web analytics

Seur & Sanik…….verspillen hun energie nooit..

foto

 © Marijke Mosterman

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-sanik-verspillen-hun-energie-nooit/

FOARNAME FRYSKE FOARNAMMEN,deel 1

Veel friese voornamen zijn van Germaanse oorsprong en zijn samengesteld uit twee betekenisvolle woordstammen. Behalve de heel gewoon klinkende voornamen zoals in de grapkes op dit weblog is er ook een groot aantal voornaam klinkende voornamen.

De Friezen mogen best trots zijn op deze voorvaderlijke erfenis uit de tijd dat de Friese invloed en het grondgebied zich uitstrekte van de Wezer tot het Zwin. Het zou dus geen schande zijn als heden ten dage ouders kozen uit deze oud-friese voornamen. Ieder staat daarin vrij. Ook de spelling is naar keuze. Hieronder een kleine selectie van die oer-oude en mooie Friese voornamen.

AAIOLT > m. hearsker mei it swurd = heerser met het zwaard
AALDERT > m. sterk troch adel = sterk door adeldom
AALWYN > m. eale freon = edele vriend

ADALGARD > f. eale beskermster = edele beschermster
ALEMKE > f. eale beskermster = edele beschermster
ALYT > f. frou mei in eal aard = vrouw met een edele aard

BORGERT > m. sterke beskermer = sterke beschermer
BOUWYN > m. dryste freon = drieste vriend
BRONGER > m. borstpânser/spear = borstpantser/speer

BENINE > f. freonlik = vriendelijk
BERNOU > f. hillich as de bear = heilig als de beer
BERKE > f. skitterjende geast = schitterende geest

DIDMER > m. ferneamd ûnder it folk = befaamd onder het volk
DJURRE > m. diure = kostbaar
DIEWERT > m. beskermer fan it folk = beschermer van het volk

DIBBELT         > f. moedige ûnder it folk = moedige onder het volk
DIBBRICH       > f. beskermster fan it folk
DOUTSEN       > f. donkere duif

EARD              > m. sterk troch syn eare = sterk door zijn eer
EARRYT          > m.  sterk troch syn eare
EBOLT            > m. moedich hearskjend neffens de wet = moedig heersend volgens de wet

EDWER          > f. hoedster mei in goed aard = hoedster met een goede aard
ELBRICH        >  f. eale beskermster
ETHELMOD    > f. adellik fan geast

 

Info babynamen          Je kunt ook terecht bij:  www.heitenmem.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/foarname-fryske-foarnammen-deel-1/

I-DOC.Paul Christiaan Bos

fotoMagisch realisme van Paul Christiaan Bos,Mounein, Fryslân.

 
Paul Christiaan Bos, Rembrandt van de 21e eeuw. foto
 

Paul Christiaan Bos, ook de “ Rembrandt van de 21e eeuw” genoemd, had de afgelopen jaren niet geëxposeerd omdat zijn werk direct aan verschillende opdrachtgevers werd verkocht. Veel werk maakte hij in opdracht.

 

Paul Christiaan Bos schilderde naast die opdrachten ook vrij werk. Spraakmakend zijn hierbij de schilderijen van Jelsum en Cornjum in de sneeuw, die evenals het meesterwerk ‘Winter in Friesland’ bewijzen dat Paul Christiaan Bos met recht de Rembrandt van de 21e eeuw genoemd mag worden. Met een onbevangen verwondering over de wereld om hem heen laat hij ons kennismaken met schoonheid zoals alleen deze Friese grootmeester in het figuratieve genre die weet te vereeuwigen.

April 2015. Na een ernstig verkeersongeval was Paul gedwongen om zijn werkmethode volledig te wijzigen. Hij begon THE OWLERY PROJECT. Nu is van zijn hand verschenen Het Uilen Dagboek, een wondermooie reis door het onbekende privé-leven van een bijzondere uilenfamilie. Uiteraard is dit boekwerk rijk geïllustreerd.

