web analytics

Fries-share ONderLINERS-VALENTIJNSDAG, deel 2 (tik ze HIER op de kop)

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto

MAILHITS, dus ook deze Valentine-liners, zijn er om te benutten. Om ze onder je mail te plakken, om ze door te geven aan wie je lief is of aan degenen waar je veel aan hebt te danken. Ze zijn FRIES-share, dus doe er wat mee. Gebruik ze zelf onder je mail en: geef ze aan een ander. Stuur een mail-hitje door: ZAAI WAT BLIJ.

Een meegezonden MAILHIT kan de tekst van een E-mail ondersteunen, onderlijnen of juist relativeren. Een onderliner sluit je brief af (werkt als een soort briefhoofd, maar dan onderaan) en geeft er een versiering aan. Er is al keus genoeg uit de volgende collecties:

Met een rechtsklik op één van de onder-lijners verschijnt een snelmenuutje. Hierin kun je aanklikken: per E-mail verzenden. Of je kunt een mailhit selecteren, kopiëren en plakken in je mail of document: als BIJLAGE verzenden.

– Hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor de Valentijn-mailhits uit 2016. Zie > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/foar-myn-falentyn/

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/fries-share-onderliners-valentijnsdag-deel-2-tik-ze-hier-op-de-kop/

SEUR & SANIK zien het O.V. niet meer zitten.

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/seur-sanik-zien-het-o-v-niet-meer-zitten/

Paradijselijk voedsel


Allebeide wiene se fiifentachtich jier en al sechtich jier meiinoar trout.
Ze waren beide  vijfentachtig jaar oud en al zestig jaar getrouwd.

Al wiene se net sa jong mear, goed sûn wiene se wol.

Ook al waren ze niet zo jong meer, ze hadden wél een goede gezondheid.

Dat kaam omt de frou perfoast sûn ite woe en flink bewege woe.

Dat kwam omdat de vrouw erop stond om gezond te eten en om aan beweging te doen.

Op in dei, doe’t se op reis wiene en it fleantúg delstoartte, doe holp dy goede sûnens harren net.
Op een dag, toen ze op reis gingen en het vliegtuig neerstortte, hielp die goede gezondheid hun niet.

Se kamen by de himel…..

Ze kwamen bij de hemel…

St. Piter naam harren mei nei in skitterjend lânhûs, mei in prachtige keuken en in tún mei in echte wetterfal yn it swimbad.

St. Pieter nam hen mee naar een schitterend landhuis, met een prachtige keuken en een tuin met een echte waterval in het zwembad.

Fol ferbjustering holden se de siken yn.

Vol verbazing snakten de twee naar adem.

St. Piter sei: ‘Wolkom yn de himel. Dit is no jimme nije thús.’

St. Pieter zei: ‘Welkom in de hemel. Dit is nu jullie nieuwe thuis.’

De âld man frege oan St. Piter hoefolle at dit allegearre wol net kostje moast.

De oude man vroeg aan St. Pieter hoeveel dit alles ging kosten.

‘No, neat hear’, sei St. Piter, ‘Dit is de beleanning, jim binne no yn ‘e himel.’

Nou, niets hoor’, zei St. Pieter. ‘Dit is jullie beloning, jullie zijn nu in de hemel.’

De âld man seach troch it rút nei bûten ta en seach in golfterrein, sa moai, sa ’n moaienien wie der op ierde noch noait boud.

De oude man keek uit het raam en hij zag een golfterrein, mooier dan er ooit één op aarde gebouwd was.

‘Wat moat dat grien kostje?’ frege de âld man. ‘Dit is de himel’, antwurdde St. Piter. ‘Hjir kinst ommenocht spylje. Elke dei, alle oeren fan de dei.’


‘Wat moet dat groen kosten?’ vroeg de oude man. ‘Dit is de hemel’, antwoordde St. Pieter. ‘Je kunt gratis spelen. Elke dag, op elk tijdstip van de dag.’

Dêrnei geane se nei it klubhûs en fine in mânsk buffet.
Vervolgens gingen ze naar het clubhuis en vonden een omvangrijk buffet.

‘Freegje mar neat’ , sei St. Piter tsjin de man. ‘Dit is de himel en alles is ommenocht foar jimme, genietsje der mar fan.’

‘Vraag maar niets’, zei St. Pieter tegen de man. ‘Dit is de hemel en alles is gratis voor jullie, geniet er maar van.

