web analytics

Category: Klankbeeldgedicht

sep 21

STIL VERDRIET (klankbeeldgedicht)

  Het leven is breekbaar. It libben is brekber. Tover dit beeldgedicht om tot een KLANKbeeldgedicht met deze PianoTweet van Joost Brands: KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/09/stil-verdriet-klankbeeldgedicht/

sep 20

Avondrust op het Wad (klankbeeldgedicht)

 KLIK HIER   Use a headphone for the best sound-effect. 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/09/avondrust-op-het-wad-klankbeeldgedicht/

apr 29

DREAMBOSK (fotovers, beeldgedicht)

KLIK HIER EN BRENG HET BOS TOT LEVEN >  Use a headphone for the best sound-effect.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/dreambosk-fotovers-beeldgedicht/

apr 25

4 mei 2018: dodenherdenking.

Het thema voor dit jaar is: PRIKKELDRAAD. Gevangenen van het Nazi-bewind verbleven in kampen  achter prikkeldraad. Om ook vluchtelingen een halt toe te roepen wordt prikkeldraad gebruikt. Prikkeldraad is altijd het product geweest dat er voor zorgde dat mensen gevangen, vastgezet, begrensd en gewond werden. Het gebruik van prikkeldraad verwondt ook de menselijke ziel. © …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/4-mei-2018-dodenherdenking/

apr 13

Een GRATIS cursus Frysk (MOOC)

Op 26 september 2016 startte een gratis cursus voor de Friese taal, de MOOC (Massive Open Online Course) met als brontaal het Engels en als doeltaal het Frysk. Deze cursus werd ontwikkeld aan de RijksUniversiteit Groningen. De Fryske Akademy kreeg zo’n MOOC (sinds iets als een start in april 2015 ) niet voor elkaar. De …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/een-gratis-cursus-frysk-mooc/

mrt 11

Maityd yn Fryslân (klankbeeldgedicht)

  Komponear HJIR dyn boskfûgelmeldij     

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/maitiid-yn-fryslan-klankbeeldgedicht/

jan 30

Friesland…..Pure Poëzie

Twintig beeldgedichten in het Frysk, Nederlands en Engels uit en over Friesland tref je met deze superlink >     Friesland….puur poëzie.    

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/friesland-pure-poezie/

jan 03

My little boat and me (tanka)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/my-little-boat-and-me-tanka/

nov 19

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

aug 30

SEE (fotofers fan Tsjits Peanstra)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/see-fotofers-fan-tsjits-peanstra/

mei 30

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 6/30.

  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/05/31982/

mrt 31

Verbeelde poëzie uit en over Fryslân.

Suggestje út LF2018-ûnderdiel Lân fan Talen: Exposysje Visual Poetry. De kombinaasje fan tekst en byld krijt noch te min omtinken yn de Fryske kultuerskiednis! Dêr wurdt gau in ein oan makke mei in grutte útstalling oer Fryske eksperimintele en fisuele poëzy yn in Europeesk perspektyf. Der is ek omtinken foar moderne Fryske skriuwers en keunstners dy’t yn …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/30816/

Load more