bargen.
Een boel lawaai en weinig wol, zei de duivel, en hij schoor de varkens.

21. Oant sjen, sei de bline. Fant ’t selde, sei de dôve.
Tot ziens, zei de blinde. Van ‘t zelfde, zei de dove.


Terwijl een klas basis-scholieren het ziekenhuis bezoekt, vangt de onderwijzeres het volgende gesprek op tussen één van de jongens en de radioloog. ‘Heb jij wel eens een been gebroken?’ vraagt hij. ‘Ja’, antwoordt de jongen. ‘Deed dat pijn?’ ‘Nee, helemaal niet.’ ‘Echt waar? Welk been was dan gebroken?’ Zegt de jongen: ’Het rechterbeen van mijn zuster’.


Stellingwerver haiku van Jan van Overtjonger (Jan van der Meulen) uit de dichtbundel ‘Onderwegens’.

                  Bomen zonder blad,
deur de zunne omsluierd
mit gleensternevels. 
 

 


Touché: “Zet deze one-liner er nog maar bij, voordat ie afgezaagd is: De denker van Rodin verzaagd om er kogels van te gieten…dát geeft te denken”.
Anna Liese: “Yes, het laagje beschavingsvernis is nog veel dunner dan het Friese ijs”.
Touché-   Een kus: mond-op-mond reklame.

 


maandag, 22 januari 2007.

Arjan Jongsma (11 jaar) uit Drachten  won  gisteren in Groningen de finale van het Haydn Muziek Festival. Deze marimbaspeler ontving ook de juryprijs in de jeugd-categorie B. Hij kreeg ook de publieksprijs. De jury noemde Arjan een ,,rasmuzikant”. Hij speelt “niet alleen ritmisch, maar ook met muzikale timing”.
Aan de finale in De Oosterpoort namen acht jonge musici deel, onder wie ook 12-jarige pianiste Valentina Tóth uit Aldtsjerk. Beiden hadden zich geplaatst via voorrondes, waaraan in 96 kinderen meededen.


Heel goed dat je weer even tijd nam voor een kijkje op dit WEEKBLOG.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

Terug? Klik daarvoor op de knop VORIGE linksboven in je scherm.
Maar: er zijn heel veel wekelijkse afleveringen vanaf 1 mei 2006 ( zie ARCHIEF).

Blijf kijken man, er komt de volgende VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/01/2007-04-sei-siswizen-spesjaal-trije/

2007-03, SEI-SISWIZEN-SPESJAAL twa, Taal-actie.

foto

Freed, njoggentsien jannewaris.
Nog steeds……STORMY WEATHER

(een schilderij van de wereldbekende beeldend kunstenaar Jan Kooistra uit Dokkum Friesland: I-DOC. Jan Kooistra ).

In FRYSLÂN is er voor elke situatie wel een toepasselijk sprekwurd of een relevante sei-siswize (zei-zegwijze) te vinden.
Ook al zeggen de Friezen het zelf….Sei-siswizen binne geweldich en TYPYSK FRYSK*

 

 
 
 
 
     SEI – SISWIZEN – SPESJAAL TWA

20. It wisse foar it ûnwisse, sei de jonge, en hy bûn in deade hûn de bek ticht.
Het zekere voor het onzekere, zei de jongen, en hij bond een dode hond de bek dicht.

19. Ik kin myn ûngelok oersjen, sei de man, en hy troude in lyts wyfke.
Mijn ongeluk is te overzien, zei de man en hij trouwde een klein vrouwtje.

18. Hark, sei dôve Japik, en der rûn in mûs op hoasfuotling oer de souder.
Luister, zei dove Japik, en er liep een muis op kousenvoeten over de zolder.

17. Hoe stilder hoe better, sei it âld wyfke, en se siet mei it gat yn de brannettels.
Hoe rustiger hoe beter, zei het oude wijfje, en ze zat met haar achterste in de brandnetels.

16. Dêr giet it hinne, sei de laaidekker, en hy rûgele fan de tsjerketoer.
Daar gaat ie los, zei de leidekker, en hij gleed van het kerkdak.

15. Lit stjerre wat stjerre wol, sei de man, as myn wiif mar gjin widdo wurdt.
Laat sterven wat wil sterven, zei de man, als mijn vrouw maar geen weduwe wordt.

14. Ik ha der neat op tsjin dat it tsjuster is, sei de man, mar ik wol wol wat sjen kinne.
Ik heb er niets op tegen dat het donker is, zei de man, maar ik wil wel wat kunnen zien.

13. No brekt my de klomp, sei de boer, en doe riedt de trekker der oerhinne.
Nou breekt me de klomp, zei de boer, en toen reed de trekker er overheen.

12. Ik sjoch op gjin hundertsje, sei de keapman, en hy seach yn it lege jildlaadsje.
Ik kijk niet op een honderdje, zei de koopman, en hij keek in het lege geldlaatje.

11. Alle begjin is swier, sei de dief, en doe stiel er foar de earste kear in ambyld.
Alle begin is moeilijk, zei de dief, en toen stal hij allereerst een aambeeld.

*) Enkele sei-siswizen zijn heel oud, al in het “oud-Fries ” bekend. Het FRYSK is een levende taal. Ook hier en nu in ONLINERS zijn sommige sei-siswizen vernieuwd en meer van deze tijd.


 

Anna Liese- Taal is levend als een plant: zonder verzorging en voeding gaat ie van kant.

Touché- Iemand die z’n taal niet voert wordt de mond gesnoerd.

 


IEDER DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE,
Sei-Siswizen-EXTRA-Spesjaal.

Een taal als het Fries is een levend iets. Als een taal gesproken, geschreven én gelezen wordt door velen blijft deze ook levend. Doordat de tijden veranderen, mensen in contact zijn met andere mensen in andere omstandigheden en uit andere landen, verandert het taalgebruik.