 Paul Christiaan Bos: “Schilderen is het voertuig van de beelden van mijn ziel. niets meer en niets minder”. Voor Bos vertegenwoordigen de scherpziende uilen het spanningsveld tussen goed en kwaad, licht en donker, tussen schoonheid en wat afschrikt.

Kijk onder kunstenaars: Paul Christiaan Bos: www.pcbos.nl

Over andere Friese kunstenaars  > Fryske keunst-gallery

of op: https://www.google.com/search?q=Paul+Christiaan+Bos&hl=nl&gl=nl&biw=1608&bih=840&sei=KFrTT4GsE_Pa0QXjrZT4Aw&tbm=isch

 
 Elke afbeelding kun je delen met een klik naar de optie PER E-MAIL VERZENDEN.

 

 

 
 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/magisch-realisme-van-paul-christiaan-bos-mounein-fryslan/

Seur en Sanik kijken vooruit naar Koninginnedag.

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-en-sanik-kijken-vooruit-naar-koninginnedag/

Meer GODSDIENSTIGHEDEN.

foto

 

 

 

 

 

271. Tankberens is it ûnthâld fan it hert.
Dankbaarheid is het geheugen van het hart. J.B.Massieu.

270. Men leart de haadwei net te finen sûnder de sydweien yn te gean.
Men leert de hoofdweg niet kennen zonder de zijwegen te bewandelen. Albert Camus.

269.

Ik leau allinnich wat ik net mei myn eigen eagen sjoen haw.
Ik geloof alleen wat ik niet met mijn eigen ogen gezien heb. Jan Greshoff.

268. It is like ûnfoarstelber dat God al bestiet, as dat er net bestean soe.
Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan. Cees Buddingh.

267.

Iensumens is in kist dêr’t men sels de kaai fan hat.
Eenzaamheid is een kist, waarvan je zelf de sleutel hebt. SIRE-tekst

.———————————————————————————————-

Ik trek uw woorden als een deken over me heen tot onder mijn kin. God, stop me in. G.Boogaard.

 

De kostbaarste gedachte van de mens is God, maar de kostbaarste gedachte van God is de mens.
A.J.Heschel.Beter een gram God dan een Giga-byte geleerdheid. S.D. Post.

God sluit geen deur zonder een andere open te maken. A.Weiss.

Weinig en in vrede, dát is een godsgeschenk. Auteur onbekend.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/meer-godsdienstigheden/

Seur gaat solliciteren

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-gaat-solliciteren/

Glazenwassersgrapke

Glazenwassersgrapke


Twa grutte olferts, Wybe en Gjalt, út Bûtenpost ha in gat yn ‘e merke fûn.
Twee sukkelaars, Wiebe en Gjalt, uit Buitenpost hebben een gat in de markt gevonden. 

Se waskje folle goedkeaper as in oar de glêzen fan de hege kantoargebouwen yn it sintrum fan Ljouwert.
Ze wassen veel goedkoper dan anderen de ramen van de hoge kantoorgebouwen in het centrum van Leeuwarden.

Harren manier fan wurkjen giet sa: Gjalt giet op it dak stean en lit Wybe oan syn galgen nei ûnderen sakje…. Hun werkwijze is als volgt: Gjalt gaat op het dak staan en laat Wiebe aan zijn bretels naar beneden zakken…

 Se ha in protte wurk en alles giet goed.
Ze hebben veel werk en alles gaat goed.

Oant op in dei as Gjalt op it dak stiet en Wybe oan syn galgen hinget te rúthimmeljen. Tot op een dag dat Klaas op het dak staat en Wiebe aan zijn bretels hangt om de ramen te lappen. 

As Gjalt nei ûnderen sjocht hoe at it mei syn maat giet, sjocht er dat Wybe triennen yn de eagen hat fan it laitsjen.
Als Klaas naar beneden kijkt hoe het met zijn maat gaat, ziet hij dat Wiebe de tranen in de ogen heeft van het lachen.

