web analytics

Henk Veenstra

Author's posts

Weekblog 2006-35: de 10 van 10 uur 10- OVER WERK

       EEN FRIES ZOU  ZEGGEN  ……………………   69. Moarns let, de hiele dei let.    Ofwel: Een goed begin is het halve werk. 68. Wat sjonge en omdideldeintsje en net folle wurk dwaan: ‘t Is in  wyldsang mei dy. 67. It wurk in slinger oan ‘e earen jaan. 66. ‘t Is mei sizzen net ta dwaan. 65. Gjin …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-35-de-10-van-10-uur-10-over-werk-column-afdraaien-in-de-tuin/

Weekblog 2006-34, GELOOF-HOOP-LIEFDE ( en humor ) deel 3, recept POTSTRO.

  64. Wa’t bûten God rekkenet, moat op syn tellen passen.  Wie buiten God rekent, moet op z’n tellen passen.  63. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane. Wie door het vuur is gegaan, zal niet smelten door de zon. 62. Leafde is himel mar kin pine dwaan as hel. …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-34-geloof-hoop-liefde-en-humor-deel-3-nuw-neerlands-column-recept-potstro/

Weekblog 2006-33. Drieluik GELOOF-HOOP-LIEFDE deel 2, SPINAZIESOEP, Column ZINLOOS GESLEEP……….

59. Yn it begjin skoep it minskdom God. In den beginne schiep de mensheid God. 58. De leafde is krekt in kryptogram, jou my de oplossing en ik snap der  nóch neat fan. De liefde is net een cryptogram, geef me de oplossing en ik snap er nóg niks van. Theo van Gogh. 57. O, firusmoardner …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-33-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-2-spinaziesoep-column-zinloos-gesleep/

Weekblog 2006-32: column IN VERWACHTING. Resept keallefleis.

 54. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei dûmny, de oaren kinne har wol deljaan. 53. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. 52. Men seit folle dat men net leaut en men leaut folle dat men net seit. 51. Mar leau it frij, myn freon. …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-32-column-in-verwachting-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-1-resept-keallefleis/

Week 2006-31: HOOGZOMERZOTHEID, column ZILVERKOORTS, uitgelicht.

    49. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er syn skuorre yn ‘e brân. 48. ‘ It komt fansels werom,’ sei de boer, doe liet er syn baarch in stik spek frette. 47. ‘Smoke jo skiep?…….Nee?……O, dân stiet jo hok yn ‘e brân. 46. ‘Alle bytsjes helpe’, sei de man en hy pisse …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/week-2006-31-hoogzomerzotheid-column-zilverkoorts-uitgelicht/

week 2006-30: MEER MINDER MOOIE WOORDEN, recept RABARBER-COMPOTE.

  44.  De iene mei in ko stelle en de oare mei net oer de hikke sjen. 43.  Men kin net neakene minsken yn ‘e bûse taaste. 42.  Oant sjen’, sei de bline. ‘Fant ’t selde, sei de dôve’ 41.  In holle fol gêst ferdraait op ’t lest.   Er is één boom nodig om …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-30-meer-minder-mooie-woorden-column-eenden-in-stinkt-recept-rabarber-compote/

Week 2006-29: MINDER MOOIE WOORDEN.

  40.  ‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop. 39.  ‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man, en seach yn it lege jildkistke.  38.  Alle ynkommelingen binne gjin oerkommelingen.  37.  Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze.  36.  ‘Ik sil’, sei …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-29-minder-mooie-woorden-column-zware-jongens/

Week 2006-28: de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN- mooie woorden deel 2.

.  35. Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden. 34. De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei âldjier. 33. As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin. 32. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed. 31. It is …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-28-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-column-twee-oranje-konijntjes-mooie-woorden-deel-2/

Week 2006-27: de TIEN van TIEN uur TIEN- mooie woorden deel 1.

30. It is my allegearre likefolle, sei de man, as myn wiif mar gjin widdo wurdt. 29. Sâlt en soer dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet dat let my net. 28. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute ‘r in keal op it bil. 27. It moat al in …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-27-de-tien-van-tien-uur-tien-column-eiberleed-mooie-woorden-deel-1/

Week 2006-26: Verliefd-Verloofd-Verloren?

                                  Uitgelicht Een GEZONDHEIDS-recept Toegelicht  De tsien fan tsien oere tsien:  VERLIEFD-VERLOOFD-VERLOREN ?   25. Maitydsbuien en frouljustriennen binne fan ien makkelei: se droegje gau wer op. Voorjaarsbuien en vrouwentranen drogen snel weer op. 24. ‘It falt net ta’, sei de jonge, ‘ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd.’ Het valt niet …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/week-2006-26-verliefd-verloofd-verloren/

VK-weekblog 2006-25 : De 10: Zadelpijn. Column Ann@Liese: FRIEZEN, toekomstig tuig van de richel ?

Lees verder: column FRIEZEN, TUIG VAN DE RICHEL. recept SIPELSOP. Uitgelicht.       21. Mei besleine hynders op it iis komme. Met beslagen paarden op het ijs komen. Goed voorbereid zijn voor de taak. 20. Immen bline hynders foar de doar liede. Bij iemand blinde paarden voor de deur zetten. Iemand door leugens misleiden, …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/vk-weekblog-2006-25-de-10-zadelpijn-column-annliese-friezen-toekomstig-tuig-van-de-richel/

Week 24: column APPELTAARTJE, de ZONLINERS van 10 uur 10 –Recept boffert voor boffers–Uitgelicht.

15. Us heit is sa fluch as in skytbij, sei de jonge, as in oar falt hat hy allang lein. 14. De meagerste miggen hawwe it measte gegûns. 13. Men moat net alle bûter op ien stik brea smarre. 12. In âld bok mei noch wol in grien bledsje. 11. Elts hâldt syn protter foar …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/week-24-column-appeltaartje-de-zonliners-van-10-uur-10-recept-boffert-voor-boffers-uitgelicht/

Load more