De âld man seach om him hinne en mei in flechtige blik nei syn frou, freged er: ‘Moai, mar wêr is it fetearme en leech cholesterolhâldende iten, de kafeine-frije kofje en de sûne tee?’

De oude man keek rond en met een vluchtige blik naar zijn vrouw, vroeg hij.: ‘Wel,  waar is de vetarme en lage cholesterol voeding, de cafeïne-vrije koffie en de gezonde thee?’   

 

Dat is it bêste deroan’, antwurdde St. Piter.
‘Dat is het beste eraan’, antwoordde St. Pieter.

‘Do kinst ite en drinke safolle ast wolst of wat ast mar wolst en do silst ek noait grou of siik wurde. Dit is de himel!’

‘Je kunt eten en drinken zoveel je wilt of wat je maar wilt, en je zult nooit dik of ziek worden. Dit is de hemel!’  

De âld man frege: ‘Gjin fitness studio?’
De oude man vroeg: ‘Geen fitness studio?’

‘Net ast it sels net wolst’, wie it antwurd.

‘Niet tenzij je het zelf wilt, was het antwoord.

‘Gjin kontrole fan bloeddruk en hannenfol fitaminesuppleminten ite….?’ ‘Noait wer. Alles wat ast hjir dochst is genietsjen.’

‘Geen controle van bloeddruk en handenvol vitamine-supplementen slikken…?’ ‘Nooit meer. Alles wat je hier doet is genieten.’

De âld man seach nei syn frou en sei: ‘Do altiten mei dyn sûn iten…. Wy hiene hjir al wol tweintich jier earder wêze kinnen!….
De oude man keek naar zijn vrouw en zei: ‘Jij altijd met je gezond eten… We hadden hier alwel twintig jaar eerder kunnen zijn !….’

(fert. HW) met dank aan
SKOONGRAPPIES                               Alle grapkes (taalhulp)

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/paradijselijk-voedsel/

VIER FRIEZEN in VALLEKEBERG (column)

 

       Boerkarnaval-column.

Een nuchtere Fries krijg je meestal niet zover dat hij of zij zich uitbundig gedraagt. Ik denk dat van oudsher de inwoners van de landstreken aan zee al genoeg moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Als geboren noordeling is het carnaval-gedoe ook mij wezensvreemd. Maar voor vele anderen is die cultuur een prachtige uitlaatklep voor allerlei knellende godsdienstige en maatschappelijke kwesties. En om die op een zo ludiek mogelijke manier te kunnen tonen. Deze week – op bezoek bij familie in Valkenburg – ontkwamen wij niet aan dat gebeuren. Niet dat we verkleed meeliepen in het feestgedruis, welnee. Maar juist vanaf de zijlijn van “d’n opstoet” viel er veel te lachen, te be- en verwonderen. 

       Opvallend was, dat ook de heer Geert Wilders in de optocht meeliep. Niet één keer maar telkens weer deinde zijn witte rage-bol boven de mensenmassa uit. Tientallen Wildersen. Op het gebied van verkleding blijken de Vallekebergers bijzonder creatief te zijn. Een hele horde in armoedige jurken verklede, maar zo te zien toch behoorlijk heppie moefti’s, liepen zwaar te tillen aan verloren schaapjes. Eén moeftie had behalve zo’n beestje ook nog een in gebrekkig Nederlands geschreven bordje IS LAM om zijn nek hangen.

       Liep daar een carnavaleske boerka met blote benen inhoudelijk, even later werd op een praalwagen met bijenkorven een bijen-boerka gepresenteerd, gevolgd door een zwabberende figuur op de fiets, gekleed in een boerka met achteruitkijkspiegels.
        Wat meer voor-de-hand-liggend was op een boerenkar tussen de boeren-boerkakool een persoon in een boeren-boerka-overall en een mannengroep in bankoverval-boerka’s. Ik weet wel zeker dat in alle andere steden onder de grote rivieren veel meer fragmenten van deze film van ome Wilders te zien  waren. Maar in Vallekeberg vond ik toch wel het leukste de processie van de Boeren-Raad van Elf met de gedeputeerden boer A uit Aopeland tot en met boer Ka uit Kruikenstad met dat mokkeltje in een Boer-Kini. Met de tekst:

Is de boerka er nu voor om mooie óf om lelijke vrouwtjes in te verstoppen?

Al met al waren er veel opmerkelijke zaken om over naar huis te schrijven. Naar Kolderwolde, gemeente Weidebroek,Fryslân.                                                                                Anna Liese.  