Soms is het nodig om daaraan wat te sturen, om een taalbeleid te voeren. Door o.a. emigratie van Friezen, immigratie van buitenlanders, door grotere aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal komt het gebruik van het Fries in de knel. Het Fries is in Nederland de tweede taal, in Europa geldt het als een minderheidstaal. Stimulering van de minderheids-talen vanuit Brussel, Den Haag en zelfs de provincie Fryslân blijft vaak steken in mooie woorden.
Wat het provinciale bestuur op dit ogenblik wél doet is weer een enquête los te laten op 32.500 willekeurig bepaalde Friese huishoudens. Want het schijnt aldaar en alweer onduidelijk te zijn hoe het staat met de beheersing van de Friese taal in Friesland. De vragen zijn: verstaat, spreekt, leest of schrijft u Fries? De intentie van de provincie FRYSLÂN is om de uitkomsten van het onderzoek te benutten voor instandhouding van de Friese taal. Het streven is dat de komende jaren zeker 95 procent van de inwoners Fries verstaat, dat 70 procent het Fries in voldoende mate kan spreken en lezen, dat 20 procent het kan schrijven. De inzet daarbij is dat de Friese gemeenten gestimuleerd worden om zelf een taalbeleid te ontwikkelen.

Voorlopig–in het gemeentelijk verkeer- resulteert lokaal in Friesland veelal een taalvolgend beleid: wie een ambtenaar mondeling of schriftelijk “aanspreekt” in het Fries kán in deze taal een antwoord krijgen. Zeker is dat niet. In de raadszalen wordt incidenteel Fries gesproken, ambtelijke stukken worden in het Nederlands gesteld.

Ook de Nederlandse taal veroudert en is sterk onderhevig aan een onnatuurlijke slijtage. Deze aflevering van ONLINERS uit FRYSLÂN geeft u persoonlijk een kleine gelegenheid om beide talen levend te houden. Op dit weblog worden in drie edities dertig bestaande ( en soms licht verbouwde) sei-siswizen gepubliceerd. Als uitgangspunt en medium voor taal-aanpassing op gebruikersniveau lijken me deze Friese SEI-SISWIZEN erg geschikt: er zijn er maar weinig van en de meeste zijn verouderd. Bij een sterke erosie en een onnatuurlijke inperking van een taal past als antwoord een lichte, individuele taalstimulering, toch?

De provincie Fryslân wil graag dat het Frysk straks door tenminste 50 procent van de jongeren actief wordt gebruikt. Goede voornemens voor 2007. Maar: daarop aanhakend en onder het motto ‘T IS MEI SIZZEN NET TA DWAAN roep ik u op om alvast en tenminste één nieuwe, moderne spreuk te bedenken op het thema IEDER DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE, …..
Hieronder een stel persoonlijke voorzetjes voor een co-productie van een aantal NIEUWE sei-siswizen. Stuurt u uw bijdrage aan taalvernieuwing ( enkel- of tweetalig ) even als reactie op deze aflevering? Alvast heel hartelijk bedankt.

 

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de boer en hij joeg de stier de wei in. 

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de heer des huizes en hij kroop bij het dienstmeisje in bed.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de koekoek en uit het nest wipte zij een duivenei.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de hond en liet de postbode dansen. 

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de wurm en vrat een gat in het boek. 

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de gek en hij aaide een krokodil.

Ieder diertje zijn pleziertje, zei de spreeuw, geef mij maar de keutel van een leeuw.


 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/01/2007-03-sei-siswizen-spesjaal-twa-column-strontjes-omme-kerk-taal-actie/

ONLINERS 2007-02 SEI-SISWIZEN-SPESJAAL ien, pruttelpotje PEEN / STOOFVLEES.

fotoMarrum (Fryslân)

In hûndert hynders
ynsletten fan waadwetter:
wachtsjend op rêding. 

(Een honderdtal paarden
ingesloten door wadwater:
wachtend op redding.)


Tongersdei alve jannewaris
De uit Britsum afkomstige fotograaf Laurens Aaij heeft maandag de Zilveren Camera 2006 gewonnen. Aaij maakte de foto eind oktober in het Friese Marrum, waar een kudde paarden door hoog water in de problemen kwam. Aaij portretteerde de dieren in nood vóór de reddingsactie. In het midden een witte pony, volgens de jury als symbool van hoop. 
(Deze 14 jaar oude, drachtige en naamloze Welsh merrie is inmiddels verkocht aan de Marrumer recreatie-ondernemer Gerben Visbeek en is nu Frya gedoopt naar de gelijknamige oud-Friese godin van de vruchtbaarheid)

Andere Friezen die een fotoprijs hebben gewonnen, zijn Gert Gort uit Harlingen (tweede prijs in de categorie kunst en cultuur) en Catrinus van der Veen uit Herbaijum (derde plaats in de categorie landelijk nieuws).


sneon seis jannewaris.
 
In FRIESLAND is er voor elke situatie wel een toepasselijk sprekwurd of een relevante sei-siswize (zei-zegwijzen) te vinden. Ook al zeggen de Friezen het zelf…… Sei-siswizen binne geweldich en………..TYPYSK FRYSK *


TYPYSK FRYSK: SEI-SISWIZEN-SPESJAAL, IEN

10. ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier. Het is tenslotte voor het goede doel, zei de oude Gauke, en toen deed hij twee sigarenbandjes bij het oud papier.
 
9. Brûk dyn ferstân moksis, sei de man en hy smiet de computer it finster út. Gebruik je verstand stommeling, zei de man en hij smeet de computer het venster uit. 

8. Jins eare te bewarjen falt net ta, sei it famke, ik bin bliid dat ik minen kwyt bin.
Je eer te bewaren valt niet mee, zei het meiske, ik ben blij dat ik de mijne kwijt ben.

7. Us heit is sa fluch as in skytbij, sei de jonge, as in oar falt leit hy al lang út.
Onze vader is zo vlug als een strontvlieg, zei de jongen, als een ander valt ligt hij al languit.

6. De wierheid is hurd, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop.
De waarheid is hard, zei de man, en hij sloeg zijn vrouw met de bijbel op het hoofd.

5. It komt fansels werom, sei de boer, doe liet er syn baarch in stik spek frette.
Het komt vanzelf terug, zei de boer en toen liet hij zijn varken een stuk spek vreten.

4. It âlde guod moat earst tenein, sei de jonge en hy liet syn heit it wurk dwaan.
Het oude spul moet eerst verslijten, zei de jongen en hij liet zijn vader het werk doen.

3. Men stekt hiel wat op sa’n jûn, sei de man, en hy krige de safolste sigaret út it doaske.
Je steekt heel wat op van zo’n avond, zei de man, en hij pakte de zoveelste sigaret uit het doosje.