Gjalt lûkt syn kammeraad wer nei boppen en freget oan him, wat at er dêr sjoen hat, wêr at er sa bot om laitsje moat. Klaas trekt zijn kameraad weer naar boven en vraagt hem wat hij daar beneden heeft gezien, waar hij zo erg om moet lachen.

“No, neat,” seit Wybe, “ik siet der gewoan oan te tinken wat der barre soe at myn galgen ris los sjitte soene……..”
“Nou, niets”, zegt Wiebe, “ik zat er gewoon aan te denken wat er zou gebeuren als mijn bretels eens zou losschieten”…

“Ja, no en… wat dan?” freget Gjalt.
“Ja, nou en…wat dan?” vraagt Gjalt.

 “No, hahaha, dan krigest do se rjocht yn dyn gesicht”.
“Nou, hahaha, dan krijg jij die dan recht in je gezicht”.

 

Alle grapkes (taalhulp) 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/glazenwassersgrapke/

Weekblog 2008-01: ASSERTIVITEITEN en GODSDIENSTIGHEDEN.

foto
FOTO-HAIKÛ: Foto: Hendrik van Kampen.   Haikû Jurjen van der Meer.


266. Bibellêze is braille-lêze: wy taaste nei wat der stiet.
Bijbel-lezen is braille-lezen: we tasten naar wat er staat. Okke Jager.

265. Men moat de tsjerke út om de himel  te sjen.
Men moet uit de kerk om de hemel te kunnen zien
264. In goed harder skeart syn skiep, mar strûpt se net.
Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet. Suetonius.

263. Wa’t syn hannen fol hat oan dogma’s, moat ek wat efter de earmtakke ha.
Wie zijn handen vol dogma’s heeft, moet ook iets achter de ellebogen hebben. J.V.Teunissen.
262. Wa’t tsjintwurdich wis fan alles is,  feroarsaket rûnom twivel.
Wie het tegenwoordig zeker weet, zaait alom twijfel. Fons Jansen.
De  Middeleeuwen duurden zo lang, omdat ze voor het bouwen van een kerk rustig veertig jaar namen.
Als God geen vergeving kende, zou het paradijs leeg blijven.
De ongelovigen geloven het ongelooflijkste. K.H.Miskotte
De mens is alleen groot op zijn knieën. L Veuillot.
Hoe treuriger het lot, hoe dichter bij God.

Pittige antwurden fan oare assertive froulju:
Pittige antwoorden van andere assertieve vrouwen:
Keimpe: ‘Do hast in lichem as in timpel.’  (‘Je hebt een lichaam als een tempel.’ )
Gryt: ‘Mar hjoed binne der gjin tsjinsten.’
(‘Maar vandaag zijn er geen diensten.’ )

Douwe: ‘Wat hast dochs in moaie kleur hier.’ (‘Wat heb je toch een mooie kleur haar.’)Sjoekje: ‘Tige tank, de twadde gong rjochts by de drogist.’ (‘Dank je, tweede gang rechts bij de drogist.’)

Piter: ‘Alles soe ik wol mei dy diele wolle.’ (‘Ik zou alles met je willen delen.’ )
Joukje: ‘Moai, dan begjinne wy mar mei de bankrekken.’ (‘Mooi, dan beginnen we maar met je bankrekening.’)

Geale: ‘Ik wit hiel goed wat froulju wolle.’ (‘Ik weet heel goed wat vrouwen willen’)
Goatske: ‘Wêrom litst my dan net gewurde?’
( ‘Waarom laat je me dan niet met rust?’)