 

 


  

  Het lezen van deze column geeft geen garantie voor een vreetzame toekomst.
Waarschuwing:   Deze carnaval-column is niet OVERDRACHTELIJK bedoeld.
Let op: De boerkarnavalnaam van het Friese plaatsje Kolderwolde is:  DRACHTIG.

                    


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/vier-friezen-in-vallekeberg-column/

Seur & Sanik en het carnaval-gebeuren. Kroegverhaal.

foto

 
 
 
 Locatie: Café Parkzicht aan de Markt in Drachten.

Sierk: Goede middag kroegtijgers, wat mag het wezen?

Pake Saké: Sierk, jou my mar in Dokkumer kofje mei in stikje Fryske sûkerbôle.
Sierk: Hoezo Pake, ben je af van weduwe Joustra-Beerenburg?
Pake: Nee, man mar ik ha noch net iten. Dat losse slokje komt letter.

Anna Liese: Weet je dat je de naam Parkzicht straks moet veranderen?
Sierk: Hoezo?
Anna: Er moet zonodig een supermarkt-noodwinkel voor Appie Happie bovenop het Thalenpark hiertegenover.
Sierk: Daar weet ik alles van. Het winkelgebied Raadhuisplein wordt afgebroken, maar na de reconstructie wil Albert helemaal niet in een nieuwe winkel terugkomen vanwege de overgrote supermarktdichtheid in Drachten. En nu zit Appie aardig klem, want van de rechter is Ahold nog tien jaar gebonden aan het huurcontract voor een supermarkt op de huidige locatie die dit jaar dus wordt afgebroken. En Appie heeft de handel al aan Dekamarkt overgedaan.

Touché
: Geef mijn portie maar aan Fikkie. Een biertje. Weet je trouwens, dat de Jongeheer Jo Ramp van de Regen-in de Druip toe Van de Wal-in de Sloot vandaag in Tilburg is opgedoken? In de carnavalsoptocht, verkleed als zichzelf? Meerdere keren zelfs. Hij is dus helemaal niet zo onvindbaar. Ook niet voor pater Repelsteeltje, bijgenaamd de Fries.

Anna Liese: Dat klopt misschien niet….en zit hij HIER in Drachten: pal hiertegenover in een appartement aan de Markt.Tenminste volgens het programma Hart van Nederland (SBS6) en de Teleklets van vandaag. Slimme zet dan: ALS hij weer gearresteerd wordt komt hij even in één van de meest Luxe politiecellen in Drachten
Dan krijg jij het ook nog druk, Sierk, met al die nieuwsgierige Aagjes.


Sierk: Ik heb die gast nog niet gezien. Nou, dan zal ik eerst jullie bestellingen maar brengen. Tussen haakjes: dat Gramsbergen de langste straatnaam kent klopt niet. Want de Burgemeester van Voerst van Lyndenstraat aldaar is korter dan de Hendrik Wilhelmus Karel Ridder van Kattendijkseweg in ús Burgum. Mooi wel.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/seur-sanik-en-het-carnaval-gebeuren-kroegverhaal/

Overal, overal, waar de mestjes zijn……

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/overal-overal-waar-de-mestjes-zijn/

ALWER IN GRAPKE

foto

 

 

Jouke komt nei in operaasje by út ‘e narkoase.
Jouke komt na een operatie bij uit de narcose.

Syn frou Antsje sit by him by ‘t bêd.
Zijn vrouw Antsje zit naast hem bij z’n bed.

De eagen geane in bytsje iepen en hy seit: “Do bist prachtich!”.
Zijn ogen gaan een beetje open en hij zegt; “Je bent prachtig”.

En hy falt daliks wer yn ‘e sliep.
Daarna viel hij meteen weer in slaap.

Antsje hat him dat noch noait earder sizzen heart en bliuwt dus by him sitten.
Antsje had hem dat nog nooit eerder horen zeggen en ze bleef dus bij hem zitten.

In pear tellen letter geane de eagen wer iepen en dan seit er: “Do bist wat âldsk.”
Een paar tellen later gingen z’n ogen weer open en hij zegt: “Jij bent wat ouwelijk”.

Antsje is tige teloorsteld, want ynstee fan prachtich is se no âldsk.
Antsje is erg teleurgesteld, want in plaats van prachtig is ze nu ouwelijk.

Se freget: “Wat is der fan prachtich wurden?”
Ze vraagt: “Wat is er van prachtig geworden?”.

