web analytics

Category: haiku 俳句

Korte verzen op het schema van haiku: Vijf, zeven en vijf... zeventien lettergrepen, gevat in een vers.

Maityd yn Fryslân (klankbeeldgedicht)

  Komponear HJIR dyn boskfûgelmeldij     

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/maitiid-yn-fryslan-klankbeeldgedicht/

Geluk (HaikuHank)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassagedicht-geluk/

KLEURRIJK LEEUWARDEN

Kunstenaar Marten Sale Brouwer uit Japan is op de valreep van het jaar 2018 op zoek naar Friese dichters en kunstenaars. Hij wil samen met hen meer dan 1000 kunstwerken maken. Die zullen  geëxposeerd worden in een Kunstroute door de gehele binnenstad van Leeuwarden. Een symbiose van poëzie en beeldende kunst. Januari 2018: De eerste …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/kleurrijk-leeuwarden/

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

HJERST (herfst) is……….

No stjert de simmer….de deade blêden falle.  Aanst in keale beam — Mei it deade blêd flodderet in moskje mei, sjit fuort wer omheech —- Beam, keal en neaken. It lêste bledsje ôfskuord troch de winterwyn — It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn troch it toarre blêd — Witewolkejacht. Blêden dûnsje op ’t hôfke, …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/hjerst-herfst-is/

Buigend voor de buien (klankbeeldgedicht)

KLIK HIER (Piano-Tweet van Joost Brands).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/buigend-voor-de-buien-beeldgedicht/

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 04)

1 No stjert de simmer….de deade blêden falle, aanst in keale beam. 2 Buiten sterft de zomer, de dode blaadjes vallen, straks een kale boom. 3 The summer is dying…The dry dead leaves are falling, down the naked trees.  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku-04/

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 03)

  It grien is ferflein, ‘t blêd kleuret fan read ny giel, bûcht  brún nei d’ierde. Het groen vervlogen, ‘t blad kleurt nog van rood naar geel, buigt bruin naar d’aarde. The green hue is past, leaves fade from red to yellow, bow down brown to earth.   De regel(s) hierboven kun je selecteren, kopiëren en delen met iemand …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-03/

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 02)

  It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn  troch it toarre blêd. Het avondlicht dooft. Wervelend ritselt de wind door het dorre blad. The ev’ning light fades, the whirling wind rustling swirls  through the cork dry leaves.   

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku/

FRIESLAND…..PUUR POËZIE: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (19/30)

Friesland….puur poëzie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/friesland-puur-poezie-2/

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (15/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1530/

Frysk-lân…….Haiku-lân

  VOORJAAR ’t Zwiert, zwalkt in de lucht, ‘t kniert en kneppert in het riet, ’t water zwoelt en zwekt.                                                                       …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/frysk-lan-haiku-lan/

Load more