2. Dit rint yn de papieren, sei de jonge, en hy pisse yn de brievebus.
Dat loopt in de papieren, zei de jongen en hij plaste in de brievenbus.

1. Gjin nijs yn ‘e krante, sei Douwe, it binne deselde letters fan altiten.
Geen nieuws in de krant, zei Douwe, het zijn dezelfde letters als altijd.

*) Enkele sei-siswizen zijn heel oud, al in het “oud-Fries “bekend. Het FRYSK is een levende taal. Hier en nu in ONLINERS zijn sommige sei-siswizen hernieuwd en meer van deze tijd.
 


 
Recept:  PRUTTELPOTJE RUNDVLEES / WORTELEN foto

 

Het is vanzelfsprekend voor de Friezen om ’s winters gerechten op tafel te zetten, waarin aardappelen, uien, wortelen en rundvlees zijn verwerkt. Zoals: haché met aardappelen, stamppot wortelen/uien/aardappelen met een gehaktbal.

Hier een alternatief. De piepers zijn vervangen door penne.
Benodigd voor 2-3 personen:
200 gram uien
250 gram winterwortelen
400 gram stoofvlees, bv. sucadelapjes
150 gram penne rigata
200 gram margarine
Verder: naar smaak en behoefte: 1 teen knoflook, ongeveer 5 laurierblaadjes, 1/2 blokje kipbouillon, 2 eetlepels herbes de Provence, rode wijn, zout, ketchup, poederjus, ketjap manis, allesbinder.

werkwijze: Doe de margarine in een BRAADPAN, schil de uien,snijd ze in blokjes en fruit ze op hoog vuur kort samen met het fijngesneden teentje knoflook. Haal de halfgare ui met een schuimspaan uit de pan.
     Snij het vlees ( zonder vel en vet ) in duimdikke brokken en braad de stukjes in gedeelten rondom licht aan. Haal het vlees met een schuimspaan uit de pan. ( eventuele afsnijresten vel en vet braad ik óók even aan voor ons vleesminnend hondje).
      Blus de inhoud van de pan af met een flinke scheut rode wijn en roer flink door. Breng al het vlees terug in de pan met de blaadjes laurier en weinig zout, dan de uien en twee eetlepels herbes de provence. Giet meer wijn op tot de massa bijna onder staat. Laat de pot een uurtje stoven op een laag vuurtje.
     Roer het vlees om en maak een toplaag van schijfjes winterwortel ( ca. 4 mm dik ). Laat de inhoud van de pan op een zeer laag vuur nog tenminste 2 uur lekker pruttelen. Roer af en toe om tot de vleesbrokjes (en de wortelen ) gaar zijn. 
      Tenslotte naar smaak toevoegen en doorroeren: een scheutje ketchup, scheutje ketjap ( misschien een slokje wijn voor jezelf ? ), een klein zakje poederjus of wat allesbinder.
      Intussen in kokend water met een half bouillonblokje opzetten : 200 gram penne met een druppie olie. Zacht laten koken tot deze beetgaar zijn.

      Eet smakelijk. Meer lekkers vind je op deze site en op de “side fan Lekker-Frysk”.


Anna Liese- Taal is levend als een plant: zonder verzorging en voeding gaat ie van kant.

Touché- Iemand die z’n taal niet voert wordt de mond gesnoerd.

 
Een dominee, de hemel ingeprezen, valt later in des te dieper gat.
Bos & Lommer flat: OPGESTAPELDE FLAT-ERS

 


Fijn dat je weer even tijd nam voor een kijkje op dit WEEKBLOG.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

 

Blijf kijken man, er komt nog VEEL meer an. Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/01/onliners-2007-02-sei-siswizen-spesjaal-ien-rondjes-om-de-kerk-pruttelpotje-peen-stoofvlees/

ONLINERS weekblog 2007-01: De 10 van 10 uur 10 over EEN GOED BEGIN.

IK WOE DY DOCHS IN LOKKICH NIJJIER TAWINSKJE foto
Godfried Bomans- Mijn goede voornemens zeg ik u liever niet, want dan kent u m’n fouten.

 

 

Alvestêdetocht, Ytsje Hettinga
Glêde izers  glide as
blinkend sulver
oer moarmeren strjitten
fan stêd nei stêd.
world-wide-webloggers zijn SPINNEN BELUST OP EEN VETTE NIEUWSVLIEG
ofwel:  w.w.webloggers: spiders eager for a fat newsfly.

 

Fjouwer jannewaris ’07, Beetsterzwaag.
Jan-Peter Balkenende, Wouter Bos, André Rouvoet en hun politieke steunpilaren hebben gister FRYSLÂN opgezocht met het VOORNEMEN om een programma voor een nieuw kabinet in elkaar te timmeren. Ver van het Haagse gewoel in het het rustieke koetshuis van Lauswold in de rustgevende, bosrijke omgeving van Beetsterzwaag/Opsterland.
CDA, PvdA en ChristenUnie willen deze driedaagse in Beetsterzwaag gebruiken om het onderling vertrouwen op te vijzelen. Volgende week moet dan de inhoudelijke behandeling van de formatie beginnen.
Te oordelen naar de “ BLIERE LAITS” vandaag op hun gezichten zal het wel lukken alvast een stevig bodempje te leggen voor verdere onderhandelingen.

 


MOANDEI, ien JANNEWARIS
GELUKKIG NIEUWJAAR,
LOKKICH NIJJIER
VEEL GELUK EN GEZONDHEID,
FOLLE LOK EN SEINE
Deze wensen sluiten naadloos aan bij de goede voornemens, die de meeste mensen aan het begin van elk jaar bedenken. Soms zijn ze elk jaar hetzelfde. Dat betekent dat er van al die goede voornemens vaak niet veel terechtkomt. Een beetje steun op het goede pad vind je misschien in één van de columns :
Over-gewichtigheid:              Zware jongens (en meisjes)
Over de drankjes:                 Twee oranje konijntjes
Over beweeglijkheid:            Afdraaien in de tuin


Touché – Zo….nu hebben we met Sinterklaas én Kerst én de jaarwisseling zoveel geld uitgegeven en met vuurwerk het milieu verknalt, dat we weer wat kunnen klagen over de dure euro en luchtverontreiniging.