Jouke seit: “It effekt fan it weimeitsjen is oan it ôfnimmen”.
Jouke antwoordt: “Het effect van de narcose is aan het afnemen”.

 

 

Vertaling Hiltsje Blumers.     Met dank aan SKOONGRAPPIES       Alle grapkes (taalhulp)

Op naar nieuwste editie

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/alwer-in-grapke/

Seur & Sanik en het planetarium

foto

Een lied van >>> 

TWARRES.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-sanik-en-het-planetarium/

Foarname Fryske Foarnammen, deel 10

foto

Veel Friese voornamen zijn van Germaanse oorsprong en zijn samengesteld uit twee betekenisvolle woordstammen. Behalve de heel gewoon klinkende voornamen zoals in de grapkes op dit weblog is er ook een groot aantal voornaam klinkende voornamen.

De Friezen mogen best trots zijn op deze voorvaderlijke erfenis uit de tijd dat de Friese invloed en het grondgebied zich uitstrekte van de Wezer tot het Zwin. Het zou dus geen schande zijn als heden ten dage ouders kozen uit deze oud-Friese voornamen. Ieder staat daarin vrij. Ook de spelling is naar keuze. Hieronder een tweede selectie oer-oude en mooie Friese voornamen:

Sander m.    sand+her = de ware+leger.
Sasker m.    sas+ger = Saks+speer.
Searp m.      sigi+grep = zege+greep
Siard m.       sigi+hard = zege+ sterk
 
Sierk m.       sigi+rik = zege+machtig.
Siger m        sigi+her = zege+ leger.
Sirp m.         sigi+grep
Swithburch f. swith+burg = sterke+beschermster.

Teare m.       thiad+her + volk+leger.
Thiadrik m.   thiad+rik = volk+machtig.
Ulbrân m.     odel+brand = erfbezit+vlammend zwaard.
Ulert m.        odel+hard   = erfbezit+sterk.
 
Thialda f.      thiad+wald = volk+heerseres.
Uretse f.       odel+rik     = machtig door erfbezit.
Tsjibbet f.     diet+bald  + volk+moedig.
Tsjibbrich f.  diet+burg + volk+ beschermster.
 
Welmoed f.   wel+moed = wil+moed.
Wibrich f.      wih+burg
Wibrecht f.    wih+burg = strijd+bescherming.
Wiberta f.      wih+bert = strijd+schitterend.
 
Wirdmer m.   wert+mer = waardig+ beroemd.
Wychman m. wih+man = strijd+man.
Wynholt m.   win+hold= vriend+heersen.
Ysbert m.      isern+bert = ijzer+schitterend.

Het digitale bestand van de Friese wimpel is ter beschikking gesteld door de 
                      Dokkumer Vaggen Centrale.

Info babynamen    Kies hierin ook www.heitenmem.nl   

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/foarname-fryske-foarnammen-deel-10/

Info over de FRIESE EILANDEN

info VLIELAND

Info TERSCHELLING

info AMELAND

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/info-over-de-friese-eilanden-2007/

Fries-share

foto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is het vandaag de SLECHTSTE DAG van
het jaar? Donker, koud, regent het de godganse dag?
Viel het inkomen tegen? Dreigen de goede voornemens te mislukken?
Kop op! Zet een lekker muziekje aan. Verwen jezelf en een ander met een warme kop chocola. Schrijf een gedicht. Bak een appeltaart en geef de helft weg.  Bel iemand…..breng een mop en een bloem.
 
Kortom ………..

Zaai wat blij….Je wereld wordt er beter van.
 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/fries-share/

GEDICHTENDAG, donderdag 31 januari 2008.


DONDERDAG GEDICHTENDAG
info gedichtendag 2008

Op 31 januari 2008 is het weer de NATIONALE gedichtendag. Tenminste voor Nederland en Vlaanderen. Want Friestalige gedichten komen NIET in aanmerking voor beoordeling. Merkwaardig: wél gedichten uit een NIET-Nederlands gebied en NIET gedichten uit een wél-Nederlands gebied in de TWEEDE TAAL van dit Koninkrijk.

Stond de Gedichtendag 2007 in het teken van STILTE en EENVOUD, dit jaar gaat het om de RELATIE van poëzie met DINGEN: gewone dingen waar een dichter iets mee heeft, worden erin beschreven.

