jun 30

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)Elke afbeelding in deze serie kun je laten stilstaan door eerst op DE TITEL te drukken en dan door de stopknop te activeren. Elke SPREUKTEGEL kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.Als je in DE STILSTAND de recorderknop tussen de tegels activeert, dan kun je ook de UITSPRAAK van de spreuk beluisteren.

FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. De uitspraak van de teksten kun je activeren met de STARTKNOP rechts van elke tegel. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Ek al is Fryslân plat…it hat syn hichtepunten.

In Fries jout earst dan belies as er yn it hert rekke is.

Wa ’t in Fries ienkear yn it hert sluten hat, is der min wer út te krijen.

Bûter, brea en griene tsiis…..wa dát net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Leafde is himelsk mar kin sear dwaan as de hel.

Ek in basterthûntsje hat in wispelsturtsje.

Yn it strjitsje fan aanst stiet it hûs fan nea.

As ’t neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.

In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

De hazze en de slak hawwe nijjier op ‘e selde dei.

Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
————————————————————-

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.

Deze TAALHULP-demo is nog in ontwikkeling. Na het aanklikken van deze link: + 30 dozyn sprekwurden vind je op deze website 30 dozijn sprekwurden en sei-siswizen, compleet met uitspraak en verklaring/vertaling terug.

IDEE, TEKST, ONTWIKKELING © HENK VEENSTRA

Er zweven nog meer WOLKIES voorbij in:  + ABE-wolkies MIX

Fan van Fryslân wurdt net mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/