Fjouwer jannewaris 2007:  foto
DE FRIESE ELFSTEDEN-SCHAATSTOCHT…vandaag al weer 10 jaar geleden.
Vroeger was het een rage om ’s winters op de schaats in één dag alle Friese steden aan te doen. Al in de winter van 1890-1891 werd er in de media melding gedaan van een geslaagde ‘Elfstedentocht’. Om te bewijzen dat de schaatsers de Friese steden daadwerkelijk hadden bezocht, verzamelden schaatsers de handtekeningen van de plaatselijke kasteleins. Zoals je merkt staat dit in één lijn met de stempels die er tegenwoordig verkregen moeten worden.
De Elfstedentocht is een tocht in langs de elf Friese steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum en de finish is weer in Leeuwarden. De tocht over natuurijs is ongeveer 200 km lang en tegenwoordig wordt daar door de winnaar zo’n 7 uur over geschaatst. De laatste tocht werd vandaag exact TIEN jaar geleden gereden en gewonnen door Henk Angenet.
Volgens klimatologen is een tocht misschien nog eens per 10 jaar mogelijk ook al zijn de gemiddelde temperaturen op aarde met zo’n 5 gr C. gestegen. It sil Hewe? Nou, deze winter van 2006/2007 is dat niet waarschijnlijk.
Info over de Elfstedentocht
Anna Liese-  Een Fries ontdooit pas als het ( tenminste tien graden) vriest.

De TIEN van vrijdag TIEN uur TIEN over oudjaar, nieuwjaar, geluk en gezondheid:
149. Mei God jo sûnens jaan, salang as ik libje, sei de bidler tsjin de âlde dame.

148. Sâlt en soer dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet dat let my net.
147. Elts praat fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst.

146.
It nijjier is krekt as in noas, helje der út wat der yn sit.

145.
De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei âldjier.

 

Geluk zit van binnen, maar het komt daar niet vanzelf.
Geluk is als glas: even blinkend als broos.

 

Gelukkig is niet iemand die veel heeft, maar iemand die veel geeft.
Wie weinig wenst en matig geniet, heeft veel genoegen en weinig verdriet.
Een goed voornemen geeft minder go(e)ds dan één goede daad.

Herfsthaikoe:
Wolken zeilen voort,
bladeren spelen tikkertje
op de binnenplaats.
© HV-Leeuwarden

Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.    OANT SJEN

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/01/onliners-weekblog-2007-01-de-10-van-10-uur-10-over-een-goed-begin-column-back-to-the-sixties/

Weekblog 2006-51: Uitzonderlijk Fryslân, iets over het FRYSK, FRYSLÂN en de FRIEZEN.

Wat kan er symbool staan voor meer dan alles?  fotoAS MEI IT KOARTSJEN FAN DE DAGEN
IN JIER NEI DE EIN RINT,
DAN IS IT TIID OM JIN TE BESINNE
OM DÊRNEI, BLIID EN FRIS
OAN IN NIJ JIER TE BEGJINNE

(gevonden in de FRYSKE SPREUKEKALINDER 2007,
www.uitgeverijvandeberg.nl)


Het leven is een geschenk…..maar je krijgt het niet cadeau. 


FRYSK: de taal fan it hert

Het Fries is, net als het Nederlands, het Duits en het Engels, een oude West-Germaanse taal. De Engelse taal heeft erg veel overeenkomsten met het Fries. Kaas is bijvoorbeeld in het Engels ‘cheese’ en in het Fries ‘tsiis’. De laatste 500 jaar is de friese taal beïnvloed door het Nederlands. 

foto

Niet alleen die oudere, eigen taal onderscheidt Fryslân van de rest van Nederland. Want met al het water meegemeten is Friesland ook nog eens Nederlands grootste provincie, met het grootste aantal dorpen, de langste mensen van de gehele wereldbevolking * en de hoogste levensverwachting. Deze provincie onderscheidt zich door de ruimte met wijde vergezichten, de vele meren met bollende zeilen, de vele terpen met stokoude kerkjes, door de mensen die er wonen, door taal, cultuur en sporten.

Voor Friezen is tweetaligheid heel gewoon. Maar wat Fryslân écht anders maakt is de eigen taal, het FRYSK, en de eigen cultuur. Door het gebruik van de eigen taal lijkt Friesland voor veel Nederlanders een stukje buitenland in eigen land. Overal: bij de bakker, in de supermarkt, in de bibliotheek, bij de dokter, op de plaatsnaamborden kom je de Friese taal tegen. 

* Persbericht 010207 “Nederlander steekt boven rest wereldbevolking uit”, “De Friezen zijn de langste Nederlanders”.


 
Friesland heeft ook een eigen vlag en een eigen volkslied. En daar zijn de Friezen trots op.

Frysk bloed tsjoch op! 
wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.
 
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 

——————————————————————–
Dit weekblog ONLINERS uit FRYSLÂN is bestemd voor niet-Friestaligen. Om zo even op een luchtige manier kennis te kunnen maken met de provincie, de Friezen, de cultuur enzovoort.

Voor wat betreft de taal: wat is nu gemakkelijker te onthouden dan een sprekwurd, één enkele zin met een vaak rake inhoud? Vandaar dat u in de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN van oNLiners nu al 144 sprekwurden en sei-siswizen in blokjes van 5 kon aantreffen.
En: wat is er mooier dan een kort Fries gedicht over de Friese natuur: de HAIKOE?


 

Een herfst-haikoe van HaikoeHenk.

                           Mist verhult het land,
                        luister…de koeien hoesten
                             nu nog onzichtbaar.

——————————————————————–

In krystiid-haikû fan Jan Dotinga.

                          It ljocht wurdt taastber, 
                        yn in minske sûnder slyt-
                           mocht ik ’t fernimme.
 