Yme: ‘Foar dy soe ik oan it ein fan de wrâld ta rinne kinne.’(‘Ik zou voor je kunnen lopen tot het einde van de wereld.’)
Berber: ‘En…. soest dêr dan ek bliuwe?’ (‘En zou je daar dan ook blijven?’)
Knillis: ‘Ik soe mysels wol oan dy jaan wolle.’(‘Ik zou mezelf wel aan je willen geven.’)
Japke: ‘Sorry, mar ik nim gjin goedkeape kadootsjes oan.’ (‘Sorry, ik neem geen goedkope cadeautjes aan.’)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/weekblog-2008-01-assertiviteiten-en-godsdienstigheden/

Weekblog 2007-52: Goede voornemens in ONLINERS uit FRIESLAND.

foto
TOP-TIEN goede voornemens voor 2008 en enkele tips daarvoor:
1.  Stoppen met roken……
2.  Minder en gezonder eten……
3.  Meer bewegen………………….
4.  Meer tijd voor een hobby………..
5.  Vaker NEE durven zeggen……..
6.  Minder alcohol dinken………..
7.  Een opleiding afmaken……………
8.  Geen inpuls-aankopen doen……
9.  Een opleiding beginnen………….
10.Assertiever worden…………………
Ongeveer 60 procent van de inwoners van Nederland bedenkt geen “goede voornemens”. Misschien is dat wel zo verstandig. Want maar al te vaak mislukken die goede voornemens. Toch, voor een frisse herstart 2008: vertel je sociale omgeving wat je plannen zijn. Je familie, vrienden en kennissen kunnen je steunen en: je gaat niet zo gauw in de fout. Hopelijk kun je dan eind 2008 terugzien op een rookvrij en gezonder leven.

GRAPKE:
Bouwe en Jifke brûke it moaie waar om wat yn harren tún te wurkjen.
Bouwe en Jifke gebruiken het mooie weer om wat in de tuin te werken.
Harren dochter Teatske wol perfoast net nei bûten komme en Bouwe ropt:
Hun dochter Teatske wil beslist niet naar buiten komen en Bouwe roept:
“Wêrom komst net bûtendoar om ús te helpen de tún wat moaier te meitsjen?”
“Waarom kom je niet naar buiten om ons te helpen de tuin wat mooier te maken?”
Fyftsjen minuten letter rint Teatske yn har bikini nei bûten ta mei in lisstoel ûnder de earm.
Vijftien minuten later loopt Teatske in haar bikini naar buiten met een ligstoel onder haar arm.
(Oerset: Hiltsje Blumers)
Jofel dat je deze week weer even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Bedankt en..OANT SJEN.
Voor alle medewerkers aan dit blog: HARTELIJK BEDANKT voor jullie steun. Een gezond, gelukkig en vruchtbaar blogjaar 2008 toegewenst.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/12/weekblog-2007-52-goede-voornemens-in-onliners-uit-friesland/

Weekblog 2007-51: IN LOKKICH NIJJIER …..een lollig en loggig 2008.

Nu, in 2014 ben je verzeild op een bijdrage uit 2007.
Veel meer heb je misschien aan deze bijdrage >  Nieuwjaarswensen in het Frysk.
Elke strip daarvan kun je op eenvoudige wijze met een e-mail meesturen.

foto

foto
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanút FRYSLAN

winskje wy eltsenien alle goeds en ’n sûn

mar foaral in leafdefol 2008 ta.

foto

 

 Grytsje rint allinnich troch de bosk en treft in kikkert, dy ’t oan ‘e kant fan ‘e wei op in stobbe sit.
 
 At se him foarby rint heart se de kikkert sizzen: “Asto my in tútsje joust dan feroarje ik yn in prins en dan bring ik dy in hiele protte lok”.  


Grytsje pakt de kikkert en stekt him yn har taske.”Hee”, ropt de kikkert, “wêr bliuwt myn tútsje?” “Nee hear”, seit it famke, “ foar no bin ik wiis mei in kikkert dy ’t prate kin”.
 Grietje loopt alleen door het bos en ontmoet een kikker, die aan de kant van de weg op een boomstronk zit.
Terwijl ze hem voorbij loopt hoort ze de kikker zeggen: “Als je mij een kusje geeft dan verander ik in een prins en dan breng ik je heel veel geluk”. 

