Gedicht voor de zondag

 WIJN  The end of the day. Fine wine aged with time: a splendid finish. De ein fan de dei. Glês wyn, ripe troch de tiid: in moaie ôfdronk. Aan ’t eind van de dag.  Glas wijn, gerijpt door de tijd: een mooie afdronk.