 “FRIESLAND BELEEF JE ECHT”
Dit is de nieuwe slagzin van Fryslân Marketing ter vervanging van
 

“BELEEF FRIESLAND”.
Met deze nieuwste slogan is helaas lang niet elke toeristische ondernemer in z’n nopjes.
“Slappe hap”, “om bij in slaap te vallen”, “weinig zeggingskracht” waren enkele kritische geluiden.
En inderdaad is er nog steeds wat te zeggen voor de oeroude kreet FRYSLÂN BOPPE (zeker nu de provincie officieel Fryslân heet), ware het niet dat
de Groningers al eerder pareerden met “Er gaat niets boven Groningen”. Laat ik daar nu maar eens tegenover zetten:
 

 

FRYSLÂN…..HET EINDE ©
De slogan FRIESLAND HEEFT HET is out-of-the-question, want immers: Amsterdam had dat HET al eerder.
En de tekst FRIESLAND HEEFT HET OOK plakt daar wel heel zielig tegenaan.
Nog erger is het gesteld met: FRIESLAND HEEFT HET OOK WEL en FRIESLAND HEEFT HET OOK WEL, TOCH?
Vandaar dat ” FRYSLÂN HEEFT OOK WEL IETS” verwerpelijk is.
Maar gelukkig zijn er nog vóór het volgende voorjaar aanmerkelijk meer creatieve oplossingen te bedenken dan:
 
IT FRYSKE PARADYSKE ©
UITZONDERLIJK FRYSLÂN ©

FRYSLÂN 4 U ©

FRIESLAND….een SCHOON stuk NEDERLAND ©

VRIJ in FRYSLÂN ©

FRIESLAND…….het binnenste buitenland ©

FRIESLAND….dichtbij VAKANTIELAND ©

FRIESLAND….Verrassend DICHTBIJ

VERFRISSEND FRYSLÂN ©

FRYSLÂN: VERFRISSEND & VERRASSEND            © Touché
 


Fijn dat je weer even tijd nam voor een kijkje te nemen op dit WEEKBLOG. 
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

Bedankt en….OANT SJEN.


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-51-uitzonderlijk-fryslan-iets-over-het-frysk-fryslan-en-de-friezen/

Weekblog 2006-50: DE TSIEN FAN TSIEN OERE TSIEN, haikoe, nieuws.

foto

 

 

 

144. Sa’t it klokje thûs tikket, sa tikket it nearne. ( zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens)
 
143. As elk op himsels past, wurdt nimmen wei. ( als iedereen op zichzelf past gaat er niemand verloren)
 
142. Leafde makket in smel bêd breed en in breed bêd smel.( Liefde maakt een smal bed breed en een breed bed smal )
 
141. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed. ( Je eigen vlees en bloed telt meer dan geld en goed)
 
140. Alle ding hat sien beskie. (Eindejaar: alles heeft zijn grenzen)

 

 

De TIEN van TIEN uur TIEN

                                 – – – – – – – – – – – –
God gaf je familieleden. Gelukkig kun je je vrienden zelf uitzoeken.

Een van de grootste mysteries van het familieleven is dat een niksnut van een aanstaande schoonzoon kan veranderen in de vader van het intelligentste kleinkind ter wereld. L.Lopes-Mayer

Men bederft zijn gezondheid door te veel op die van anderen te drinken.

Wie vrienden heeft, mag over God niet klagen. A.van Istendael

Wie tevreden is met wat hij heeft, is de rijkste die er leeft!

 

De donkere dagen rondom Kerstmis zijn bij uitstek familiedagen. En schort het aan familie dan zijn er vrienden om deze dagen gezellig door te brengen. En: zijn er geen vrienden dan wacht er misschien een trouwe viervoeter.

Erik Jaspers:  Er is niets menselijkers dan familie.
 
R.W.Emerson: ( The only way ) to have a friend is to be one.
 
Piet Driessen: Vrienden vond je voor even, familie kreeg je voor het leven. 

Geniet van je leven…het duurt maar even. George Herbert ( hertaald): Stek de kears fan in oar oan, mar dôfje jo eigen net.

Anna Liese: BEZINT EER GIJ AAN HET NIEUWE JAAR BEGINT
 


Een herfst-haikoe van HaikuHenk
 
                        De zuidwesterwind
                 zandstraalt het lege strand, 
                mijn muizenissen vervagen.

een haiku-liner:                                               a haiku a day keeps the doctor away

en een oneliner van Touché:
 
Uitzettingsbeleid is:  dweilen met de kraan open, ’t is Verdonken of verzuipen.
——————————————————————————–

Drachten: Zweeftrein-model van z’n voetstuk getild

Deze dinsdag12 december is het model van de zweeftrein definitief van z’n expositie-plaats langs de A 7 bij Drachten verdwenen. Al in 2000 werd het gevaarte als stunt naar Drachten gehaald door een oudejaarsploeg van “Frystaet” De Folgeren.

Het model wordt nu maar weer teruggesleept naar eigenaar Siemens in Duitsland omdat er geen politiek draagvlak was en omdat er geen financiële mogelijkheden meer zijn voor de aanleg van een magneet-zweef-baan in Noord Nederland. De gemeente Smallingerland betaalt de helft van de kosten. 

Er is in het Noorden nog wel hoop op een alternatieve snelverbinding. Het is – zoals burgemeester Middel van Smallingerland stelde- van de gekke dat Drachten (als enige stad in Nederland met meer dan 50.000 inwoners en in grootte de tweede stad van Friesland) geen spoorstation heeft.
foto

Touché: Nu is Droomoord-Drachten helemaal het spoor bijster.

 

           

Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.     Jofel dat je weer even keek.

Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-50-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-haikoe-nieuws/

Weekblog 2006-49: column LUXE POLITIECELLEN in DRACHTEN, de TIEN van TIEN uur TIEN.

LUXE POLITIECELLEN in DRACHTEN

Op 1 december 2006 is in onze gezegende provincie een cellencomplex in gebruik genomen binnen het gloednieuwe Bureau van Politie te Drachten . Het designgebouw van de Italiaanse architect Renzo Pavanello kostte in totaal de lieve duit van acht miljoen euro, waarvan 4 ½ miljoen voor dit regionale politiecellen-blok.

Dat blok bestaat uit 22 luxe cellen voor arrestanten met daaromheen allerlei afkoelkamers,12 verhoorruimten, lokalen voor het onderzoeken van bloed, urine en adem, douches, bezoekruimten, kamers voor de arts en een advocaat, voor een foto en ‘de vingertjes” enzovoort. Maar dan heb je ook wat: het modernste van het modernste met allerlei inpandige snufjes zoals een roestvrijstalen “techno-zuil” met een multi-mediacomputer voor de verdachten.