 
Grietje pakt de kikker op en steekt hem in haar tasje. “Hé”, roept de kikker, “waar blijft mijn  kusje?”  “Nee hoor”, zei het meisje, “voorlopig ben ik tevreden met een kikker die kan praten.   
 


Jofel dat je deze week weer even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt volgende VRIJDAG nog VEEL meer an.
Bedankt en..OANT SJEN.                                                               
 Op naar nieuwste editie

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/12/weekblog-2007-51-in-lokkich-nijjier-een-lollig-en-loggig-2008/

Weekblog 2007-49: HERFST….HAI-COOL (klik HIER). Column DE GEBRUIKSAANWIJZING.

foto

HERFST-HAIKU

 

 
De dagen zijn koud
vroeg steek ik de kaarsen aan
          luister naar muziek.                    
 Johanna Kruit 
 
 
 
           In de diepste nacht
         om tóch het licht te voelen
            vele vuurpijlen.
 
            G. van der Meulen-Drachten
 
 
 
Mijn stabij en ik
bij het flakkerend haardvuur,
       drogend de klamme vacht.            
 HV
 
 
 
 
 Avondschemering
 nog zingt van de hoogste tak
              een laatste vogel.
                                
 
 Frans54@ Goin’ for broke  
 
 
 

 Cooling comes the breeze
and the sky fills with whispers
– tall pines and cedars

 

        Forest (Onitsura)

Dûnsjefotonde flamkes

yn in ienfâldich houtfjoer.
                     Stille gedachten.                        

 

 

 
DE GEBRUIKS-AANWIJZING

 

De Sinterklaasviering is in onze familie traditiegetrouw bijzonder ingewikkeld. Niet alleen mag een ieder meerdere cadeautjes tegemoetzien, maar elk pakje wordt verstopt en moet gezocht worden middels een fopcadeau. In een dergelijk nepgeval zit dan meestal een bijzonder ingewikkelde, op de persoon toegesneden puzzle. Dat kan van alles zijn en uitmonden in: een graaf-opdracht in de tuin, een geheime link op internet, een telefoontje naar een geef Frysk sprekende hulp-Piet, een cryptogram oplossen, een knopentouw ontwarren, een soort  spijkerschrift vertalen ………  

 

 

Dit jaar deden we het simpel. Ieder maar een paar surprises met een gedichtje. Heel geslaagd en vooral minder vermoeiend. Ik vond in de zak van Sinterklaas een mini-friteuse. Nu ben ik niet zo’n friteur want ik kook liever gezond. Maar als ongeregelde recepten-bedenker van dit weblog ONLINERS uit FRIESLAND is een frituurbeurt af en toe toch wel nodig. Vind Pieterbaas blijkbaar. Alleen: nu stelde de gebruiksaan-wijzing van dit geval me voor nog ernstiger raadsels. Hier een klein stukje ervan (over de BEDIENING) 

De orde.
Om te bakken bereid etenswaar voor.Opende het deksel van de apparaten en de mand frituur verkrijgt. Geclassificeerd aangezien frituurwaar vulde de houder met een hoeveelheid frituur olie. Wij adviseren, plantaardige olie. De olie aan op zijn minst aan minimummarkering vult, binnen in geplaatste frituurwaar houder. De zorg in geen omstan-digheden overschrijdt maximummerken.  

Vast frituurvet gebruik.
Als hij ten eerste in een pan op de kleine temperatuur smelt. In frituurwaar als de gesmolten uiterst zorgvuldige houder giet. Bij frituurwaar gebruik de ge-coaguleerde houder. De punctuur verwarmt hem met een voorvork. De zorg voor de mand frituur en frituurwaar de houder beschadigt niet, toen heet hem op de kleine tempe-ratuur.
   
