web analytics

jun 03

Gedicht voor de Zondag (Tsjits Peanstra)

 

Hûs fan stilte

 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe,

mei muorren fan leafde

en in dak fan frede,

mei keamers fol blydskip

en in tún.

 

In tún

mei wat ljocht

en wat skaad,

mei wat sjongende fûgels

en in slûgjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe,

mei muorren fan begryp

en in dak fan fertrouwen

en in hiem om te sintsjen

en keamers.

 

Keamers

om yn te ferdwinen,

elkoarren te sykjen,

elkoarren te finen.

 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe.


 

 

  Tsjits Peanstra-Drachten.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/