De mogelijkheden van deze zelfbedieningszuil zijn groot: allereerst kan de arrestant de temperatuur van de vloerverwarming kiezen, de verlichting regelen of een van de drie TV-zenders kiezen. Daarnaast kan de w.c. ermee worden doorgespoeld. Een advocaat, arts, kapper en ook een boodschapje kan ermee worden besteld. Via de console kan met een bewaker of advocaat worden gesproken. Ook kunnen de arrestanten videospelletjes spelen. Staande, dat wel. En: de bewakers kunnen centraal functies ervan af- of aansluiten.

Aan alles is gedacht om de veiligheid voor de arrestant-verzorgers én arrestanten te waarborgen. Zelfs worden opgehangen kledinghaakjes alsnog weggehaald omdat de verdachten daar anders zichzelf aan zouden kunnen ophangen. Voor de verzorgers biedt de opvang van de arrestanten in deze luxe cellen het grote voordeel dat hun gasten extra goed in de gaten kunnen worden gehouden via ingebouwde camera’s, maar vooral omdat -zonder dat daarvoor veel personeel nodig is – de ingeslotenen afleiding hebben, daardoor rustiger zijn en minder vernielen dan voorheen.

Ja, u las het goed: GASTEN. Want het gaat hier om in hechtenis genomen personen, die verdacht worden van een misdrijf. Formeel is het zo dat deze lieden onschuldig geacht worden te zijn totdat juridisch, via een vonnis bewezen is dat ze schuldig zijn.

Misschien is het goed om te beseffen dat de wijkagent en de recherche hun werk goed doen: dat een dief, een dronkenlap, een vernielzuchtige, brandstichter, een kinderverkrachter of messentrekker terecht wordt opgesloten. En, dat het vaak nodig is dat deze wetsovertreders in een afkoelcel kunnen uitrazen en uitslapen om later te kunnen worden gehoord en verhoord. Het is –in schrille tegenstelling tot het opsluitingsregime in de vele andere landen- goed dat in Nederland óók wetsovertreders fatsoenlijk worden behandeld. Daar mag best een op de vloer geschilderd gebedskleedje en een koosjere maaltijd bijkomen.

De politie heeft niet de opdracht om, vooruitlopend op een gerechtelijk vonnis, de verdachten alvast te straffen. Een driesterren-hotel is het zeker niet, want de gasten zitten achter een dichte deur en dat is helemaal niet zo prettig. De politie hier heeft alleen de opdracht om verdachten te grijpen en een tijdje vast te houden. In sommige buitenlanden gebeurt dat nog met harde hand en worden de boeven koest gemaakt doordat ze worden neergeknuppeld, gedwangbuisd en platgespoten. Politie, bewakers en bewaarders in Nederland zijn niet zo opgevoed en opgefokt als elders wel het geval is. Onze pamper-aanpak van arrestanten past bij onze manier van leven.

In Amsterdam zijn de technozuilen al jaren een succes. Ad van Rooyen, hoofd arrestantenzorg van de Amsterdamse politie stelde tenminste dat er van de verdachten weinig klachten zijn, maar óók dat het niet meetbaar is of de arrestanten nu meer bereid zouden zijn om aan verhoren mee te werken. Natuurlijk: rechercheurs vinden het prettig als na enkele uren bij de ondervraging hun cliënt niet stinkt, goed gegeten heeft en rustig uit de watjes komt, waarin hij/zij gelegd was. Maar het is de vraag of de aanwezigheid van een dergelijke pretpaal de inkeer bevordert. Want als gestraften bij een goede behandeling niet als veelplegers terugkomen waarom zijn er dan zoveel veelplegers? Het lijkt me terecht om vraagtekens te zetten bij het voorgespiegelde effect van een dergelijke techno-zuil op verdachten.
foto

 

Voorlopig lijkt het erop dat personele problemen bij het politiewezen de overheid ertoe aanspoorde om deze zoethoudzuilen in te bouwen in de overigens wel heel erg kale cellen. Want waren voorheen er per 12 cellen 3 arrestantenverzorgers, nu zijn er nog maar 3 op de 22 cellen. Problemen blijven er ook hier genoeg, zeker nu de Friese opsluiting gecentraliseerd wordt in Leeuwarden en Drachten. De criminelen uit de ganse provincie (straks is alleen op Terschelling nog een tijdelijke opvang mogelijk) moeten dus steeds naar één van de twee cellencomplexen worden vervoerd. En voor de verhoren moeten ook de rechercheurs en advocaten heen en weer reizen. Waar dus enerzijds op personeelskosten wordt bespaard, worden die anderzijds dubbel uitgegeven.

Intussen is er wél een hele schare critici in de pen geklommen. Velen vinden het kapitaal besteed aan deze high-techzuilen schandalig en zouden dat vele geld liever besteed zien aan onze medemensen in verpleeg- en bejaardentehuizen. Zeker: de voorzieningen daarvoor staan los van die in de bureau’s van politie. Maar inderdaad zou er extra op moeten worden toegezien of die zieken en bejaarden ook zó goed verzekerd zijn van een zo goed mogelijke verzorging.                     Henk Veenstra

 

-17 december 2014: Nauwelijks acht jaar na de kostbare bouw en inrichting van het complex valt het besluit om het arrestantencomplex op korte termijn weer te sluiten. Als gevolg van de reorganisaties nodig voor de Nationale Politie zullen arrestanten dan naar Assen, Groningen of Leeuwarden moeten worden gebracht. het complex te Drachten werd gebouwd omdat er destijds een cellentekort was. Nu stevent men af op zo’n 100 politiecellen met 144 volledige arbeidsplaatsen. Mét een i-padje voor het water-en-broodnodige vertier.

 


Het toppunt van gezelligheid is toch wel het fenomeen ‘TEGELSPREUKEN’. Je voelt je ergens pas echt thuis als er een spreuktegel aan de wand prijkt. Tegelspreuken brengen mensen dichter bij elkaar. Omdat wat op een tegelspreuk staat altijd waar is. Zo kunnen mensen het dus nooit oneens zijn met elkaar. De tegelspreuk verbroedert……..zorgt niet alleen voor gezelligheid maar, zet je ook aan het denken. Bijvoorbeeld over hoe waardevol je naasten zijn of over het belang van normen en waarden.