De rest van de “gebruiksaanwijzing” zal ik u maar besparen. Die was helemaal verschrikke-lijk. Misschien bedenk ik ooit eens een gebruiksaanwijzing of een vertaalprogramma voor dit soort “gebruiksaanwijzingen” uit een vertaalmachine.

 
Jofel dat je deze week weer even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/12/weekblog-2007-49-herfst-hai-cool-klik-hier-column-de-gebruiksaanwijzing/

Weekblog 2007-48. SMULPOT. Column: Is Agent HJERST een ONTVOLKINGSMIDDEL?

 
Fryske Smulpot  
 
Dit jaar deed de slagerij  Biesma uit Ureterp voor het eerst mee met de Nationale Slagers Vakwedstrijden. Tot zijn volle verstandsverbijstering kon Biesma maar liefst vijf gouden en twee zilveren oor-kondes mee naar huis nemen. Zijn ambachtelijke producten: de Friese turfgerookte droge worst, bacon rollette, Noorse metworst, gekookte peperworst, het gebraden gehakt en Biesma’s home-made smulpot kregen de volle lof van de jury.  
 
Gister opende ik de deur van de slagerswinkel en mijn oog viel meteen op een klompje, gevuld met die onovertroffen lekkere turfworsten. En toen…..toen zag ik de serie boven de vitrine hangende oorkondes. Geweldig. Voor bij de borrel nam ik wat turfgerookte worstjes mee. Onze hond Murphy krijgt daarvan geen vezeltje. Waarschijnlijk wél de lucht ervan. 
 
 
Mijn Fries RATATOUILLE smulpotje

In het home-made smulpotje verwerkt Biesma zijn eigen geheime saus. Hij wilde er eerst niets over kwijt, maar in de Leeuwarder Courant verklapte hij wel iets van de bereiding ervan.
Het gaat om stukjes procureurlapjes (varkensvlees), lichtbruin aangebakken in olijfolie met met snippers knoflook 10 minuten nagegaard en daarna uit de pan gehaald. In dezelfde olie worden daarna grofgesneden groenten (een stoofgroente-pakket) met wat tijm, chilipoeder, zout en peper aangefruit, afgeblust met een flinke scheut heet water en daarna mét de stukjes vlees onder voortdurend omscheppen op een lage pit nog 20-25 minuten lang zacht-gestoofd. Lekker bij zilvervliesrijst.Mijn bloedworst-eigen hofleverancier, slager Biesma uit Opeinde bij Drachten, heeft het weer voor elkaar. In 2002 mocht hij zich al ‘hofleverancier’ noemen.

foto

 

 

 

 

 

 

 

Het allerleukst van Sinterklaas :

men bakt hem ook in speculaas

en vind je speculaas niet fijn
eet hem dan eens van marsepein
 
al hou ik zelf toch wel het meest
van Sinterklaas als suikerbeest.             Johanna Kruit


AGENT HJERST: een ONTVOLKINGSMIDDEL? 
Van Moddergat tot Sint Nicolaas-ga in Friesland is een geblindeerde auto gespot. Ooggetuige: ” Er werd een raampje opgedraaid en een oranje hand met groene vingertjes gooide iets naar buiten. Ik heb niet gekeken, wat er werd weggegooid en ik vergat het voorval. Maar later hoorde ik dat overal in Friesland aan de randen van de bossen peuken waren gevonden. En dat de hoofdstad-recherche heeft ontdekt dat het zendertjes zijn”.
 