DE ROMMELZOLDERS
DUIZEND DINGEN ACHTER DEURTJES
GRONDSTOFVERSPILLING

Soms is je creatie meteen raak. Maar vaker moet je er een nachtje over slapen, het “ding” laten rijpen en er dan wat aan gaan schaven. Soms vindt je een totaal andere invalshoek naar:

VERSTOFT OP ZOLDER,
HONDERD VERGETEN DINGEN,
HERINNERINGEN.

De Fransen hebben iets met liefde en lekker eten, zoals in:

Un croissant pur beurre,
Une bonne tarte au citron,
Quelle gourmandise!

 

 

 

Zelf heb ik niet zoveel met DINGEN als inspiratiebron. Ik zoek er altijd wat achter.
Het thema eenvoud en stilte van vorig jaar spreken me meer aan. En naar verwachting zullen ook Friese schrijvers/dichters dichter bij de Friese eenvoud en landschappelijke stilte staan dan die uit de roerige rest van Nederland.

Ik durf te beweren, dat er een grote overeenkomst is tussen het korte gedicht over de natuur (de oud-Japanse haiku) en de Friese gezegden ( de sei-siswizen). Beide taaluitingen bestaan namelijk uit drie delen, waarin het derde deel een verduidelijking of een relativering is van het eerste deel.
Bovendien zijn zowel de Japanners als de Friezen sterk betrokken op hun landelijke omgeving: de natuur, het seizoen, het weer. Juist de haiku gaat over een seizoen, een natuurimpressie: slechts 17 lettergrepen kort – krachtig. En net als in de haiku wil ook een Friese dichter zich meestal niet tentoonstellen. Het gaat om het gedicht, de beleving, de impressie en NIET om de dichter.

Het schrijven van gedichten en speciaal van de korte haiku dwingt je te concentreren op “dingen” buiten jezelf. Onlosmakelijk met het gedicht zijn RUST en STILTE. Je kunt het beschouwen als een THERAPIE om in de stilte van de natuur tot rust te komen. Ik noem dat KOPRUIMING, het leegmaken van je hoofd; het tot rust komen in deze drukke, lawaaierige tijden. Zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de haiku van Johanna Kruit:

 

                       DIT STILLE SCHRIJVEN
IN HET DONKERBLAUWE UUR
GEDACHTEN VANGEN
 
 

 

Friezen zouden geen Friezen zijn als ze niet sans-racune de Fries-Nationale poëzie in het zonnetje zouden kunnen zetten. Dus werken alle Friese bibliotheken mee. Ook wordt in Fryslân een Poëzie-Elfstedentocht gehouden. In alle elf steden zijn, verspreid over de dag, poëzie optredens met dichters, mensen die een favoriet gedicht voordragen, liefhebbers die vertellen over wat hen boeit in poëzie en muziek.

Aan twaalf dichters uit Fryslân is gevraagd om in opdracht van Tresoar een ‘trajectvers’ te schrijven. Zo’n trajectvers heeft op een of andere manier te maken met een traject van de Elfstedentocht. Het zal worden voorgedragen in de plaatsen van aankomst van het betreffende traject. Aan het eind van de dag worden alle gedichten gepubliceerd in het literair internettijdschrift http://www.farsk.nl/ .

Belangstelling voor gedichten is er: de door de bibliotheek Leeuwarden georganiseerde cursus poëzie-schrijven van 6 avonden is inmiddels volgeboekt.

 


 

de lêste leppel
fan dy lekkere fisksop
in porsleinen fisk

 

                   

 

 

 


Hoger en hoger
springt op mijn trampoline

 

 

 

 


Hiel eefkes wie hy
fan my,
strânbal yn ‘e wyn
.                                      

Auteur: Gerrit Bosman

 
 

 

 


Yn it lysternêst

 

 

 

 Mei blokken boartsje.
Bern bouwe folwoeks’nen nei.
Ek loftkastielen?
                         

 Ingezonden door Jelle Yntema 240108En in sei-sisje: It is ek mar in lytse stap foar de minsk heit, sei de jonge, en hy smite it blokjeskastiel om.  HV
Krigen fan myn leaf
fiif en tweinttich jannewaris
it earste krookje.
         

                   
Anna Liese  250108 

 

 

 

gewoane dingen
dy t wy daagliks meimeitsje
sitte binnenyn 
© Klaes  30-01-08
 
 

 

 


 
leit ien ferlitte aaike.
Wit ien ek wêrom?                             
Auteur onbekend

de voorjaarsregen                      

M.Morden
ingezonden door Mysha 210108.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/gedichtendag-donderdag-31-januari-2008/

Laad meer