Weekblog 49: de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN.

139. Ien stien allinne kin gjin moal meitsje.( Met één steen kun je geen meel maken)

138. Men moat de minsken nimme sa’t se binne en net sa’t se wêze moatte. (Vrij vertaald: Men moet de mensen nemen zoals ze zijn en niet zoals ze zouden moeten zijn)

137. Wa’t himsels yn ‘e spegel besjocht, sjocht net altyd wat him foar eagen stiet.

136. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed.

135. Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje.
– – – – – – – – – – – –

Wie zichzelf niet kan verliezen, zal nooit voor een ander kunnen kiezen.

Als je liefde kunt geven, kom je nooit met lege handen.

Wees jezelf… er zijn al genoeg anderen. José Schuiling.

Ieder loopt door de wei…weinigen zien de bloemen.

Een rollende steen vergaart geen mos.


In de ( nu vervallen ) zaterdag-edities van het weekblog oNLiners uit Friesland vond u o.a. de snedige ienliners van Pake Sake, zoals:“De wize man praat oer ideeën, de ferstannige oer feiten, de gewoane man oer wat hy yt.”

Met het onderstaande gedicht van Foukje Annema wordt hierbij ( voorlopig) afscheid genomen van Pake Sake.
———————————-

ÚS PAKE

Ús pake hie gjin yoga,
ús pake die gjin squash,
foar pake gjin aerobic
en dochs bleau pake kras!
Ús pake hie gjin psycho-
of oare -loog of -gooch,
mar jim kinn’ daliks sjen dat
ús pake noch wol doocht.
hy wit net iens wat stress is,
wie noait depressyf of sa.
Dêr hie er ek gjin tiif foar,
want ús pake pakte ta!
————————————-

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-49-column-luxe-politiecellen-in-drachten-de-tien-van-tien-uur-tien/

Weekblog 2006-48: RESTVERWERKING, recept Boeren-maaltijdsoep.

 
FRYSLAN? DEAGEWOAN BOPPE-OAN ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friesland is een bijzonder deel van Nederland. De provincie heeft zijn kenmerkende landschap, zijn eigen taal, zijn eigen muziek. En ook eigen traditionele gerechten. In dit blog vindt u af en toe streekgerechten waarin typisch Friese producten verwerkt zijn, zoals de broodsoorten, graansoorten, cranberries, drank (Beerenburg), melkproducten, gebak.
 
 

 

Friezen zijn bijzonder trots op hun landje zonder chauvinistisch te zijn, vooral omdat ze nogal hebben moeten knokken voor behoud van lijf, land en taal. Het Friese gebied was vroeger veel groter. Eén gezegde is daarom: Dat Groningen eigenlijk Friesland was is wel bekend, maar vooral door Grunnigers ontkent. 

————————————————————————————————-

Deze week gaan de spreekwoorden, gezegden niet over één speciaal onderwerp. Vandaar de titel RESTVERWERKING. 
————————————————————— 

              De TSIEN fan FREED tsien oere tsien

134. De skiednis hat skiere kontoeren, mar bloedreade slachfjilden. (Vrij vertaald: De geschiedenis heeft grijze contouren, maar kent bloedrode slagvelden)
 
133. In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.
(vrij vertaald: Een vriendelijke lach en een opgeruimd gezicht maken moeilijke zaken licht)

132. Gjin ljocht sa skel of der is in skaad by. ( Geen licht zo schel of er is een schaduw bij.
Met andere woorden: achter de wolken schijnt de zon)

 

 

131. Minsken kinne miskien wol ús taal ferstean, mar faaks net de taal fan ús… 
(men kan misschien wel onze taal verstaan maar niet ons taalgebruik)

130. De wrâld is rûch en dy’t him net rêde kin is slûch. (de wereld is ruig en wie zich niet redden kan is een slome)

—————————————————————

Wie de klok luidt voor een ander……. krijgt soms de klepel op de neus.

Mooie momenten waarderen we meestal pas …als ze voorbij zijn.

Hoe zou het nu met Saddam Hoessein?

Voor je het beseft begint je verleden.

“Pappa? Zit er in een tosti ijzer?” 

RECEPT: een stevige Friese boeren-groentesoep voor vier personen ( ook scheepskost, de soep lijkt op op de Portugese Caldo Verde;  restverwerking )

– Fruit in een flinke pan twee dikke tenen knoflook,  
samen met een fijngesnipperde ui in twee eetlepels (olijf)olie.
– Giet daar ruim 1 1/2 liter heet water over en voeg toe: 2 bouillonblokjes (kip) en 400 gram geschilde aardappelen in blokjes.
– Laat het geheel zachtjes doorkoken tot de aardappelblokjes bijna gaar zijn.
– Voeg dan toe wat u over heeft aanreepjes gerookt spek, stukjes gaar vlees, schijfjes worst plus 2 ons fijngesneden reepjes groene kool. Tenslotte daarbij nog een heel klein blikje gare ( bruine) bonen en naar smaak peper en zout.
– Laat nog even zacht doorkoken tot de aardappel de soep iets heeft gebonden en dien op in grote kommen met erbij een stuk geroosterd brood.

Meer heerlijkheden vindt u op de site LEKKER FRYSK ( zie de link hier rechts).


 
       Alweer een haiku van HaikoeHenk:

                   De ruwe kiezel
           rust eindelijk in de bedding, 
                 nu gladgeslepen.
 


SUNTEKLAZEN van AMELAND

Weer of geen weer, de mannen gaan er vandaag en morgen op uit: de sunteklazen van Ameland zijn klaar voor de zuidwesterstorm. vanavond gaan de jongeren van twaalf jaar en ouder gewoontegetrouw verkleed de straat op. Morgen is het de beurt voor de mannen van 18 jaar en ouder. Het KNMI voorspelt weliswaar windkracht 7-8, maar dat mag geen bedreiging zijn voor de creaties van lakens en gekleurd papier. Het is de Amelanders één keer overkomen dat Sunteklaas werd uitgesteld: toen koningin Wilhelmina overleed. ‘Maar dat gebeurt ons nooit weer’, stelde een Amelander. ‘Weer of geen weer, wij gaan door’.

bron: Leeuwarder Courant van 4 december 2006.