“Ik vermoed, dat de geheime dienst hier rondspookt. Eerst zag ik die oranje hand en later maakte een vliegtuigje vanaf de Drachtster Airstrip nogal veel overtochtjes. Boven de Beetsterzwaagse bossen kwam er een bruine walm uit. Verder vind ik het heel vreemd dat kortgeleden alle loofbomen hun bladeren lieten vallen. Er is vast door een geheim agent een ontbladeringsmiddel uitgestrooid”. We belden de Bosbouw-Universiteit van Wageningen hierover. “Er was wat anders aan het handje: Dit jaar ontstond er een tijdje een merkwaardig blauw gat in de wolkenlaag. Daardoor scheen overdag een fel wit licht. En het werd heel warm, soms wel 25 graden Celcius. Veel mensen, die ernaar keken of die zelfs in dat schijnsel gingen liggen, zijn verbrand. Hun vel werd eerst rood en daarna bladderde het af.  Er wordt nu vermoed, dat er met de bomen ook zoiets aan de hand is. Het geheimzinnige poeder moeten we nog analyseren, maar in Fryslân wordt het spul al AGENT ORANGE of AGENT HJERST genoemd”.

Jofel dat je deze week weer even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst. 
Bedankt en..OANT SJEN.                        

 
Onze vraag; “U bedoelt dat er een ontbladeringsmiddel is uitgestrooid?” Antwoord: “Ik kan een persoonlijke mening geven. Als er toch geen blad meer aan de bomen zit, dan hoef je dat ook niet meer voor de mond te nemen. Het is onzuiver hypothetisch, maar bomen zonder bladeren produceren geen zuurstof meer.  En: planten vreten CO2 als het ware. En zonder bladeren gebeurt dat dus ook niet. Als zo ontbladering over de hele wereld plaatsvindt, dan zal de concentratie koolstofdioxide in de lucht nog veel meer stijgen en de concentratie zuurstof afnemen.”
 
“Dat is dan heel ernstig, want zonder zuurstof gaat bijna alle het leven op aarde dood. Ook alle mensen sterven dan. Tenzij we leren om als een plant te leven. Door CO2 in te ademen en dat met water en dat nieuwe licht om te zetten in massa.  Mensen zullen dan wél groen worden. Zó komt er dus tóch een stroom groene mannetjes op aarde. En vrouwtjes natuurlijk”.

“Heel speculatief nog: er zou ook sprake zijn van een mentale infiltratie. Ik weet toevallig, dat er lieden zijn die in Europese fabrieken het broeikasgas CO2 willen afvangen. En al dat gemene, agressieve broeikasgas zou door een uitgebreid, wijdvertakt ondergronds buizenstelsel naar Friesland moeten worden getransporteerd en worden opgeslagen in leeggeputte gasveldjes. Er komen dan reusachtige CO2-landmijnen. Het zou gaan om een enorme hoeveelheid. Die broeikas-gaskamers kunnen later in één keer worden opengezet voor een grote klap in het gezicht van de mensheid.. Dan kunnen buitenaardse groene mannetjes tenminste opgelucht CO2 ademhalen. In die visie is  AGENT HJERST niet alleen een ontbladeringsmiddel, maar ook een ontvolkings- of ontmenselijkingsmiddel”.   
Anna Liese.

Naschrift: In Drachten,SneeK en Leeuwarden ‘borrelt en bruist” het al in de centra. Daar wordt een erg hoog percentage CO2 gemeten. Er wordt onderzocht of er sprake kan zijn van ondergrondse CO2-reservoirs en lekkages daaruit. Bij het loeien van de sirenes: ramen dicht en wacht op bericht.

Meer over CO2-OPSLAG EN EEN ZEPP

171007 Zorgen om een ZEPP
170207 Een ZEPP in DRACHTEN ?
060307 ZEPP VOOR BEGINNERS
180507 ELKE MEDAILLE HEEFT ZIJN KEERZIJDE, deel 1.
210507 ELKE MEDAILLE HEEFT ZIJN KEERZIJDE, deel 2.

En VERSCHRIKKELIJK VEEL meer over CO2-ZEPP in overDrachtelijk

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/11/weekblog-2007-48-smulpot-column-is-agent-hjerst-een-ontvolkingsmiddel/

Load more