web analytics

10 juni 2011 archive

MACHINEMAAIEN

 Vandaag een gedicht in OUD-FRIES, omgezet door Wopkje fan FANSELS. MASINEMEANEN   It swaait en wer stiivje de stringen, dy hingjende boarsten, dy gong fen de dea troch it miedlân, it stappen fen acht sterke poaten en ‘t ratteljend reau. It skrillet, it skoddet, is ‘t rekke? Dan ‘t skouderjend flaaikjen, de leie fen de …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/06/machinemaaien/