web analytics

7 december 2018 archive

Naast Fan van Fryslân komt De Nije uit (eerst met het nul-nummer).

Ried fan de Fryske Beweging brengt ‘De Nije’ uit, een compleet Friestalig tijdschrift. Ried fan de Fryske Beweging bringt ‘De Nije’ út, in folslein Frysktalich tydskrift.   Des 2018. De Nije is in folslein Frysktalige glimmer (glossy). It nul-nûmer fan dit tydskrift wurdt útbrocht troch de Ried fan de Fryske Beweging en leit fan moandei 10 …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/naast-fan-van-fryslan-komt-de-nije-uit-eerst-met-het-nul-nimmer/