Jofel dat je weer even de tijd nam om hier te grasduinen . Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt de volgende keer nog VEEL meer an. Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-48-restverwerking-column-vakantie-in-friesland-recept-boeren-maaltijdsoep/

Weekblog 47 over TEGENGESTELDE STELLINGEN, twa Sinteklaas ferskes.

129. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. Babbelegoegje.
(Vrij vertaald: Een klein vuurtje, dat u verwarmt is beter dan een groot vuur dat u verteert)

128. Deade fisk driuwt mei de stream fuort, mar libbene fisk swimt tsjin de stream yn.
(dode vissen drijven met de stroom mee, maar levende vissen zwemmen er tegen op)

127. Asto neat mear seist, seit it my genôch. Babbelegoegje.

126. Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.
( vrij vertaald: Velen moet eerst dood zijn om voor ons te gaan leven)

125. As dwaan net doocht, is litten better.
                                                ———————–

Verpleegster: “Mijnheer Jansen, word eens wakker! U moet Uw slaaptabletten innemen”.

Een miljonair heeft teveel van wat anderen tekort komen.

Het mooiste van een zware beklimming is de afdaling.

Hoe dichterbij je bent, hoe onduidelijker je iets ziet.

Als ik ergens vóór ben, sta ik er achter. 


[L]  Sjoch de moanne troch de beammen

Sjoch de moanne troch de beammen, berntsjes, wês dochs efkes stil,
’t Is de jûn fan Sinteklaes nou, hwat er ús ris bringe sil?
O, hwat slacht ús ’t hert nou rêd, wy moatt’ net to let op bêd!
O, hwat slacht ús ’t hert nou rêd, wy moatt’ net to let op bêd!
O, hwat sille wy moai boartsje mei dy poppe en dy wein,
Earlik sill’ wy alles partsje, sûkerguod en marsepein;
Mar o wé, hwat great fortriet, as der neat yn ’t kuorke siet.
Mar o wé, hwat great fortriet, as der neat yn ’t kuorke siet.
Súntsjes gean de hynstepoatsjes

Súntsjes gean de hynstepoatsjes, trippel-trappel, trippel-trap;
’t Is de hynst fan Sinteklaeske, stippel-stappel, stippel-stap,
’t Hapke draecht op syn gemak, Sinteklaeske oer it dak!
’t Hapke kin it paed wol fine, trippel-trappel, trippel-trap;
By it held’re moanne-slydtsje, stippel-stappel, stippel-stap,
’t Hapke is noch lang net warch, mar ik moat op
[L] bêd, ha ‘k soarch.Jofel dat je weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
 Bedankt en….OANT SJEN.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/weekblog-47-over-tegengestelde-stellingen-twa-sinteklaas-ferskes/

Week 46: MEI IK JO WAT FREEGJE, DOGE JO WOL? de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN over DEUGD en ONDEUGD

124. Alle famkes binne goed, sei de man, mar wer komme dan dy boaze âlde wiven wei?
Alle meisjes zijn goed, zei de man, maar waar komen die kwaadaardige oude wijven dan vandaan?

123. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken.
(een dwaas en een gek kijken naar een ander z’n gemis en gebrek)

122. De stêd is goed, sei de boer, mar de stedlju doge net.
De stad is goed, zei de boer, maar de stedelingen deugen niet.

121. De wrâld is goed mar de minsken koene better.
De wereld is goed, maar de mensen konden beter.

120. Leagens hawwe koarte skonkjes.
Leugens hebben korte beentjes.

___________________________________________________________

Ik vergeet nooit een gezicht, maar voor jou maak ik graag een uitzondering.

Prostitué tegen advocaat: Ik doe een beroep op de hardheidsclausule.

Een schoon geweten komt vaak door een slecht geheugen.

De moeder van een leugenaar is een maagd.

Politieagent: “Vooruit jullie, achteruit!”

Teveel gevlei is spotternij.


foto
krakende takken
te warm voor een winterjas
eikel in blouse
                                        © H.Jongsma-Sinneskyn

     hjerstmoanne
yn ’t wetter,
sels de kobben swije

© G.Bosman


Jofel dat je weer eens even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

 Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/week46-mei-ik-jo-wat-freegje-doge-jo-wol-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-over-deugd-en-ondeugd/

oNLiners, weekblog 45: ARME SLOEBERS en RIJKE DONDERS, vier HAIKOE.

119. Hoe fet sopje oare lju’s petielen….en buorlju’s kij jouwe grutte mielen.

118. In bult geweld en de bûse plat, in grutte steat en gjin himd om ’t gat.
Veel geweld en de broekzak plat, in grote staat maar geen hemd om het gat.

117. Rijens is gjin rynskens.
Verkwisting is geen rijkdom.

116. It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren.
Het is een gek die arm leeft om rijk te sterven.

115. In lyk man is in ryk man.
Een man zonder schulden is een rijke man.
————————-

Mijn ouders waren zo arm dat mijn broer in Taiwan werd gemaakt. R.Corbett

Een wens voor mijn kinderen… Dat ze maar rijke ouders mogen krijgen.

Ik wil rijk worden, net als mijn vader……die wil ook rijk worden.

Wie slapend rijk geworden is, heeft meestal gedroomd.

Hoe rijker de schoenlapper, hoe zwarter zijn duim.

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vier haiku kun je met één simpele rechtklik met een e-mail meesturen als MAILHIT.

Benut de optie PER E-MAIL VBERZENDEN.

 

 

KNOFLOOKWORTELEN  (koud voorgerecht)

Nodig- 1 winterwortel, 1 dikke teen knoflook, 1 tak peterselie, olijfolie, zout, suiker.
werkwijze- snij een schoongeschilde winterwortel in schijfjes van ongeveer 2-3 mm en kook ze in ruim water met wat zout en suiker in een kleine pan tot bijna gaar.
– Fruit intussen de fijngesnipperde knoflook met een eetlepel olijfolie in een koekepan.
– Giet de wortelschijfjes af, vermeng deze met de inhoud van de koekepan, wat heel fijn gehakte peterselie en zet de pan weg op een koele plaats.

Presentatie- als smaakmaker opdienen in een plat schaaltje.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/onliners-weekblog-45-arme-sloebers-en-rijke-donders-vier-haikoe/

Load more